Jaarstukken 2022 - veiligheid en duurzaamheid

Jaarstukken 2022 - veiligheid en duurzaamheid

Op 5 juli vond de laatste van de drie debatten over de jaarstukken plaats. De locatie was dit keer Hotel Oostergo in Grou. Hoofdthema’s deze avond waren veiligheid en duurzaamheid. Voorafgaand aan het debat gingen we als raadsleden in gesprek met de aanwezige inwoners. We werden daarbij onder meer gewezen op plekken in Grou waar de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de overlast door drugs gebruikende jongeren in Grou. Een zorgwekkend signaal. Evenals het beeld dat het karakter van bepaalde straten in het dorp dreigt te veranderen doordat er te grote groepen nieuwe inwoners zonder enige binding met de omgeving worden gevestigd. Een vertegenwoordiger van Grou 2030 kwam specifiek om te schetsen op welke manier deze groep vrijwilligers bezig is met plannen voor een duurzamer Grou. Mooi om te horen hoeveel ideeën er vanuit de eigen gemeenschap komen.  Ten slotte kwam het gesprek nog op de afvalvoorzieningen voor bootjesmensen. De communicatie hierover is niet duidelijk genoeg waardoor de kans op dumping toeneemt. Al met al genoeg informatie om mee te nemen naar het debat of op een andere manier later iets mee te doen.

Lees hier de volledige bijdrage 

Lees meer...

Jaarstukken 2022 - wonen en leefomgeving

Jaarstukken 2022 - wonen en leefomgeving

Dit jaar niet één, maar drie keer een debat over de jaarstukken van 2022. Het tweede debat vond plaatst in de Nije Skalm, het voormalig gemeentehuis van Leeuwarderadeel in Stiens. Net als voor de twee andere debatten in Boel en hotel Oostergoo, kende de avond een vaste indeling: eerst in gesprek met inwoners en betrokken organisaties en aansluitend als politieke partijen met elkaar in debat. In Stiens stonden twee thema’s centraal: wonen en leefomgeving. 

Twee thema’s waarbij we het VVD-geluid goed hebben kunnen laten horen. In onze ogen lijkt het College te snel tevreden te zijn met een zesje, terwijl ondertussen ambities niet worden verwezenlijkt. De gehoopte woningbouwversnelling blijft uit, moties worden niet tot onvoldoende uitgevoerd, ondernemers moeten nog steeds wachten op een permanent terrassenbeleid, de visie binnenstad laat op zich wachten en het gewenningsjaar diftar kunnen we als mislukt beschouwen

Lees hier de volledige bijdrage

Lees meer...

Bestemmingsplan de Hem

De maand juni stond in het teken van het debat en besluitvorming over het bestemmingsplan De Hem. Misschien wel het meest politiek gevoelige onderwerp van dit moment. Dat vertaalt zich niet alleen in de spanningen in de raad, maar vooral ook daarbuiten. We hebben het 2 jaar geleden al gezien bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan, we hebben het gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook bij de behandeling van het bestemmingsplan. 

Als VVD hebben we altijd een consequente lijn gevoerd op dit dossier. Op inhoud en op besluitvorming. Bij alle voorgaande besluitvorming, van Masterplan Zuidlanden, de structuurvisie, aankoop van aanvullende gronden en het stedenbouwkundig plan hebben we als VVD steeds ingestemd. Deze consequente lijn hebben we dan ook doorgetrokken bij het bestemmingsplan De Hem. Een amendement van D66 om de bufferzone te vergroten (en een groot deel van de huizen weg te saneren), een motie tot meer sociale huur van GroenLinks en een motie van Gemeentebelangen om pas met werkzaamheden te starten nadat een eventuele procedure bij de RvS is geweest hebben we dan ook niet gesteund. 

Benieuwd naar mijn hele bijdrage tijdens het debat? Lees het hier. 

Lees meer...

Jaarstukken 2022 - domein sociaal

Jaarstukken 2022 - domein sociaal

We trappen deze jaarstukken af in Boel. In het voormalige culturele icoon Zalen Schaaf. Een plek die voor veel partijen een thuisbasis moet vormen. Een plek die hopelijk ook jongeren weet te trekken. Vooral na corona gaven jongeren aan een plek van ontmoeting te missen. In 2022 hebben we als Raad een aantal keren gesproken over “het Neushoornplan”. Het doel van dit plan was het bieden van een laagdrempelige en voor jongeren onder 18 aantrekkelijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en indien ze wensen deel kunnen nemen aan de geboden activiteiten.

Dit plan leek een eenzame dood gestorven toen er geen raadsmeerderheid leek te zijn. Maar niets leek minder waar. Als het voor de schermen niet lukt, dan maar een wethouder op pad sturen met een subsidie via de achterdeur. Toch 70K subsidie voor het jongerenplan naar neushoorn. Waarom zijn wij als Raad hier niet over geïnformeerd. Naar welke andere partijen is zo nog meer geld gegaan (225.000 euro naar Kunstkade). En dit zijn incidentele middelen, voor een structureel probleem. Kunnen we bij de begroting van 2024 van het college een structurele oplossing met dekking tegemoet zien.

En door..

Vanavond rekenen we af met 2022. En jaar met een oud college en een nieuwe college. En beiden lijken hetzelfde gedaan te hebben; op de winkel passen. Wel fijn dat die winkel op zondag de gehele dag open is.

Armoede, werkloosheid en bijstand

Op het aantal banen, het percentage laagopgeleiden en de participatie van vrouwen scoort Leeuwarden gemiddeld. Op de onderwerpen armoede, werkloosheid en bijstand zit gemeente Leeuwarden bij de 10 slechtst scorende gemeenten. Ofwel, een hoger dan gemiddelde werkloosheid, bijstand en armoede.

Het is dit college amper gelukt om mensen uit de bijstand te laten uitstromen. Want de belangrijkste oorzaak van daling is dat de instroom lager uitviel. En dat is meer logica dan inzet van het College. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meer werkgelegenheid en meer banen. Verschillende doelgroepen hebben meer perspectief op betaald werk. Werkgevers zetten meer in op behoud van medewerkers.

En hoe krijg je het dan toch voor elkaar om zo weinig mensen uit de bijstand te halen en zelfs 4.500 mensen meer dan een jaar op de bank te laten zitten. En hoe komt dat?  Door de sociale hangmat van Leeuwarden!

Wat de VVD betreft helpen we zoveel mogelijk mensen aan het werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. En koersen we op minder minimaregelingen, en gaan we scherper aan de wind varen als het gaat om ons armoedebeleid.

Wie minder bijdraagt, kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, zou je ook geen beroep moeten kunnen doen op de royale regelingen in Leeuwarden.

Als je elke keer dweilt, zal iedereen blijven denken dat de kraan niet lekt.

Lees meer...

Behandeling veiligheidsagenda

De afgelopen weken hebben we in de raad de veiligheidsagenda  2023-2026 behandeld. In de Politiewet is vastgelegd dat de gemeenteraad minstens eens per vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft. Het college legt de veiligheidsagenda ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Daarmee wordt richting gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid voor de komende periode. De volgende onderwerpen zijn benoemd als prioritaire thema's:

  • Aanpak overlast, waaronder straatintimidatie
  • Verkleinen speelruimte voor ondermijnende criminaliteit
  • Vergroten bewustwording en weerbaarheid digitale veiligheid en tegengaan cybercrime
  • Uitvoering programma Leeuwarden Oost, Preventie met gezag
  • Mensenhandel en prostitutie
  • Maatschappelijke onrust

Lees meer...

Verkeersveiligheid Oude en Nieuwe Oosterstraat

Onlangs hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid in en tussen de Oude en de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden. De ondernemers in de beide Oosterstraten maken zich namelijk zorgen om de onveilige verkeerssituatie ter plekke en hebben daarvoor aandacht gevraagd, onder meer door een stoepkrijtactie tijdens Ljouwert Culinair. Om voetgangers veilig te laten oversteken tussen de beide straten zouden de ondernemers graag een zebrapad daar zien, of een andere oplossing. Daarnaast willen ze een algeheel fietsverbod, in plaats van alleen overdag: https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Hartstikke-gevaarlijk-vinden-winkeliers-de-fietsers-in-de-Oude-en-Nieuwe-Oosterstraat-in-Leeuwarden-28442733.html

Tijdens het actualiteitenuur hebben we de volgende vragen gesteld aan wethouder Stellingwerf (Groen Links):

  • Deelt het college de mening van de VVD dat de wens van de ondernemers voor een zebrapad of iets vergelijkbaars (een 30 km bord volstaat niet) tussen de Oude naar de Nieuwe Oosterstraat moet worden ingewilligd? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college daarnaast bereid om een volledig fietsverbod in de beide straten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Lees meer...

Brede steun voor motie verhuurvergunning

Brede steun voor motie verhuurvergunning

Nog steeds staat de woningmarkt onder druk. Voor vooral starters is het nog lastig om ertussen te komen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld doordat goedkope woningen worden opgekocht door beleggers en ondernemers voor de verhuur. In de watersportdorpen (Grou, Wergea en Warten) worden daarnaast woningen opgekocht als recreatiewoning, waardoor de leefbaarheid in bepaalde wijken en straten onder druk komt te staan.
 
Vanuit dit perspectief meent het college van B&W de woningmarkt in Leeuwarden stevig te moeten reguleren. Voor het grootste gedeelte van de stad wil het een opkoopverbod invoeren, waardoor woningen niet meer gekocht kunnen worden om deze te gaan verhuren. Daarnaast komt een er zogenaamde onttrekkingsvergunning voor het dorp Grou, waardoor een woning niet meer mag worden opgekocht als recreatiewoning.

Lees meer...

Goed scheiden loont?! - Vaste tarieven bij de afvalbak

Voor het eind van het jaar moest de raad de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2023 vaststellen. Na uitstel van een jaar zijn dit voor het eerst tarieven met een variabele component waarbij je betaalt voor de hoeveelheid afval die je weggooit. In 2020 heeft de raad al besloten over te gaan tot de invoering van deze zogeheten Diftar tarieven. De VVD stemde destijds tegen de invoering van Diftar omdat er nogal wat open eindjes zaten aan de plannen. En eigenlijk is dat nog steeds het geval. We verwachten bijvoorbeeld een toename van de hoeveelheid zwerfafval en zien daar nog geen overtuigende aanpak voor. Maar aangezien het besluit om Diftar in te voeren al is genomen en de raad nog steeds in meerderheid hier achter staat had het opnieuw voeren van die discussie wat ons betreft weinig zin.  Toch konden een aantal partijen die verleiding niet weerstaan, zo diende Forum voor Democratie een amendement in om alsnog voor vaste tarieven te kiezen. Wij hebben ons vooral gericht op de voorgestelde tarieven zelf, daar viel ook voldoende op aan te merken.

 

Lees meer...

Motie Noodfonds MKB

Onze economische groei, welvaart en welzijn hebben we in belangrijke mate te danken aan hardwerkende ondernemers. Van innovatieve start- ups tot familiebedrijven. Ons ijzersterke mkb: zonder ondernemers is de overheid nergens. Het geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst verdiend worden, door ondernemers.
 
Lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelgebieden in onze stad en dorpen. En laten we ons wel goed realiseren; De overheid kan geen banen ‘maken’; daar zorgen vooral de ondernemers voor.
 

Lees meer...