Geu Luik

Fractieassistent

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Leeuwarden is in al haar facetten een mooie gemeente. Van de bedrijvigheid in de stad, het cultureel erfgoed – de Stinzen, het Fries Museum, Skûtsjesilen en natuurlijk de Oldehove – tot aan de weidsheid op het agrarische platteland. Wat ik belangrijk vind is dat we een gemeente krijgen waar het goed wonen is, waarbij zorg op maat wordt geboden en waar ruimte is om te ondernemen zodat de werkgelegenheid kan stijgen. Maar ook waar onderwijs de inwoners opleidt voor de toekomst en tegelijkertijd de eigen financiën scherp tegen het licht houdt. Zodat de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk kan blijven.

Portefeuile:

Economische Zaken, Onderwijs en Ruimtelijke Ordening

Contactpersoon voor:

Jelsum, Oude Leije, Warstiens, Aegum, Idaard, Friens, Vogelwijk + Muziekwijk, Britsum, Cornjum

Tags: Fractie