Petra van der Sloot

Wat ik belangrijk vind voor Leeuwarden:

Erg belangrijk is dat er meer banen komen in onze gemeente. Het middenen kleinbedrijf is dé banenmotor. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente dient ondernemers alle ruimte te bieden. De agrarische sector moet hierbij een prominente plaats in het beleid krijgen.

Portefeuille:

  • Natuur en landbouw
  • Platteland en kleine kernen
  • Veiligheid
  • Integratie, vluchtelingen
  • Infrastructuur en mobiliteit
  • Wijken en dorpen
  • Beheer Openbare Ruimte (BOR)
  • Werk en inkomen

Lid van de agendagcommissie

Contactpersoon voor:

Stiens,  Grou, Jirnsum,  Goutum,  Wergea, Mantgum, Wirdum, Reduzum, Warten, Wytgaard, Weidum , Easterlittens, Buitengebied Noordwest, Hijum, Jellum, Beers, Baard, Húns, Leons, Tjerk Hiddes

Tags: Fractie