Privacy & Cookie Protocol
 
Algemeen

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert de VVD u over de wijze waarop de VVD persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VVD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VVD omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van de VVD inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving. Wilt u informatie over cookies, klik dan hier.

Om het Privacy & Cookie Protocol leesbaar te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. De eerste laag geeft een overzicht van het betreffende onderwerp. Als u daarop klikt, ziet u een korte samenvatting van de belangrijkste zaken van dat onderwerp. Als u meer informatie wilt, kunt u klikken op de link ‘details’.

De VVD

De VVD is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de VVD, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy & Cookie Protocol zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt de VVD uw persoonsgegevens?

De VVD verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

De VVD verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan de VVD moet voldoen, welke is neergelegd in de Wet financiering politieke partijen.

Leden

Als u lid bent, gebruikt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum ten behoeve van de permanente campagne, meer in het bijzonder om u:

 • Te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • Te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

Leden en donateurs 

Meer in detail, verwerkt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
 • (geanonimiseerd) Statistisch onderzoek.

Leden, donateurs en belangstellenden

De VVD gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw postcode om:

 • Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
 • Gericht terug te koppelen wat met uw inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
 • Doelgroepen aan te maken om potentiële VVD leden te benaderen via social media.

De VVD gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:

 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.
Welke persoonsgegevens verzamelt de VVD?

De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. De VVD verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die de VVD verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Voor sollicitanten en kandidaten gebruikt de VVD uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
 • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille).
 • Om u geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen.
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Voor sollicitanten en kandidaten verzamelt de VVD:

 •  Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummer.
 • Een administratienummer (o.a. BSN).
 • Nationaliteit en geboorteplaats.
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is.
 • Gegevens over de aard, inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden.
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een andere wet.

De VVD bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten 4 weken, tenzij toestemming tot en met zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Leden en donateurs

Van leden en donateurs verzamelt de VVD:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu. Ook kan de VVD beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registeren waar u mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staat.

Van belangstellenden verzamelt de VVD persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt de VVD persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van de VVD?

De medewerkers op het algemeen secretariaat hebben toegang tot de ledenadministratie van de VVD. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met de VVD. Tevens hebben de leden van Hoofdbestuur toegang tot de ledenadministratie. De leden van het Hoofbestuur zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

Voor de regio’s en de lokale netwerken geldt dat de secretaris van de regio / het lokaal netwerk toegang heeft tot de ledenadministratie van de regio / het lokaal netwerk via MijnVVD. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledenadministratie die nodig zijn voor de financiële administratie van de regio / het lokaal netwerk. De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van de regio / het lokaal netwerk.

Voor de thematische netwerken geldt dat de secretaris van het thematische netwerk toegang heeft tot de ledenadministratie van het thematisch netwerk via MijnVVD. De secretarissen van de thematische netwerken zijn benoemd door het Hoofdbestuur.

Voor de VVD Bestuurdersvereniging geldt dat het bestuur en de voorzitters van bestuurdersnetwerken toegang hebben tot de ledengegevens van combinatie-leden, dat wel zeggen personen die zowel lid zijn van de VVD als van de VVD Bestuurdersvereniging. Zij worden benoemd door de ledenvergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging.

Het bestuur van de Ivo Opstelten Foundation heeft op aanvraag toegang tot de ledengegevens.

Voor de JOVD geldt dat dat de secretaris toegang heeft tot de ledengegevens van combinatie-leden, dat wel zeggen personen die zowel lid zijn van de VVD als van de JOVD. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledengegevens die nodig zijn voor de financiële administratie van de JOVD De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van de JOVD.

Hoe gaat de VVD om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?   

De VVD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen de VVD bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VVD en statutair specifiek met de VVD verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer de VVD persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen de VVD en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt de VVD de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

Wat doet de VVD met cookies?

De VVD gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt om u later social media berichten en -advertenties te laten zien over onderwerpen die u interessant vindt, het uitvoeren van campagne analyses en het benaderen van doelgroepen.

De VVD plaatst ook cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst de VVD cookies?

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of om het inloggen op onze website te vergemakkelijken.
 • Analytische cookies. De VVD gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VVD kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
 • Advertentie of tracking cookies. De VVD maakt gebruik van de Facebook pixel en soortgelijke technieken voor promotionele doeleinden. Wij kunnen de gegevens die Facebook voor ons bijhoudt analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten u geïnteresseerd bent. Facebook kan ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap. Zo kunnen wij u later Facebook-berichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die u interessant vindt.
  De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen. Wij krijgen van Facebook geen informatie over uw bezoek aan andere websites dan die van ons. De VVD krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook. Facebook zelf is gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook worden verzameld en gebruikt, is de privacy verklaring van Facebook van toepassing. De VVD heeft daar geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelt de VVD via cookies?

Via cookies verzamelt de VVD uw

 • Geanonimiseerd IP adres
 • Surf en klikgedrag op VVD websites
 • Het type browser welke u gebruikt op geaggregeerd niveau
 • Het aantal bezoekers per uur en de duur per bezoek
 • Welke pagina’s u bezoekt op de VVD website

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

Hoe lang bewaart de VVD uw persoonsgegevens?

De VVD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de VVD u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat de VVD in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VVD kunt u contact opnemen met de afdeling Verenigingszaken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de VVD uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

De VVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.


 

De cookies op deze website zijn uitgeschakeld.
Deze beslissing kan op elk moment worden gewijzigd door op de onderstaande knop "Cookies toestaan" te klikken.

 

Standpunten

Aandacht voor cultuurhistorie

‘Kinderen in Leeuwarden moeten weten waarom de Oldehove scheef staat!’

Aantal nieuwe woningen

In de periode tot 2014 moeten netto minimaal 400 tot 600 woningen per jaar worden gerealiseerd in Leeuwarden.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing moet via een andere verdeling worden geïnd.

Agrarisch ondernemerschap

De VVD wil dat het agrarisch ondernemerschap weer zichtbaar wordt gewaardeerd. Geen onnodige ont­trekking aan land- en tuinbouwgebieden voor ‘natu­urontwikkeling’.

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

De verantwoordelijkheid voor alcohol en drugsge­bruik door de jeugd ligt primair bij de jongeren zelf en hun ouders. Geen betutteling door de overheid maar goede voorlichting over de gevolgen.

Ambachtsschool

De ambachtsschool moet terug. In het kader van het arbeidsmarktbeleid stimuleert de gemeente meer vakgericht beroepsonderwijs en maatwerk voor het bedrijfsleven.

Bedrijfs- en kantoorlocaties

De VVD wil dat de gemeente voldoende bedrijfs- en kantoorlocaties beschikbaar heeft.

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs moet kennis van ondernemerschap bijbrengen.

Betaalbare (huur)woningen

Voor mensen die in sociaal en/of financieel kwetsbare omstandigheden verkeren moeten in de woningmark­tregio voldoende betaalbare (huur)woningen zijn.

Bibliotheek

Voor de VVD is de bibliotheek een culturele basis­voorziening.

Cambuurstadion

De VVD wil ruimte bieden voor de ontwikkeling van een nieuw Cambuurstadion.

Citymarketing

Onbekend maakt onbemind. De VVD wil een wethouder citymarketing met een volwaardig budget.

Cultureel bepaald geweld

De politie, scholen, hulpverleners, en dergelijke instanties moeten attent zijn en reageren op cultureel bepaald geweld zoals eerwraak, genitale verminking, uithuwelijking en ontvoering.

Cultuur en subsidies

Uitgangspunt voor de VVD is het culturele ondernemerschap.

Cultuur op zondag

De zondagsrust wordt in Leeuwarden erg letterlijk genomen.

De gemeente als werkgever

De gemeente profileert zich als een aantrekkelijke werkgever door middel van een goed personeelsbeleid met een actief scholingsbeleid, een leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele werktijden en loopbaanbe­leid.

De kleinere ondernemer

De VVD wil dat kleine ondernemers meer kans maken bij aanbestedingen.

De overheid moet sneller betalen

De VVD wil dat de overheid sneller betaalt, zeker in de huidige economische tijden.

De taak van de gemeente

De VVD wil geen ‘betuttelbestuur’. De gemeente enthousiasmeert, motiveert, en ondersteunt.

Deelbelastingen

De VVD is voorstander van het afschaffen van deel­belastingen, zoals de hondenbelasting. Vaak zijn de kosten om ze binnen te krijgen, hoger dan de op­brengsten.

Discriminerende instellingen

Gemeentelijke subsidies mogen uitsluitend verstrekt worden aan niet-discriminerende instellingen, zodat vrouwen én mannen of meisjes én jongens bij sport of andere activiteiten samen optrekken.

Doorstroming in het verkeer

Waar mogelijk zal ook het vrachtverkeer gebruik mogen maken van busbanen.

Dubbele woonlasten

In de huidige economische crisis belast de gemeente eigenaren die tijdelijk, ongewild met een twee woning zitten, niet tweemaal dubbele woonlasten.

Duurzaamheid

De VVD vindt dat een gemeente die duurzame ontwikkeling nastreeft zelf het goede voorbeeld moet geven.

Economie in de binnenstad

De VVD wil in de binnenstad een gevarieerd winkelaanbod. Detailhan­del in De Zuidlanden mag geen bedreiging zijn voor de binnenstad.

Een dienstbare gemeente

De gemeente moet dienstbaar zijn. De gemeente is de eerste overheid en de serviceorganisatie voor rijbewijzen, voor paspoorten, voor vergunningen.

Een schone stad

Een schone stad draagt bij tot een veilige stad.

Een schone straat

Verrommeling en verslonzing werkt verdere verloedering in de hand.

Een transparante gemeente

Het is vanzelfsprekend dat raads- en commissiever­gaderingen in de huiskamer zijn te ontvangen en zijn terug te zien op internet.

Eigen bijdrage

De VVD wil de eigen bijdragen voor zorg zoveel mogelijk beperken.

Eigen woningbezit

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.

Evenementenstad Leeuwarden

Leeuwarden is de evenementenstad en moet dat blijven.

Fiets

Fietsen wil de VVD stimuleren. Goede en veilige fietsroutes moeten verleiden om vaker de fiets te nemen.

Gebruiksruimte en medische heroïneverstrekking

De VVD is voor een gebruiksruimte en medische heroïneverstrekking (mits gefinancierd door het Rijk) voor de drugsverslaafden in de stad en omgeving, vooral ook om de overlast in de stad te verminderen.

Gemeenschapsgeld

De gemeente is verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van gemeenschapsgelden.

Gemeentelijke financiën

De gemeentelijke financiën staan door de kredietcrisis onder druk.

Geweld tegen hulpverleners

Handhaving kan soms leiden tot agressie bij burgers.

Grondexploitaties

Grondexploitaties moeten realistisch zijn, zeker in de huidige economische tijden.

Herindeling gemeenten

De VVD is voor krachtige gemeenten. Herindeling is geen besmet woord.

Horeca

De VVD wil in het winkelgebied inzetten op hoog­waardige winkelondersteunende (dag-) horeca. Nieuwe horecabedrijven moeten worden geconcentreerd in de zogenaamde concentratiegebieden.

Informatievoorziening door gemeente

De (digitale) informatievoorziening aan burgers en bedrijven moet meer gericht zijn.

Integratie

Integreren is meedoen. Geïntegreerd zijn betekent volop meedraaien in de samenleving: je spreekt de taal, werkt, betaalt belasting, stemt, je houdt je aan de wet, stuurt je kinderen naar school en voelt je verbonden met de Nederlandse gemeenschap en bent betrokken bij je omgeving.

Jeugdzorg

De Jeugdzorg barst van de bureaucratie en is onnodig versnipperd.

Jongerenwerk

De VVD vindt dat jongeren naast een ouder en mentor een onafhankelijke derde persoon (geen leerplichtambtenaar) bijvoorbeeld een jongerenwerker op school moeten kunnen aanspreken om keuzes te vergemakkelijken.

Juridische deskundigheid binnen gemeente

De juridische deskundigheid in de organisatie moet worden versterkt.

Kapvergunning

De kapvergunning kan ook afgeschaft worden. De VVD is voor meer groen in de gemeente, maar dat bereik je op een andere manier.

Kenniscentra

De VVD vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de stedelijke economie.

Kennisinsstituten

De aanwezigheid van kennisinstituten als Wetsus, Carthesius, de Waddenacademie, De Fryske Akademy en het nieuw te vestigen TOP Toerisme en ICT-instit­uut moet worden benut.

Kosten gemeentelijke diensten

Voor het afnemen van gemeentelijke diensten betalen bewoners en bedrijven in Leeuwarden, in de vorm van leges en tarieven.

Kraakverbod

Kraken is een inbreuk op het eigendomsrecht van eigenaren van panden.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschap­pelijk probleem. De VVD wil een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau.

Lage lokale lasten

De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten!

Leeuwarden als banenmotor

Leeuwarden is en blijft de banenmotor van Fryslân.

Meer groen

Een gevarieerde groenvoorziening binnen onze gemeente draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Minder afval

De VVD zet in op minder afval en dus lagere kosten. Dat wat er is aan afval moet doelmatig en doeltreffend worden afgevoerd.

Minder bureaucratie

Voor alle lokale belastingen, heffingen, en dergelijke moet een ondernemer slechts één factuur ontvangen.

Minimabeleid

De VVD wil niet dat het armoedebeleid je gevangen houdt in een uitkering.

Monumenten

De monumenten in de stad en in de dorpen bepalen voor een groot gedeelte de aantrekkelijkheid en be­levingswaarde van onze gemeente.

Musea

De VVD vindt dat musea vrij toegankelijk moeten zijn voor jeugd tot 18 jaar, in ieder geval op een aantal dagdelen per week. Dit kan worden gerealiseerd door sponsoring.

Muziekpodia

Leeuwarden moet, mede met het oog op de rol als studentenstad en de aanwezigheid van de popac­ademie, voldoende muziekpodia hebben.

Onderhoud groen

Het onderhoud van het groen en de bestrijding van onkruid hebben een hoge prioriteit.

Online dienstverlening gemeente

De e-dienstverlening van de gemeente moet beter.

Onroerende zaak belasting

De VVD staat ten principale kritisch tegenover de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De VVD wil de OZB voor bedrijfsgebouwen en burgers niet als melk­koe gebruiken. De VVD is voor het hanteren van de ‘nullijn’. De totale lokale lasten mogen de komende vier jaar geen euro duurder worden.

 De VVD staat voor transparantie. Het fictieve deel van de rioolrechten in de OZB moet weer gewoon onderdeel worden van de rioolrechten. Uitgangspunt is: de gebruiker betaalt (in de vorm van een vast bedrag per aansluiting dat voor iedereen hetzelfde is en deels op basis van waterverbruik). Kwijtschelding is alleen mogelijk van het vaste bedrag, niet van het gebruikersdeel.

Openbaar vervoer

Met de openbaarvervoersbedrijven zullen afspraken worden gemaakt met duidelijke en meetbare doelstel­lingen.

Openingstijden detailhandel

De VVD vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen beslissen over hun openingstijden, ook op zondag.

Openluchtzwembad

De komst van een nieuw openluchtzwembad in Leeuwarden stelt de VVD afhankelijk van de participatie van één of meer marktpartijen. De nieuwbouwwijk De Zuidlanden zou bij uitstek geschikt zijn als locatie.

Overlast

Overlastbezorgers moeten hard worden aangepakt, bijvoorbeeld als het gaat om dealen en spuiten. Het bedelver­bod in Leeuwarden moet stevig worden gehandhaafd.

Overlast melden

De VVD wil dat de gemeente rotte plekken in de buurt aanpakt in nauwe samenwerking met politie, welzijn en wijkbeheer. Desnoods treedt de burge­meester persoonlijk op!

Het algemene klachtennummer bij de gemeente, waar overlast gemeld kan worden, moet beter bekend worden gemaakt door middel van een duidelijke campagne. Daarnaast dient overlast met voorrang behandeld worden! Ergernissen en klachten over het beheer moeten ook via de sms gemeld kun­nen worden.

Overlast van jongeren

De VVD wil dat overlastgevende jongeren en hun ouders worden aangesproken op hun gedrag.

Parkeren

De auto is geen betaalmiddel, maar een vervoermiddel.

Probleemjongeren

Met verreweg de meeste jongeren in Leeuwarden gaat het goed.

Rampenplan

Het rampenplan moet jaarlijks worden getoetst en ge­actualiseerd, om zo de samenwerking van alle betrokken organisaties in echte noodsituaties goed te laten verlopen.

Recht in Leeuwarden

De VVD gaat voor ‘meer recht in Leeuwarden’.

Recht op goed onderwijs

Formeel heeft de gemeente een beperkte bevoegdheid als het gaat om onderwijs, maar de VVD staat voor recht op onderwijs van hoge kwaliteit in elke leven­sfase.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie.

Schooluitval

Het aantal voortijdig schoolverlaters (circa 43.000 per jaar) is één van de grootste problemen in het Nederlandse onderwijs.

Schuldhulpverlening

Er moeten structureel voldoende middelen beschik­baar zijn voor een effectieve schuldhulpverlening.

Seniorenwoningen

Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen om­geving kunnen blijven wonen met ondersteuning op maat. De keuze van zelf bouwen moet echter ook in Leeuwarden aanwezig zijn!

De VVD stelt de verantwoordelijkheid van senioren voor zichzelf voorop.

Sociale woningbouw

Samen met de omliggende gemeenten en woning­bouwcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over de sociale woningbouw.

Sociale zekerheid

De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

Sport

De VVD ziet investeringen in sport als investeringen in de toekomst.

Sport voor jongeren

Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten houdt hangjongeren van de straat.

Sport voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking moeten ook kunnen sporten. Sport en sportverenigingen zijn voor hen toegankelijk, niet alleen in fysieke zin, maar ook daar waar het gaat om sport beleving en acceptatie.

Sportconcentratiegebieden

De Magere Weide, Nylân, Kalverdijkje Zuid en Noord en De Zuidlanden zijn aangewezen sportconcen­tratiegebieden.

Sportevenementen

Het aantrekken van internationale sportevenementen – zoals de Olympische Spelen in 2028 – vindt de VVD belangrijk.

Sportsubsidie

De VVD Leeuwarden vindt het subsidiëren van alleen de vastgestelde 9 basissporten te mager.

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing is meer dan alleen een verhaal van stenen. Fysieke en sociale maatregelen moeten samengaan. De VVD wil de ingezette projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing zoals de Vrijheidswijk afronden.

De stedelijke vernieuwing in de wijk Bilgaard is gestokt, waardoor niet een optimaal effect is behaald.

Sterkere, grotere gemeente

Sterke gemeenten verminderen de bestuurlijke drukte en voorkomen dat rijk en provincies de gemeenten te dicht op de lip zitten.

Structuurvisie en bestemmingsplannen

De ruimtelijke visie op wonen, werken en bedrijvig­heid moet worden vastgelegd in een structuurvisie en bestemmingsplannen.

Studentenloket

De VVD wil voor studenten een eigen studentenloket. Verder kunnen alumnistudenten uitstekend dienen als ambassadeurs van de gemeente.

Studiestad Leeuwarden

De VVD wil de positie van Leeuwarden als (inter)na­tionale studentenstad verder versterken.

Taal op scholen

De omgangstaal op scholen, schoolpleinen en bij gesubsidieerde instellingen en organisaties is Nederlands of Fries.

Toetsing dienstverlening gemeente

De dienstverlening van de gemeente wordt regelmatig getest met zogenaamde ‘mystery guests’ om de kwaliteit te verbeteren.

Transparante toegang tot zorg

De toegang voor de inwoner tot zorg en ondersteun­ing moet overzichtelijk en helder zijn.

Uitbesteding

Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken is voor de VVD vanzelfsprekend wanneer daarmee (financieel of kwalitatief) voordeel kan worden behaald.

Veelplegers

Voor draaideurcriminelen of notoire overlastveroor­zakers is er geen plaats in deze stad.

Veilige schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving is een must.

Veiligheid

 Leeuwarden moet de meest veilige stad van het Noorden zijn. Als iemand zich niet houdt aan de regels, dan wil de VVD dat er streng wordt opgetreden. Dit geldt zeker voor geweld tegen gezagsdragers.

Veiligheidshuis

 In een Veiligheidshuis werken politie, justitie, gemeente en zorginstanties nauw samen om criminaliteit en (jeugd)overlast aan te pakken.

Verdeling van ruimte

De ruimte in de gemeente Leeuwarden is een schaars goed.

Verkeersmanagement

De VVD wil verkeersmanagement inzetten, dus de auto leiden naar de wegen waar op dat moment geen files staan.

Verlichting in openbare ruimte

De VVD wil een duurzame, betaalbare en slimme openbare verlichting in de openbare ruimte.

Vervuiling

Het voorkomen, beperken en terugdringen van vervuiling van water, bodem en lucht verdienen de aandacht. ‘De vervuiler betaalt’ is ons uitgangspunt.

Vliegbasis

De VVD is er voorstander van om al het mogelijke te doen om de vliegbasis ook voor langere termijn voor Leeuwarden te behouden.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie biedt goede mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving.

Voorzieningen voor dak- en thuislozen

De VVD wil voorkomen dat de voorzieningen in Leeuwarden probleemgroepen aantrekken vanuit andere regio’s.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in de samenlev­ing en zeker in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg.

Welstandscommissie

Kwaliteit is belangrijk, maar vrijheid ook. De regel­geving in het kader van de welstand moet transpanter en sterk versimpeld worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De kosten van de Wet maatschappelijke onderste­uning moeten transparant en helder weergegeven worden per prestatieveld.

Wijkagenten

Wijkagenten kennen de buurt als hun broekzak. Leeuwarden heeft recht op 16 wijkagenten, vrijgesteld van andere diensten. Dit zijn er nu minder.

Woonkwaliteit

De stedelijke woonkwaliteit moet worden verbeterd.

Zelfstandig ondernemerschap

De VVD wil zelfstandig ondernemerschap stimul­eren, ook voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Zelfstandigheid staat voorop maar het moet niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.

Mensen

Bestuur

Bestuur

Romke van der Wal, voorzitter

Danique Krikke, secretaris

Sietze Bouma, penningmeester

Martijn Brands, vice-voorzitter

Jelle Overbeek, communicatie & campagne

Karen Vasbinder-van Loon, opleidingen & talentmanagement

Lees meer

Marcel Visser

Marcel Visser

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Het is belangrijk dat iemand de zorg krijgt die bij hem past. Dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze juist zelf nodig hebben en willen. Ik ben voorstander van zorg initiatieven op kleine schaal. Hierin staat het persoonlijk contact voorop en word je behandeld als een mens. We zetten bijvoorbeeld in op kleinschalig beschermd wonen in gradaties van specialisaties. Niet de indicatie, maar de zorg is leidend. Als de zorgbehoefte eerder kan stoppen dan de afgegeven indicatie, dan wordt hiermee gestopt.

Lees meer

Harry Bevers

Harry Bevers

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Ik wil dat we trots zijn op onze stad en onze dorpen. Op de mensen die er opgroeien, naar school gaan en een baan vinden. Als dat je niet op eigen kracht lukt, dan zorgen we ervoor dat je een zetje in de goede richting krijgt. Dat je de hulp krijgt die nodig is om hobbels op de weg te overwinnen. De kansen zien en de mogelijkheden benutten, dat is wat voorop moet staan. In de dynamische stad of in de uitgestrektheid van het platteland en de dorpen: we kunnen met elkaar zoveel bereiken!

Lees meer

Petra van der Sloot

Petra van der Sloot

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Erg belangrijk is dat er meer banen komen in onze gemeente. Het middenen kleinbedrijf is dé banenmotor. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente dient ondernemers alle ruimte te bieden. De agrarische sector moet hierbij een prominente plaats in het beleid krijgen.

Lees meer

Geu Luik

Geu Luik

Fractieassistent

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Leeuwarden is in al haar facetten een mooie gemeente. Van de bedrijvigheid in de stad, het cultureel erfgoed – de Stinzen, het Fries Museum, Skûtsjesilen en natuurlijk de Oldehove – tot aan de weidsheid op het agrarische platteland. Wat ik belangrijk vind is dat we een gemeente krijgen waar het goed wonen is, waarbij zorg op maat wordt geboden en waar ruimte is om te ondernemen zodat de werkgelegenheid kan stijgen. Maar ook waar onderwijs de inwoners opleidt voor de toekomst en tegelijkertijd de eigen financiën scherp tegen het licht houdt. Zodat de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk kan blijven.

Lees meer

Sybrèn Dijkhoff

Sybrèn Dijkhoff

Fractieassistent

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Leeuwarden, een gemeente vol ondernemers, studenten, verschillende culturen en een enorm rijke historie. Een bruisende gemeente waar we toekomstperspectief bieden aan onze jongeren en ze de kans geven om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Maar ook een gemeente waar ondernemers de ruimte krijgen om te doen wat ze het beste kunnen: ondernemen. En waar ze de vrijheid krijgen om dit te doen zoals ze dat zelf willen. Een gemeente waar we de mogelijkheden krijgen om ons volledige potentieel te benutten. Daar sta ik voor. 

Lees meer

SR Team SC Cambuur en creatief Nederland bundelen krachten voor maatschappelijke vraagstukken

Op woensdag 14 mei vindt Serious Innovation: the Cambuur Edition plaats. Op deze dag slaan voetbalclub Cambuur en creatieve professionals vanuit heel Nederland de handen ineen om drie vraagstukken rondom Cambuur en haar rol in de maatschappij aan te pakken!