Debat fondsaanvraag Leeuwarden-Oost

Debat fondsaanvraag Leeuwarden-Oost

Woensdag 29 november stond er een debat op de planning op aanvraag van de VVD-fractie. Het debat ging over de fondsaanvraag voor het programma Leeuwarden-Oost van 3,8 miljoen. Leeuwarden-Oost is een 20 jarig programma over de integrale aanpak van armoede van de 5 wijken Camminghaburen, Schieringen/Heechterp, Vrijheidswijk, Bilgaard en Oud-Oost. Na een informerende sessie had de fractie zorgen over deze aanvraag. De fondsen zijn namelijk ingesteld voor incidentele aanvragen. Nu lijkt het erop dat een meerjarig plan grotendeels incidenteel gedekt gaat worden de komende jaren, de fractie was van mening dat de fondsen hiervoor niet bedoeld zijn. 

Deze fondsaanvraag riep dus vragen op, dat was voor de fractie een reden om een debat aan te vragen. In het debat uitten wij onze bovengenoemde zorgen en hadden we een aantal vragen aan de wethouder. Bovendien heeft het college volgens het voorstel al aangegeven dat er in de toekomst aanvullende aanvragen uit de fondsen voor Leeuwarden-Oost zullen komen bovenop deze aanvraag van 3,8 miljoen. De timing van deze aanvragen leek de fractie onverstandig. De wethouder gaf toe dat dit een fout was in het voorstel. 

De wethouder kon ons niet overtuigen in haar beantwoording. De VVD is het niet eens met de incidentele dekking van dit meerjarige programma, daarom heeft de fractie tegen deze fondsaanvraag gestemd bij de afgelopen besluitvormende vergadering.

Lees hier de hele bijdrage;

Vorige week heeft onze fractie aangegeven graag een debat te wensen over de onttrekking van bijna 3,8 miljoen euro uit het fonds maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur voor Leeuwarden Oost. De fondsen zijn ingesteld ter dekking van investeringen, resultaatfinanciering en experimenten. Ook al is het raadsvoorstel er niet duidelijk over, socialistische speeltuin Leeuwarden Oost lijkt te vallen onder resultaatfinanciering en experiment.

De 3,8 miljoen euro wordt verdeeld over een breed scala aan activiteiten. Van wijkplannen, een buurtregisseur Vlietzone tot kunst in de buurt. Voorzitter. Een onttrekking uit een fonds zou bedoeld moeten zijn voor incidentele uitgaven. Maar wat schetst onze verbazing: veel van de genoemde activiteiten zullen niet ‘opeens’ stoppen na 2026. Op zich is dat niet gek, immers ze maken uit van het 20 jarig programma Leeuwarden Oost. Onze fractie is dan ook vooral verbaasd dat een meerjarig programma gedeeltelijk gefinancierd wordt vanuit één van de fondsen. Als het college dit programma dusdanig belangrijk vindt, waarom heeft het dan geen structurele ruimte gevonden in de begroting hiervoor?

Wat we ook missen in het raadsvoorstel zijn concrete doelen. Bijlage 3 van de stukken bevat de nodige output, maar wanneer zijn we tevreden? En hoe gaan we dat meten?

In het raadsvoorstel kunnen we daarnaast lezen dat het evident is dat er nog aanvullende aanvragen komen uit de fondsen voor Leeuwarden Oost komen. Het eerstvolgende moment hiervoor is de MTR over een half jaar. Zijn op dat moment al de resultaten bekend van de voorgestelde onttrekking die nu voorligt? Zo nee? Komt een nieuwe fondsaanvraag bij de MTR dan niet veel te vroeg? 

Voor ons als VVD is daarmee duidelijk dat de socialistische speeltuin Leeuwarden Oost de komende jaren aan het gemeentelijk geldinfuus ligt. Het geldinfuus dat de Leeuwarder Fondsen heet. Door nu al en in de toekomst zo’n beslag te leggen op de fondsen met nu al een aanvullende aanvraag wordt de speelruimte van de raad alleen maar verder beperkt. Nota bene: over het programma Leeuwarden oost is geen raadsbesluit geweest. dit betekent dat wij als volksvertegenwoordiging ook verder niks te zeggen hebben over de inhoud van dit programma

Dit alles maakt dat we tegen dit raadsvoorstel zullen stemmen bij de besluitvormende raadsvergadering.  

Woordvoerder - Martijn Kamminga

Lees meer...

Begrotingsbehandeling 2024: De basis op orde?!

Begrotingsbehandeling 2024: De basis op orde?!

De rode draad van gister lijkt de begroting van nu. De begroting van 2023 in een ander jasje gegoten. Het voelt al een concept dat i.v.m. de opmaak met vage Latijnse teksten naar je opgestuurd wordt. Het gaat niet zozeer op de inhoud maar hoe het eruit ziet.

De door de VVD verafschuwde basisbaan staat voor het 2e jaar op rij in de begroting. Maar nog steeds geen beeld wanneer wat naar de raad komt en hoe de besluitvorming nu wel plaats vindt.

Wel nu het geld al bestemmen maar de uitwerking, de details en de concrete doelen ontbreken vaak. Ik was altijd in de veronderstelling dat de mores in Leeuwarden is dat geld het beleid volgt en niet het beleid volgt geld.

De brede teneur is toch wel. Moet nog uitgewerkt worden. Volgt later. Zijn we mee bezig. Volgt op korte termijn. Etc. Zo geeft een begroting geen getrouw beeld van wat we mogen verwachten. Want waar reken je nu het college op af en waar moeten we het überhaupt over hebben bij de MTR. Ambities zijn weinig meetbaar en stelt de raad niet in staat haar controlerende taak uit te voeren.

Om als gemeenteraad goed in positie te komen en te controleren over geformuleerde doelen ook daadwerkelijk worden behaald, komt onze fractie met de motie grip op de gemeente. Deze roept op om gemeentelijke meetbare indicatoren op te stellen bij de begroting, en hierop te reflecteren in de jaarstukken (kwalitatief en kwantitatief).

Hoe aantrekkelijk is Leeuwarden als het gaat om de leefomgeving.

De VVD maakt zich zorgen. Hoge werkloosheid, een verschraald winkelaanbod en veel leegstand. Een culturele sector die onder druk staat, groot te kort aan woningen. Tekort aan personeel. Schaarste als het gaat om huisartsen, tandartsen en ga zo nog maar door.  

Leeuwarden is  de gemeente met ongeveer de grootste kans op armoede in Nederland. Met meer drugsgebruik dan in Amsterdam. We worden een soort Colombia waar liwwadders gesproken wordt. Sociale verloedering ligt op de loer of tekent zich af in een steeds groter deel van de stad. Inwoners vinden aansluiting bij de drugswereld: als klant en/of als dealer.  Misschien een tip om Leeuwarden op de kaart te zetten; informeer eens bij Netflix of we het nieuwe seizoen van Narcos in Leeuwarden kunnen opnemen.

Waar is dit college nou tevreden mee. Is er ambitie of plakken we pleisters, holistische visies of concrete uitvoering. Willen we meer armoedebeleid of armoede de gemeente uit bannen. Accepteren we een hoge werkloosheid of maken we serieus werk van werk. Brengen we de culturele basis op orde te of accepteren we dat elk jaar weer klein stukje van de legacy van 2018 verdwijnt.

Sport draagt bij aan fysieke welzijn, zorgt voor sociale contacten en is verbindend. Dit college houdt de basis niet op orde, maar dwingt ook hier tot versobering.

Accepteren we de toename van onveiligheid en zelfs schietpartijen van dien, of gaan we nu eens serieus aan de slag in het gebied rond de Vlietzone. Gekscherend vragen de buurtbewoners om kogelvrije vesten. Leeuwarden heeft meer aandacht nodig en een bredere aanpak dan alleen in de socialistische speeltuin Leeuwarden Oost.

Lees meer...

Van 50 naar 70 op de Overijsselselaan

Van 50 naar 70 op de Overijsselselaan

In september ontvingen wij als raad een brief van omwonenden van de Overijsselselaan die aanhoudend last hebben van aanzienlijke snelheidsovertredingen daar. Er wordt met grote regelmaat 100-120 km/uur gereden waar de maximum snelheid 50 km/uur is. De omwonenden hebben al diverse keren bij de gemeente geklaagd maar dit levert niets op. 

Uit nadere informatie van een omwonende hebben we vernomen dat de gemeente de politie en het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om mee te werken aan het plaatsen van snelheid/ roodlichtcamera’s langs de Overijsselselaan. En dat zij dit niet zouden willen omdat de weg volgens hen een uitstraling heeft van 70 km/uur en niet van 50 km/uur. De omwonenden waar we contact mee hadden geven ook aan een snelheid van 70 kilometer wel prima te vinden, als daar dan maar op gehandhaafd wordt. 

Lees meer...

Debat visie economische ontwikkeling

Een nieuwe visie, een nieuwe koers. Economische ontwikkeling als middel voor brede welvaart. De visie heeft 3 specifieke doelen; een aantrekkelijk vestigingsklimaat, het versterken van de economische structuur en het vergroten van de innovatiekracht. 
 
Doelen die de VVD fractie kan onderschrijven, maar tezamen met de genoemde transities en de uitvoering wel zorgen heeft.

Lees meer...

Friese urgentieverordening

Begin september zijn alle Friese gemeenteraden via een drietal informatiesessies geïnformeerd over de Friese urgentieverordening. De wet versterking regie op de huisvesting verplicht gemeenten namelijk om binnenkort te beschikken over een urgentieverordening voor een aantal specifieke groepen (bijvoorbeeld personen die uit maatschappelijke opvang komen, afkomstig uit jeugddetentie, mantelzorgers, afkomstig uit jeugdhulp met verblijf, etc.). De wil en de roep vanuit de provincie om een dergelijke urgentieverordening binnen Fries verband op te stellen juichen we van harte toe. Immers, verschillende lokale urgentieverordeningen werkt ongelijkheid in de hand. 
 

Lees meer...

Eerste evaluatie afvalbeleid

Op 4 oktober stond de afvalstoffenheffing voor het komende jaar op de agenda, inclusief een eerste evaluatie van het nieuwe afvalbeleid.

Lees hier mijn bijdrage aan het debat:

We zien een daling in de hoeveelheid restafval en dat is mooi. Wat de VVD betreft is echter nog onvoldoende aangetoond dat dit komt door de variabele tarieven die met het nieuwe afvalbeleid zijn geïntroduceerd. De variabele tarieven zijn immers laag dus er is nauwelijks sprake van een financiële prikkel. En de daling van de hoeveelheid afval is al in 2022 in gang gezet, dus voor de variabele tarieven. 
Wij willen graag meer inzicht in de resultaten van het nieuwe beleid vanuit het perspectief van onze inwoners. Daarom vragen wij of het college een enquête wil laten houden onder de inwoners met onder meer vragen als: 

  • of hun gedrag is veranderd door het nieuwe beleid;
  • waardoor dat komt: de prijsprikkel, de aanvullende voorzieningen of iets anders; 
  • wat hun ervaringen zijn met het het nieuwe beleid;
  • et cetera, et cetera.

Lees meer...

Raad aan zet... of toch niet?

Begin oktober werd de raad per brief geïnformeerd dat het college had besloten om medewerking te verlenen aan het gebruiken van het WTC als tijdelijke overlooplocatie voor Ter Apel. Met als argument dat er anders asielzoekers in het gras zouden moeten slapen ging het college dus wederom akkoord met het opvangen van 250 extra asielzoekers in de gemeente Leeuwarden zonder dit eerst aan de raad voor te leggen.  

Hier mijn bijdrage aan het debat:

Lees meer...

Debat over misstanden Woodbrookers

Debat over misstanden Woodbrookers

'Ik was bang dat ze dood zou gaan, en tegelijkertijd blij dat ze even uit de klauwen van die instelling was'. Met pijn in het hart laten de ouders van Meike hun dochter in 2021 opnemen in de gesloten jeugdzorginstelling Woodbrookers, waar ze hard achteruit gaat. Een explosief rapport beschrijft het leven voor de jongeren die er worden als 'een aaneenschakeling van escalaties en geweld'. Afgelopen zaterdag in de Volkskrant, Een artikel waar je rillingen van krijgt.

Het huis staat in brand en de betrokken partijen zijn de ramen aan het lappen en de kinderen zitten nog in de rook. Zij mogen wachten tot het moment dat er een andere plek voor ze is. Als je alle verhalen leest kan je alleen maar oordelen dat dit schrijnend is, niet wenselijk en dat je de kinderen daar zo snel mogelijk weg wilt halen. 

Lees meer...

Inwoners verkeerd geïnformeerd over Ja-sticker? VVD stelt vragen aan wethouder

Inwoners verkeerd geïnformeerd over Ja-sticker? VVD stelt vragen aan wethouder

Na berichten van inwoners over onduidelijkheid over de Ja-sticker hebben wij vragen gesteld aan het college tijdens de actualiteit.

Afgelopen weken is er via verschillende kanalen informatie verspreid over de invoering van de Ja-sticker in de gemeente Leeuwarden. Informatie over de invoering is gedeeld op onder andere de website van de gemeente Leeuwarden en in Huis aan Huis Leeuwarden. Inwoners worden via die kanalen ingelicht over het nieuwe systeem dat per 1 oktober in zal gaan. Door het plakken van een sticker zouden inwoners hun voorkeur kenbaar kunnen maken.

Spotta, verantwoordelijk voor het overgrote deel van het verspreiden van folders in de gemeente Leeuwarden, gaat over op een digitaal systeem. Inwoners moeten online hun voorkeur doorgeven via inmijnbus.nl. Vanaf 1 oktober zal alleen worden gekeken naar de digitale voorkeur. De sticker op de brievenbus is daarmee voor folders van Spotta overbodig geworden. Dat de sticker overbodig is voor het merendeel van de folders werd door de gemeente Leeuwarden nergens duidelijk gemaakt. De invoering van de Ja-sticker zorgt hierdoor voor verwarring, verrommeling en verspilling.
 

Lees meer...