Overlooplocatie WTC

Overlooplocatie WTC

Onlangs is, net als eind vorig jaar, in het WTC een noodopvang voor asielzoekers geopend.  Deze dient als tijdelijke overlooplocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit terwijl de raad zich in mei 2022 al duidelijk uitsprak tegen langdurige opvang in het WTC, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen.

En weer heeft het college nu ja gezegd tegen het COA voor het openen van opvang in het WTC. In de praktijk kan er in de voorgestelde situatie sprake zijn van opvang van dertig dagen. Wat de VVD fractie betreft is er dan sprake van langdurige opvang. Een paar dagen in een dergelijke grote hal is in uiterste noodgevallen nog te overzien, maar een maand? De geschetste maatregelen zoals het plaatsen van 4 persoons hokjes en meer activiteitenruimtes nemen onze bezwaren onvoldoende weg. En dan is ook nog eens niet uitgesloten dat er kinderen worden ondergebracht. Voldoende aanleiding voor de fractie om een debat aan te vragen.

Lees meer...

Deelname programma veilige steden

Deelname programma veilige steden

Zonder veiligheid geen vrijheid! 

De VVD accepteert niet dat mensen op straat (seksueel) geïntimideerd worden. Leeuwarden moet een gemeente zijn die niet alleen veilig ís, maar waar eenieder zich ook veilig voelt en daar hoort straatintimidatie niet bij.
Straatintimidatie is overal om ons heen. Ook in Leeuwarden. Naroepen, nafluiten, intimideren of simpel weg een onveilig gevoel op straat. 
 
We zijn er van overtuigd dat de gemeente Leeuwarden veiliger kan en moet worden.  

VVD, CU en CDA namen in 2022 het initiatief om straatintimidatie aan te pakken in Leeuwarden. Inmiddels ligt er op ons verzoek een Brede Aanpak. Is er een taskforce & nu heeft Leeuwarden de handtekening gezet voor deelname aan het Programma Veilige Steden. Dit programma brengt extra financiële middelen met zich mee voor veiligheid in de openbare ruimte.

Aan de slag voor een veiliger Leeuwarden voor iedereen!

Lees meer...

Een Déjàvu – Het cambuurstadion en weer een lening

Een Déjàvu – Het cambuurstadion en weer een lening

De VVD heeft zich altijd uitgesproken voor de ambitie die noodzakelijk is om de omgeving WTC goed te ontwikkelen en om Cambuur een plaats te geven op weg naar de Eredivisie. Zonder ambitie kom je niet vooruit. Dat geldt voor de sport, de gemeente en de politiek. 

Op 17 juli 2017 nam de gemeenteraad de beslissing over de ontwikkeling van het WTC Gebied en de realisatie van het nieuwe Cambuur stadion. Een nieuw, functioneel stadiongebied, dat gebruik maakt van bestaande elementen als WTC expo met haar beurzen, het WTC hotel met haar congressen, casino en sport (ijshal), insteekt op de mogelijkheden van geothermie en toevoegingen pleegt in de vorm van leisure, horeca, retail en onderwijs. 

Een mooie integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling zal een positieve invloed hebben op toerisme, economie en werkgelegenheid.

Na het laatste besluit dat de gemeenteraad in 2021 nam leek de laatste horde te zijn genomen voor het nieuwe stadion van Cambuur, waar club en supporters zo enorm naar uitkijken. Als VVD kijken we nog steeds uit naar het eerste fluitsignaal voor de aftrap van de eerste wedstrijd in het nieuwe Cambuurstadion. 

Lees meer...

Geu in Pointer op NPO Radio 1 over vliegbasis en komst AZC

Geu in Pointer op NPO Radio 1 over vliegbasis en komst AZC

Het tv- en radioprogramma Pointer had in de afgelopen maand een pop-up locatie aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden. Hun onderzoeksredactie heeft in samenwerking met de regionale media (Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant) onderzoek gedaan naar lokale zaken. Denk hierbij aan het woningtekort, overlast in de Vlietzone, ervaren overlast van de vliegbasis en de komst van het AZC. Deze maand werd afgesloten met een live radio-uitzending op locatie in Marsum. Naast de commandant van de vliegbasis, een topambtenaar van het ministerie van defensie en wethouder Hein de Haan (PvdA), was Geu live aanwezig in de uitzending. Geu ging in debat met de wethouder over de uitbreiding van de vliegbasis en de komst van het AZC. Namens de VVD heeft Geu een warm pleidooi gehouden voor de eventuele uitbreiding van de vliegbasis: in een tijd van geopolitieke spanningen is een sterke defensie bittere noodzaak. Goede faciliteiten en voldoende oefenruimte is dan essentieel, ook als dat mogelijk meer overlast met zich meebrengt. De vliegbasis is een grote werkgever in Leeuwarden, daar mogen we trots op zijn en moeten we koesteren. Ook over de komst van een AZC waren we duidelijk. In Fryslân doen we al meer dan wat de spreidingswet van ons verlangd. De druk op de voorzieningen (onderwijs, zorg en veiligheid) is al erg hoog en de communicatie met de buurt laat te wensen over. Kortom: liever een uitbreiding van de vliegbasis dan de komst van een AZC. 

Benieuwd naar de uitzending? https://pointer.kro-ncrv.nl/pointer-pop-up-azc-in-de-herrie

Lees meer...

Urgentieverordening: welke urgentiegroepen krijgen als eerst een woning?

Met de komst van de wet versterking regie op de huisvesting is een urgentieverordening een verplicht instrument voor gemeenten. In deze urgentieverordening worden afspraken gemaakt met corporaties op welke wijze woningen worden toegewezen aan door de wet bepaalde urgentiegroepen (denk hierbij aan chronisch zieken, uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, etc.). Leeuwarden trekt hierbij op samen met de andere gemeenten in Fryslân. Het proces om te komen tot deze urgentieverordening bestaat uit twee delen: 1. Het opstellen van een uitgangspuntennotitie voor de urgentieverordening, die door de afzonderlijke colleges van B&W worden vastgesteld. 2. Het opstellen van de verordening zelf. 

Als VVD hebben we ons altijd hard gemaakt om als raad de uitgangspuntennotitie vast te stellen. Daarom kwamen we in oktober vorig jaar al met een motie om deze kaders vast te laten stellen door de raad. Een meerderheid van de raad heeft helaas anders beslist, waardoor we als raad pas richting konden geven nadat de uitgangspuntennotitie door de Friese colleges van B&W waren vastgesteld. In onze optiek sta je daarmee als raad 2-0 achter. In plaats van aan de voorkant te sturen, kunnen we nu alleen nog maar aan de achterkant repareren. En zo verantwoordelijk als wij zijn, maken we daar vanzelfsprekend gebruik van. Daarom hebben we in de afgelopen maand een debat gevoerd over de uitgangspuntennotitie, en hebben we daar als VVD een drietal conceptmoties besproken: 

Lees meer...

Vragen onduidelijke aanslag afvalstoffen

Vragen onduidelijke aanslag afvalstoffen

De fractie ontving de nodige vragen en opmerkingen over de rekening die onze inwoners onlangs ontvingen voor de hoeveelheid restafval die ze vorig jaar hebben weggegooid. De aanslag staat in hetzelfde format als de jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen met WOZ beschikking waardoor niet direct duidelijk is dat dit om de rekening voor de variabele kosten over 2023 gaat. 

Dat moet je uit de meegestuurde folder halen of uit de begin en einddatum in de brief opmaken. Verder konden wij nergens, ook niet in de digitale belastingbalie, het totaalbedrag aan afvalkosten over 2023 vinden. Dus als je dit totaalbedrag wil achterhalen moet je het zelf uitrekenen.  

Wij vinden dit allemaal niet erg gebruiksvriendelijk en we hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees meer...

Redding van stichting blauwe poarte

In december 2016 heeft de gemeenteraad – zo ook de VVD fractie – besloten akkoord te gaan met een garantstelling van maximaal € 800.000 voor een lening aan Stichting De Blauwe Poarte voor de aankoop en herontwikkeling van het voormalige “Friesch koffiehuis” aan het Ruiterskwartier 177-179 in Leeuwarden.

De gemeente wilde deze ‘rotte kies’ graag trekken. Zij sloot hierover een deal met de nabijgelegen Doopsgezinde Kerk. Het gaat om het gebouw waarin nu restaurant The Meat Room als huurder zit.

Lees meer...

Meedoen-regeling sport en cultuur

En ja hoor daar was armoederegeling nummer 64; de meedoen-regeling sport en cultuur voor volwassenen.

Voor de VVD staat voorop dat we mensen graag aan het werk willen helpen, in plaats van in de armoede willen houden. Zodat ze zelf kunnen voorzien in hun sportieve behoefte. Geen armoederegelingenhangmat, maar een vangnet. En wanneer de draagkracht groot genoeg is, vervalt de aanspraak op de regelingen. 

Lees meer...

Neushoorn: The story continues

De afgelopen weken stond Neushoorn op onze raadsagenda. Ditmaal omdat er weer een verzoek lag vanuit het college voor een extra financiële injectie voor Neushoorn.  Een bedrag van € 662.000,- euro incidenteel en €25.000,- euro structureel.  

Het moment waarvan je dacht dat die zou komen is eindelijk daar. Want de conclusies voor extra geld konden we wel al trekken in het KplusV rapport in 2019. En je moet wel flink boter op je hoofd hebben als je dacht dat deze problemen zichzelf wel zouden oplossen. En wat VVD betreft lost dit voorstel voor extra financiële injectie ook voor de laatste keer definitief de problemen voor Neushoorn op. 

Lees meer...