Samen moeten we het doen!

Samen moeten we het doen!

Wat een aantal weken geleden nog onwerkelijk leek, is toch gebeurd. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Van veel ondernemers zijn de deuren dicht en velen van ons werken ineens vanuit thuis. Mensen raken ziek, ernstig ziek en overlijden zelfs. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om het corona-virus te bedwingen. Deze maatregelen raken iedereen in meer of mindere mate, maar we voelen ze allemaal. Maar deze maatregelen zijn echt nodig zijn om dit virus en deze crisis te bestrijden.

Namens de VVD-fractie wil ik graag allereerst mijn respect, bewondering en waardering uitspreken voor alle mensen in de zorg, de vakkenvullers, de leraren, de agenten, de ondernemers, de zzp’ers en alle andere mensen in de vitale beroepen die nu dag in dag uit ontzettend hard werken om het “gewone” leven door te laten gaan en om het virus te bestrijden en Nederland er weer bovenop te krijgen. We vragen op dit moment onwijs veel van onze zorgverleners, mantelzorgers en alle andere mensen in de cruciale sectoren van onze samenleving.

Lees meer...

Doen wat nodig is

Doen wat nodig is

Het Coronavirus heeft grote impact. Het raakt onze gezondheid, onze economie en onze manier van leven. Ik wil graag beginnen met iedereen die ziek is of die zieke familie of vrienden heeft, of die zelfs met een sterfgeval te maken heeft, veel sterkte te wensen in deze tijd.

Iedereen is natuurlijk allereerst bezorgd over zijn of haar gezondheid en die van hun naasten. Dat is heel begrijpelijk. Alles is erop gericht om het Coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden en de mensen de juiste zorg te kunnen verlenen. Maar veel mensen zijn ook bang of zij in de toekomst nog wel brood op de plank hebben. Ondernemers zijn in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf en werknemers. De VVD vindt dat we al het nodige moeten doen om de schadelijke gevolgen te beperken. Er is gelukkig financiële ruimte om te doen wat nodig is. Om ervoor te zorgen dat de ondernemers deze Coronacrisis kunnen overleven.

Lees meer...

Marcel Visser: de nieuwe fractievoorzitter van VVD Leeuwarden

Marcel Visser: de nieuwe fractievoorzitter van VVD Leeuwarden

Vanavond heeft de fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de VVD, Serge Hollander, aangekondigd vanaf vandaag terug te treden in zijn functie. In 2011 werd hij unaniem benoemd en inmiddels heeft hij bijna 9 jaar op een inspirerende manier de fractie geleid.

Deze stap geeft ruimte aan een nieuwe fractievoorzitter om de resterende termijn van deze raadsperiode invulling te geven. Met genoegen kondigt de VVD fractie Marcel Visser aan als de nieuwe fractievoorzitter.

Marcel is sinds 1 januari 2018 lid van de gemeenteraad en was daarvoor al vier jaar fractie assistent van de VVD. Marcel heeft aangegeven het fractievoorzitterschap en politiek leiderschap van de VVD in Leeuwarden te ambiëren. De fractie heeft er dan ook heel veel vertrouwen in dat hij de VVD de komende tijd veel succes en goede resultaten gaat brengen.

Lees meer...

Vragen VVD over situatie Stationsgebied

Vragen VVD over situatie Stationsgebied

In het Friesch Dagblad van 8 februari kunnen we lezen dat het nieuwe Stationsgebied en het nieuwe busstation gevaarlijke situaties opleveren. Arriva noemt het gebied niet veilig en stelt dat er van een goede doorstroming geen sprake is. Ook taxichauffeurs en de Fietsersbond zijn ontevreden. Ze staan niet alleen in hun kritiek want ook veel Leeuwarders klaagden de afgelopen periode steen en been bij de VVD ten aanzien van de doorstroming, het gemis aan een kiss and ride plek bij het station, onduidelijke en gevaarlijke situaties op de shared space etc. In het krantenartikel kunnen we een verklaring lezen voor deze situaties.

De VVD heeft vragen gesteld aan het college >>>

Lees meer...

Op hoop van zegen...

Op hoop van zegen...

(Spreektekst Serge Hollander bij behandeling coalitieakkoord 17 janauri 2018)

Vandaag bespreken we het coalitieakkoord. De bespreking van een dergelijk akkoord in de Raad lijkt een beetje op de tv serie de Dragons’ den. Het plan wordt gepresenteerd, de dragons' vertellen of ze er vertrouwen in hebben en bereid zijn om er in te investeren.

Alvorens ik tot ons oordeel kom, eerst een winstwaarschuwing. Meestal maak ik een grap in mijn bijdrage, deze keer ben ik echter droevig gestemd. Daar horen geen grappen en grollen bij.

De waarschuwingen voorafgaand aan het coalitieakkoord waren ook niet om te lachten en nog nooit zo duidelijk. In- en extern werd er geroepen dat het tijd werd voor stevige financiële beslissingen. Hierbij is het terugdringen van het tekort op het sociale domein topprioriteit. Wanneer niet wordt ingegrepen dreigt de provincie onze gemeente financieel onder curatele te stellen.

Lees meer...

Schriftelijke vragen afsluiting Hendrik Algraweg

Schriftelijke vragen afsluiting Hendrik Algraweg

Na het lezen van de berichten in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant van 16 december jl. over het wederom mislukken van een poging van de gemeente om de Hendrik Algraweg af te sluiten is de VVD Fractie zeer verbaasd en bezorgd over de gang van zaken. Wij maken ons er vooral zorgen over dat de rechter tot twee maal toe moest ingrijpen omdat de gemeente de procedures niet lijkt te volgen. De VVD heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Vragen VVD over zorgen hoofdsponsor LF2018

In het Friesch Dagblad van 11 december j.l. verscheen een bericht over de grote zorgen van hoofdsponsor LOF van LF2018. In het bericht wordt aangegeven dat de ondernemers verenigd in het LOF geen gehoor vinden bij de lokale en provinciale overheid daar waar het gaat om plannen en initiatieven te ontwikkelen voor de periode na 2018 (Legacy of Agenda 2028).

De VVD fractie is zeer verbaasd en bezorgd over het gebrek aan samenwerking zoals dat door de voorzitter van het LOF wordt verwoord. Zeker omdat het LOF bereid is om structureel in deze legacy te investeren.

De VVD Fractie heeft heirover vragen gesteld aan het college van B&W. Lees hier de vragen (PDF)>>>

Lees meer...

 Ongehinderd in Leeuwarden

Ongehinderd in Leeuwarden

Sinds 1 januari 2017 is er de verplichting voor publieke gebouwen van de overheid en bedrijven om goed toegankelijk te zijn voor een ieder. Om eenvoudig inzichtelijk te maken hoe toegankelijk publieke locaties en bedrijven zijn sluiten steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het landelijke platform Ongehinderd.

Het initiatief “Ongehinderd” heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Door het keuringsteam worden locaties getoetst in opdracht van gemeenten en bedrijven.

De VVD stelt vragen over aansluiting van Leeuwarden bij dit initiatief.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Schriftelijke vragen inbraakgolf Leeuwarder wijken

Schriftelijke vragen inbraakgolf Leeuwarder wijken

Op 6 oktober 2017, kopte het Friesch Dagblad over de inbraakgolf in de Leeuwarder wijken de Vossepark en Camminghaburen. Volgens Misdaad in kaart waren er in Leeuwarden dit jaar alleen al 156 inbraken of pogingen tot inbraak. Een inbraak is een zogenaamde high impact crime welke diep ingrijpt op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. De VVD fractie stelt vragen hierover en ove rhet gebruik van het Criminaliteits Anticipatie Systeem.

Lees hier de vragen (PDF) >>>

Lees meer...

Vragen Brand Wirdumerdijk Leeuwarden

Op 25 september woedde er een brand op de derde etage van een winkelpand aan de Wirdumerdijk. Door verslaggevers van Omrop Fryslan is geconstateerd dat de ruimte “vol lag met matrassen”. Gesproken wordt over huisvesting voor prostitués. Naar aanleiding van een raadsinitiatief mogen prostitués sinds 2014 niet meer slapen op hun werkkamer.
Naar aanleiding van deze informatie heeft de VVD Leeuwarden de volgende vragen aan het college gesteld.

Download hier de vragen (PDF)>>>

 

Lees meer...

Vragen bereikbaarheid binnenstad Leeuwarden en communicatie wegwerkzaamheden

Vragen bereikbaarheid binnenstad Leeuwarden en communicatie wegwerkzaamheden

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden: 13 september 2017.

Onderwerp: Bereikbaarheid binnenstad Leeuwarden en communicatie wegwerkzaamheden.

Geacht college,

Als gevolg van de vele wegwerkzaamheden en grote infraprojecten in Leeuwarden staat de bereikbaarheid van de binnenstad onder druk. In combinatie met de vele festivals waarbij deGroeneweg meerdere keren werd afgesloten deden zich meerdere verkeersinfarcten voor en werd het geduld van de lokale automobilisten en bezoekers van buiten geregeld op de proef gesteld.

O.a. de werkzaamheden rondom het Stationsplein, Hoeksterend, Vlietsterbrug / Oosterkade / Tuinen en Blokhuispoort e.o. bezorg(d)en bij menig automobilist afgelopen weken ergernissen, met name door de het ontbreken van tijdige adequate communicatie in combinatie met niet aangekondigde stremmingen zoals vandaag o.a bij de Tweebaksmarkt – Blokhuisplein. Natuurlijk zijn een aantal ingrepen noodzakelijk en leidt dit tot verbeteringen maar er zijn ook projecten waar wij als VVD tegen waren en waarvan we nog steeds de doeltreffendheid betwijfelen zoals de maatregelen voor verbieden linksaf van linksaf naar de Vlietsterbrug komend vanaf de Nieuwekade er een is.

De LC maakte recent melding van veel gevaarlijke manouvers en chaos door die herinrichting in het gebied van de Vlietsterbrug.

Lees meer...

Initiatief van VVD Leeuwarden leidt tot Database voor Lokale Ondernemers (DALO)

Initiatief van VVD Leeuwarden leidt tot Database voor Lokale Ondernemers (DALO)

De Leeuwarder Database voor Lokale Ondernemers (DALO) is woensdag 13 september online gegaan.

Aanleiding voor de Leeuwarder Database voor Lokale Ondernemers (DALO) zijn de vragen en de motie “Lokale stimulans” die de VVD tezamen met de PvdA, CDA en ChristenUnie in juni 2016 heeft ingediend. Deze motie riep het College op om minimaal 50% bij lokale ondernemers in te kopen. En daarbij gebruik te maken van een Lokale inkoopdatabase of een ander voor de ondernemer laagdrempelig instrument.

De VVD fractie is zeer verheugd dat de database er eindelijk gekomen is. Ondernemers waren niet in beeld bij de gemeente of het was voor de ondernemer onbekend hoe zij hun interesse voor opdrachten bij de gemeente kenbaar konden maken. Met de komst van DALO zou dat nu verleden tijd moeten zijn.

Lees meer...

VVD vraagt opheldering over cijfers bezoekersaantallen LF2018

VVD vraagt opheldering over cijfers bezoekersaantallen LF2018

In het Friesch Dagblad van vandaag (30 augustus) verscheen een artikel met de kop: “LF2018 rekent op veel minder bezoekers”. In een interview zegt vertrekkend directeur Lieven Bertels van LF2018 dat het aantal bezoekers aan LF2018 is bijgesteld van 4 miljoen naar 1,4 miljoen. Deze uitspraak is strijdig met de gegevens die de gemeenteraad tot nu toe ontvangen heeft.

Ook in de Leeuwarder Courant verscheen een artikel met dezelfde strekking.

De VVD fractie is zeer verbaasd over deze uitspraak. Het bidbook, de nul-meting en eerste rapportage/monitoring spreekt steeds over 4 miljoen bezoekers. Een voorbehoud en/of nuancering van dat aantal is tot op heden nooit gemaakt. De VVD stelt schriftelijk vragen over deze kwestie: Lees hier de vragen >>>

Lees meer...

Aanpassing beleid coffeeshops: Slecht plan op een slecht moment

Afgelopen zaterdag maakte de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, in de Leeuwarder Courant bekend het voornemen te hebben het coffeeshopbeleid in Leeuwarden drastisch aan te gaan passen. De vestigingsmogelijkheden (gebieden waarin coffeeshops zich mogen bevinden) worden fors verruimd en het afstandscriterium (geen coffeeshops binnen 250 meter van een school) wordt eveneens aangepast. Naar beneden (100 meter), wel te verstaan. De VVD fractie heeft met grote zorg kennis genomen van deze wijzigingen.

De VVD vindt het uitermate ongewenst om een dergelijke verregaande wijziging van dit beleid aan te kondigen nog geen 4 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Over dit onderwerp wordt in de gemeenteraad zeer verschillend gedacht. Het is dus zeker geen onderwerp om aan het eind van deze collegeperiode nog even door de gemeenteraad te ‘rommelen’. Bovendien worden er op dit moment onderhandelingen gevoerd voor een nieuw kabinet. Het valt niet uit te sluiten dat partijen ook over dit onderwerp afspraken gaan maken en nieuwe wetgeving aankondigen. Wachten op een nieuwe gemeenteraad en een nieuw regeerakkoord is wat ons betreft niet meer dan logisch.

Lees meer...

Debat Jaarstukken 2016 en Voorjaarsbrief

Debat Jaarstukken 2016 en Voorjaarsbrief

Spreektekst fractievoorzitter Serge Hollander bij het debat over de Jaarstukken 2016 en de Voorjaarsbrief

We behandelen in deze samenstelling vandaag de laatste jaarstukken van dit college. Sommige raadsleden gaan ons helaas verlaten, kandidaat raadsleden kloppen op de deur van het stadhuis. De verkiezingen zijn aanstaande. Een spannende periode breekt aan.

Tijdens de voorbereiding had ik moeite bij het bepalen van de toon van mijn bijdrage. Want hoe ga je om met deze jaarstukken zo vlak voor de verkiezingen? Probeer je op de valreep al punten uit je nieuwe programma binnen te slepen? Probeer je het college nog tot verantwoording te roepen of beschouw je dat als verspilde moeite.

Uiteindelijk sloeg de weegschaal uit naar het laatste. Wellicht een hard oordeel maar ik zal u uitleggen hoe dat zit.

Lees meer...