Standpunten

Aandacht voor cultuurhistorie

‘Kinderen in Leeuwarden moeten weten waarom de Oldehove scheef staat!’

Aantal nieuwe woningen

In de periode tot 2014 moeten netto minimaal 400 tot 600 woningen per jaar worden gerealiseerd in Leeuwarden.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing moet via een andere verdeling worden geïnd.

Agrarisch ondernemerschap

De VVD wil dat het agrarisch ondernemerschap weer zichtbaar wordt gewaardeerd. Geen onnodige ont­trekking aan land- en tuinbouwgebieden voor ‘natu­urontwikkeling’.

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

De verantwoordelijkheid voor alcohol en drugsge­bruik door de jeugd ligt primair bij de jongeren zelf en hun ouders. Geen betutteling door de overheid maar goede voorlichting over de gevolgen.

Ambachtsschool

De ambachtsschool moet terug. In het kader van het arbeidsmarktbeleid stimuleert de gemeente meer vakgericht beroepsonderwijs en maatwerk voor het bedrijfsleven.

Bedrijfs- en kantoorlocaties

De VVD wil dat de gemeente voldoende bedrijfs- en kantoorlocaties beschikbaar heeft.

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs moet kennis van ondernemerschap bijbrengen.

Betaalbare (huur)woningen

Voor mensen die in sociaal en/of financieel kwetsbare omstandigheden verkeren moeten in de woningmark­tregio voldoende betaalbare (huur)woningen zijn.

Bibliotheek

Voor de VVD is de bibliotheek een culturele basis­voorziening.

Cambuurstadion

De VVD wil ruimte bieden voor de ontwikkeling van een nieuw Cambuurstadion.

Citymarketing

Onbekend maakt onbemind. De VVD wil een wethouder citymarketing met een volwaardig budget.

Cultureel bepaald geweld

De politie, scholen, hulpverleners, en dergelijke instanties moeten attent zijn en reageren op cultureel bepaald geweld zoals eerwraak, genitale verminking, uithuwelijking en ontvoering.

Cultuur en subsidies

Uitgangspunt voor de VVD is het culturele ondernemerschap.

Cultuur op zondag

De zondagsrust wordt in Leeuwarden erg letterlijk genomen.

De gemeente als werkgever

De gemeente profileert zich als een aantrekkelijke werkgever door middel van een goed personeelsbeleid met een actief scholingsbeleid, een leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele werktijden en loopbaanbe­leid.

De kleinere ondernemer

De VVD wil dat kleine ondernemers meer kans maken bij aanbestedingen.

De overheid moet sneller betalen

De VVD wil dat de overheid sneller betaalt, zeker in de huidige economische tijden.

De taak van de gemeente

De VVD wil geen ‘betuttelbestuur’. De gemeente enthousiasmeert, motiveert, en ondersteunt.

Deelbelastingen

De VVD is voorstander van het afschaffen van deel­belastingen, zoals de hondenbelasting. Vaak zijn de kosten om ze binnen te krijgen, hoger dan de op­brengsten.

Discriminerende instellingen

Gemeentelijke subsidies mogen uitsluitend verstrekt worden aan niet-discriminerende instellingen, zodat vrouwen én mannen of meisjes én jongens bij sport of andere activiteiten samen optrekken.

Doorstroming in het verkeer

Waar mogelijk zal ook het vrachtverkeer gebruik mogen maken van busbanen.

Dubbele woonlasten

In de huidige economische crisis belast de gemeente eigenaren die tijdelijk, ongewild met een twee woning zitten, niet tweemaal dubbele woonlasten.

Duurzaamheid

De VVD vindt dat een gemeente die duurzame ontwikkeling nastreeft zelf het goede voorbeeld moet geven.

Economie in de binnenstad

De VVD wil in de binnenstad een gevarieerd winkelaanbod. Detailhan­del in De Zuidlanden mag geen bedreiging zijn voor de binnenstad.

Een dienstbare gemeente

De gemeente moet dienstbaar zijn. De gemeente is de eerste overheid en de serviceorganisatie voor rijbewijzen, voor paspoorten, voor vergunningen.

Een schone stad

Een schone stad draagt bij tot een veilige stad.

Een schone straat

Verrommeling en verslonzing werkt verdere verloedering in de hand.

Een transparante gemeente

Het is vanzelfsprekend dat raads- en commissiever­gaderingen in de huiskamer zijn te ontvangen en zijn terug te zien op internet.

Eigen bijdrage

De VVD wil de eigen bijdragen voor zorg zoveel mogelijk beperken.

Eigen woningbezit

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.

Evenementenstad Leeuwarden

Leeuwarden is de evenementenstad en moet dat blijven.

Fiets

Fietsen wil de VVD stimuleren. Goede en veilige fietsroutes moeten verleiden om vaker de fiets te nemen.

Gebruiksruimte en medische heroïneverstrekking

De VVD is voor een gebruiksruimte en medische heroïneverstrekking (mits gefinancierd door het Rijk) voor de drugsverslaafden in de stad en omgeving, vooral ook om de overlast in de stad te verminderen.

Gemeenschapsgeld

De gemeente is verantwoordelijk voor een verantwoorde besteding van gemeenschapsgelden.

Gemeentelijke financiën

De gemeentelijke financiën staan door de kredietcrisis onder druk.

Geweld tegen hulpverleners

Handhaving kan soms leiden tot agressie bij burgers.

Grondexploitaties

Grondexploitaties moeten realistisch zijn, zeker in de huidige economische tijden.

Herindeling gemeenten

De VVD is voor krachtige gemeenten. Herindeling is geen besmet woord.

Horeca

De VVD wil in het winkelgebied inzetten op hoog­waardige winkelondersteunende (dag-) horeca. Nieuwe horecabedrijven moeten worden geconcentreerd in de zogenaamde concentratiegebieden.

Informatievoorziening door gemeente

De (digitale) informatievoorziening aan burgers en bedrijven moet meer gericht zijn.

Integratie

Integreren is meedoen. Geïntegreerd zijn betekent volop meedraaien in de samenleving: je spreekt de taal, werkt, betaalt belasting, stemt, je houdt je aan de wet, stuurt je kinderen naar school en voelt je verbonden met de Nederlandse gemeenschap en bent betrokken bij je omgeving.

Jeugdzorg

De Jeugdzorg barst van de bureaucratie en is onnodig versnipperd.

Jongerenwerk

De VVD vindt dat jongeren naast een ouder en mentor een onafhankelijke derde persoon (geen leerplichtambtenaar) bijvoorbeeld een jongerenwerker op school moeten kunnen aanspreken om keuzes te vergemakkelijken.

Juridische deskundigheid binnen gemeente

De juridische deskundigheid in de organisatie moet worden versterkt.

Kapvergunning

De kapvergunning kan ook afgeschaft worden. De VVD is voor meer groen in de gemeente, maar dat bereik je op een andere manier.

Kenniscentra

De VVD vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in de stedelijke economie.

Kennisinsstituten

De aanwezigheid van kennisinstituten als Wetsus, Carthesius, de Waddenacademie, De Fryske Akademy en het nieuw te vestigen TOP Toerisme en ICT-instit­uut moet worden benut.

Kosten gemeentelijke diensten

Voor het afnemen van gemeentelijke diensten betalen bewoners en bedrijven in Leeuwarden, in de vorm van leges en tarieven.

Kraakverbod

Kraken is een inbreuk op het eigendomsrecht van eigenaren van panden.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschap­pelijk probleem. De VVD wil een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau.

Lage lokale lasten

De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten!

Leeuwarden als banenmotor

Leeuwarden is en blijft de banenmotor van Fryslân.

Meer groen

Een gevarieerde groenvoorziening binnen onze gemeente draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Minder afval

De VVD zet in op minder afval en dus lagere kosten. Dat wat er is aan afval moet doelmatig en doeltreffend worden afgevoerd.

Minder bureaucratie

Voor alle lokale belastingen, heffingen, en dergelijke moet een ondernemer slechts één factuur ontvangen.

Minimabeleid

De VVD wil niet dat het armoedebeleid je gevangen houdt in een uitkering.

Monumenten

De monumenten in de stad en in de dorpen bepalen voor een groot gedeelte de aantrekkelijkheid en be­levingswaarde van onze gemeente.

Musea

De VVD vindt dat musea vrij toegankelijk moeten zijn voor jeugd tot 18 jaar, in ieder geval op een aantal dagdelen per week. Dit kan worden gerealiseerd door sponsoring.

Muziekpodia

Leeuwarden moet, mede met het oog op de rol als studentenstad en de aanwezigheid van de popac­ademie, voldoende muziekpodia hebben.

Onderhoud groen

Het onderhoud van het groen en de bestrijding van onkruid hebben een hoge prioriteit.

Online dienstverlening gemeente

De e-dienstverlening van de gemeente moet beter.

Onroerende zaak belasting

De VVD staat ten principale kritisch tegenover de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De VVD wil de OZB voor bedrijfsgebouwen en burgers niet als melk­koe gebruiken. De VVD is voor het hanteren van de ‘nullijn’. De totale lokale lasten mogen de komende vier jaar geen euro duurder worden.

 De VVD staat voor transparantie. Het fictieve deel van de rioolrechten in de OZB moet weer gewoon onderdeel worden van de rioolrechten. Uitgangspunt is: de gebruiker betaalt (in de vorm van een vast bedrag per aansluiting dat voor iedereen hetzelfde is en deels op basis van waterverbruik). Kwijtschelding is alleen mogelijk van het vaste bedrag, niet van het gebruikersdeel.

Openbaar vervoer

Met de openbaarvervoersbedrijven zullen afspraken worden gemaakt met duidelijke en meetbare doelstel­lingen.

Openingstijden detailhandel

De VVD vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen beslissen over hun openingstijden, ook op zondag.

Openluchtzwembad

De komst van een nieuw openluchtzwembad in Leeuwarden stelt de VVD afhankelijk van de participatie van één of meer marktpartijen. De nieuwbouwwijk De Zuidlanden zou bij uitstek geschikt zijn als locatie.

Overlast

Overlastbezorgers moeten hard worden aangepakt, bijvoorbeeld als het gaat om dealen en spuiten. Het bedelver­bod in Leeuwarden moet stevig worden gehandhaafd.

Overlast melden

De VVD wil dat de gemeente rotte plekken in de buurt aanpakt in nauwe samenwerking met politie, welzijn en wijkbeheer. Desnoods treedt de burge­meester persoonlijk op!

Het algemene klachtennummer bij de gemeente, waar overlast gemeld kan worden, moet beter bekend worden gemaakt door middel van een duidelijke campagne. Daarnaast dient overlast met voorrang behandeld worden! Ergernissen en klachten over het beheer moeten ook via de sms gemeld kun­nen worden.

Overlast van jongeren

De VVD wil dat overlastgevende jongeren en hun ouders worden aangesproken op hun gedrag.

Parkeren

De auto is geen betaalmiddel, maar een vervoermiddel.

Probleemjongeren

Met verreweg de meeste jongeren in Leeuwarden gaat het goed.

Rampenplan

Het rampenplan moet jaarlijks worden getoetst en ge­actualiseerd, om zo de samenwerking van alle betrokken organisaties in echte noodsituaties goed te laten verlopen.

Recht in Leeuwarden

De VVD gaat voor ‘meer recht in Leeuwarden’.

Recht op goed onderwijs

Formeel heeft de gemeente een beperkte bevoegdheid als het gaat om onderwijs, maar de VVD staat voor recht op onderwijs van hoge kwaliteit in elke leven­sfase.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie.

Schooluitval

Het aantal voortijdig schoolverlaters (circa 43.000 per jaar) is één van de grootste problemen in het Nederlandse onderwijs.

Schuldhulpverlening

Er moeten structureel voldoende middelen beschik­baar zijn voor een effectieve schuldhulpverlening.

Seniorenwoningen

Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen om­geving kunnen blijven wonen met ondersteuning op maat. De keuze van zelf bouwen moet echter ook in Leeuwarden aanwezig zijn!

De VVD stelt de verantwoordelijkheid van senioren voor zichzelf voorop.

Sociale woningbouw

Samen met de omliggende gemeenten en woning­bouwcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over de sociale woningbouw.

Sociale zekerheid

De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

Sport

De VVD ziet investeringen in sport als investeringen in de toekomst.

Sport voor jongeren

Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten houdt hangjongeren van de straat.

Sport voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking moeten ook kunnen sporten. Sport en sportverenigingen zijn voor hen toegankelijk, niet alleen in fysieke zin, maar ook daar waar het gaat om sport beleving en acceptatie.

Sportconcentratiegebieden

De Magere Weide, Nylân, Kalverdijkje Zuid en Noord en De Zuidlanden zijn aangewezen sportconcen­tratiegebieden.

Sportevenementen

Het aantrekken van internationale sportevenementen – zoals de Olympische Spelen in 2028 – vindt de VVD belangrijk.

Sportsubsidie

De VVD Leeuwarden vindt het subsidiëren van alleen de vastgestelde 9 basissporten te mager.

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing is meer dan alleen een verhaal van stenen. Fysieke en sociale maatregelen moeten samengaan. De VVD wil de ingezette projecten in het kader van de stedelijke vernieuwing zoals de Vrijheidswijk afronden.

De stedelijke vernieuwing in de wijk Bilgaard is gestokt, waardoor niet een optimaal effect is behaald.

Sterkere, grotere gemeente

Sterke gemeenten verminderen de bestuurlijke drukte en voorkomen dat rijk en provincies de gemeenten te dicht op de lip zitten.

Structuurvisie en bestemmingsplannen

De ruimtelijke visie op wonen, werken en bedrijvig­heid moet worden vastgelegd in een structuurvisie en bestemmingsplannen.

Studentenloket

De VVD wil voor studenten een eigen studentenloket. Verder kunnen alumnistudenten uitstekend dienen als ambassadeurs van de gemeente.

Studiestad Leeuwarden

De VVD wil de positie van Leeuwarden als (inter)na­tionale studentenstad verder versterken.

Taal op scholen

De omgangstaal op scholen, schoolpleinen en bij gesubsidieerde instellingen en organisaties is Nederlands of Fries.

Toetsing dienstverlening gemeente

De dienstverlening van de gemeente wordt regelmatig getest met zogenaamde ‘mystery guests’ om de kwaliteit te verbeteren.

Transparante toegang tot zorg

De toegang voor de inwoner tot zorg en ondersteun­ing moet overzichtelijk en helder zijn.

Uitbesteding

Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken is voor de VVD vanzelfsprekend wanneer daarmee (financieel of kwalitatief) voordeel kan worden behaald.

Veelplegers

Voor draaideurcriminelen of notoire overlastveroor­zakers is er geen plaats in deze stad.

Veilige schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving is een must.

Veiligheid

 Leeuwarden moet de meest veilige stad van het Noorden zijn. Als iemand zich niet houdt aan de regels, dan wil de VVD dat er streng wordt opgetreden. Dit geldt zeker voor geweld tegen gezagsdragers.

Veiligheidshuis

 In een Veiligheidshuis werken politie, justitie, gemeente en zorginstanties nauw samen om criminaliteit en (jeugd)overlast aan te pakken.

Verdeling van ruimte

De ruimte in de gemeente Leeuwarden is een schaars goed.

Verkeersmanagement

De VVD wil verkeersmanagement inzetten, dus de auto leiden naar de wegen waar op dat moment geen files staan.

Verlichting in openbare ruimte

De VVD wil een duurzame, betaalbare en slimme openbare verlichting in de openbare ruimte.

Vervuiling

Het voorkomen, beperken en terugdringen van vervuiling van water, bodem en lucht verdienen de aandacht. ‘De vervuiler betaalt’ is ons uitgangspunt.

Vliegbasis

De VVD is er voorstander van om al het mogelijke te doen om de vliegbasis ook voor langere termijn voor Leeuwarden te behouden.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie biedt goede mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving.

Voorzieningen voor dak- en thuislozen

De VVD wil voorkomen dat de voorzieningen in Leeuwarden probleemgroepen aantrekken vanuit andere regio’s.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in de samenlev­ing en zeker in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg.

Welstandscommissie

Kwaliteit is belangrijk, maar vrijheid ook. De regel­geving in het kader van de welstand moet transpanter en sterk versimpeld worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De kosten van de Wet maatschappelijke onderste­uning moeten transparant en helder weergegeven worden per prestatieveld.

Wijkagenten

Wijkagenten kennen de buurt als hun broekzak. Leeuwarden heeft recht op 16 wijkagenten, vrijgesteld van andere diensten. Dit zijn er nu minder.

Woonkwaliteit

De stedelijke woonkwaliteit moet worden verbeterd.

Zelfstandig ondernemerschap

De VVD wil zelfstandig ondernemerschap stimul­eren, ook voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Zelfstandigheid staat voorop maar het moet niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.