Beschouwing coalitieakkoord

Beschouwing coalitieakkoord

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.

Sinds de invoering van de dualisering – alweer twintig jaar geleden – zijn er steeds meer gemeenteraden die kiezen voor een transparant en open proces van coalitievorming na de raadsverkiezingen. Zo niet in Leeuwarden. Hier doen we het ook in 2022 nadrukkelijk zoals het altijd gebeurde: zonder communicatie aan de raad, achter gesloten deuren en met selectieve communicatie via de media. Geen enkel zicht op de opdracht van de formateur, geen tussentijdse rapportage en openheid en transparantie ontbreekt. Hiermee wordt  de toon gezet voor de samenwerking tussen raad en college. Met als sluitstuk het gebrek aan vertrouwen, nu zelfs het akkoord niet onder embargo naar de raadsfracties kon komen. Een valse start.

Het had anders gekund. Dat ik dit ooit nog eens zou zeggen, maar neem een voorbeeld aan Arie Slob in het kader van transparantie, zoals in de formatie in Zwolle.

Stadsakkoord op hoofdlijnen vol vaagheden

Een stadsakkoord op hoofdlijnen dat van zoveel vaagheden spreekt, maar toch ook weer genoeg om de duale ruimte weer in te kaderen.

Het akkoord leest weg als het verkiezingsprogramma van Groenlinks aangevuld met oude wijn in nieuwe zakken. Over een deel wat dit coalitieakkoord presenteert heeft de raad al lang een besluit genomen of is al staand beleid. Zoals de armoedenota of de pilot schuldhulpverlening. De 5800 te bouwen woningen was al door wethouder de Haan aangekondigd. De weidenvogelcompensatie waren al geregeld. Diftar wordt ingevoerd conform besluit uit 2020 en bouwen nabij de Hounspolder is ook niet nieuw. En als je lang genoeg wacht met de uitvoering dan maak je gewoon weer opnieuw melding van een uitvoeringsnotie versterking sociale basis.

Grote woorden en gemaakte beloften door partijen lijken als een vogel gevlogen of worden even snel bij de kliko gezet om solidair te zijn met de PvdA en GroenLinks.

Hoe dan, wat dan, wanneer. Zoveel vragen, zoveel opmerkingen en weinig concrete doelen.

Onderwerpen waar u ons aan uw zijde vindt, maar ook waar wij een andere visie op hebben.

Een kleine greep:

Lees meer...

Debat noodopvang vluchtelingen in het WTC

Sinds begin november 2021 worden asielzoekers opgevangen in de noodopvang in het WTC. Met het COA is een bestuursovereenkomst gesloten voor deze noodopvang voor de duur van 6 maanden (met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 2 keer 3 maanden). Als raad hebben we vorig jaar ingestemd met deze noodopvang onder de aanname dat asielzoekers daar slechts voor een beperkte tijd zouden verblijven. Het gaat immers om noodopvang. In de praktijk blijkt een grote groep er echter langere tijd te verblijven omdat doorstroom naar reguliere AZC’s niet mogelijk is.  De asielopvang loopt vast omdat de instroom aanhoudt en er ruim 13.000 statushouders in AZC’s verblijven in afwachting van huisvesting. De afgelopen periode is er zowel lokaal als landelijk de nodige publiciteit geweest over de omstandigheden in de noodopvang. Met name over het feit dat ook gezinnen met kinderen langere tijd in een dergelijke ruimte zonder daglicht en privacy moeten verblijven. Van de ruim 60 gezinnen verblijft de helft er al ongeveer een half jaar.

Op 18 mei is de raad bijgepraat over dit onderwerp. Dit was aanleiding voor een aantal moties tijdens de raadsvergadering op 25 mei:

Lees meer...

Werkbezoek Hounspolder

Werkbezoek Hounspolder

De start van een nieuwe raadsperiode vormde voldoende aanleiding voor een hernieuwde kennismaking met de Hounspolder. Door vrijwilligers van de Molenstichting en Milieudefensie werd de voltallige VVD fractie rondgeleid door het mooie weidevogelgebied ten zuiden van Goutum. 

Beide partijen maken zich zorgen over de komst van het nieuw te vormen buurtschap De Hem. Ze braken dan ook een lans voor voldoende afstand tussen de Hounspolder en De Hem. Bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan van De Hem in de vorige raadsperiode hebben we ingestemd met woningbouw (immers, de nood is hoog), maar al wel de afstand t.o.v. de Hounspolder vergroot. 

Op dit moment is het wachten op het ontwerpbestemmingsplan van De Hem. We zijn benieuwd wat het effect van de verkiezingsuitslag - onder andere toekomstig coalitiepartner Gemeentebelangen was tegen De Hem - zal hebben op dit ontwerpbestemmingsplan en de definitieve afstand tussen De Hem en de Hounspolder. De verkregen informatie van het werkbezoek zullen we betrekken bij de ons besluit over het ontwerpbestemmingsplan. 

Lees meer...

Straatintimidatie

Straatintimidatie

De VVD accepteert niet dat mensen op straat (seksueel) geïntimideerd worden. Leeuwarden moet een gemeente zijn die niet alleen veilig ís, maar waar eenieder zich ook veilig voelt en daar hoort straatintimidatie niet bij.

Uit onderzoek blijkt - helaas - dat straatintimidatie veelvuldig voorkomt. Twee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zeggen in 2020/’21 weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door deze straatintimidatie. De meesten negeren het wanneer ze op straat worden lastiggevallen.

Een aantal vrouwen gaf zelfs aan dat ze (seksuele) straatintimidatie niet meer opmerken of ervaren als overlast. Omdat ze eraan gewend zijn (geraakt). Maar niet alleen vrouwen hebben last van straatintimidatie. Ook homoseksuele mannen voelen zich vaak niet veilig op straat.

Straatintimidatie is overal om ons heen. Ook in Leeuwarden.. Naroepen, nafluiten, intimideren of simpel weg een onveilig gevoel op straat. Daarom heeft de VVD dit onderwerp samen met de ChristenUnie en het CDA op de agenda van de gemeenteraad gezet. Samen zijn wij er van overtuigd dat de gemeente Leeuwarden veiliger kan en moet worden.

Ons agenda initiatief is opgebouwd uit 2 avonden.
De eerste avond op 11 mei had de insteek om kennis en inzicht in de problematiek en de verschijningsvormen te krijgen. En gaf jongeren en vrouwen een podium om hun ervaringen te delen.
De 2e avond zal in juni plaats vinden en richten op de mogelijkheden om straatintimidatie te bestrijden en actief aan te pakken.

De inzet van de VVD is:

  • Meer zichtbaar blauw op straat, zeker rondom de hotspots;
  • Aansluiten bij het programma Veilige steden;
  • De StopApp; Slachtoffers kunnen via de StopApp melden dat ze (seksueel) geïntimideerd worden op straat. De gemeente gebruikt die meldingen om daders te lokaliseren en actief aan te spreken.

Zonder veiligheid geen vrijheid!
Wordt vervolg.

Marcel Visser - Woordvoerder

Lees meer...

Beschouwing uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Laat ik beginnen met de felicitaties aan de winnaars van deze verkiezingen. GroenLinks, Gemeentebelangen, FNP en Lijst058 met hun geweldige verkiezingsuitslag.

Waar verkiezingen zijn kun je winnen maar ook verliezen. Zoveel meer gehoopt, helaas minder gekregen. Wat ben ik trots op al onze vrijwilligers, de kandidaten en het campagneteam die de afgelopen maanden veel van hun vrije tijd hebben opgeofferd voor onze campagne! En bovenal dankbaar voor alle stemmen! Een groei van 10% ten opzichte van de vorige keer.

Na een campagne – af en toe – opgesloten in onze politieke bubbel baart het brede sentiment mij zorgen. We zien verruwing, desinformatie, het vertrouwen in de politiek blijf maar dalen en bijna de helft van onze inwoners zijn thuis gebleven en niet gaan stemmen.

Een uitdaging voor ons allen om opzoek te gaan naar de stem van de niet-stemmers.

Lees meer...

Bedankt!

Bedankt!

In Leeuwarden stemden 4436 mensen op de VVD. 

En daar zijn wij onze kiezers erg dankbaar voor. Ook jij als lid van Lokaal netwerk VVD Leeuwarden willen we bedanken voor je stem, morele steun of bijdrage in de campagne.
Helaas hebben we wel een zetel verloren. Onze 3 zetels worden bezet door Marcel, Petra en Geu. Zij gaan er de komende periode vol tegenaan om van Leeuwarden een mooiere, veiligere en sterkere gemeente te maken. Leeuwarden blijft goed en wordt beter!


Lees meer...

Leeuwarden als studentenstad: blijft goed, wordt beter!

Leeuwarden als studentenstad: blijft goed, wordt beter!

Leeuwarden is een mooie gemeente waar we trots op kunnen zijn. Voor veel studenten is onze gemeente de plek met een gevoel van thuis. In onze gemeente is het goed wonen, werken, studeren en ontspannen. Of het nu gaat om onze vele sportvoorzieningen, vette festivals, bruisende horeca, een aantrekkelijk winkelgebied of goed onderwijs. Alles is aanwezig om van Leeuwarden ‘de’ studentenstad van het Noorden te maken. 
 
Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met z’n allen iedere dag hard voor werken. Zodat de dingen die goed gaan, ook goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter worden. Je kunt alleen de studentenstad van het Noorden worden door ambitie te tonen.
 
Benieuwd naar wat wij als VVD Leeuwarden voor studenten willen bereiken en welke ambities wij hebben? Lees onze studentenflyer hier.
 
For international students: read our plans for students here

Lees meer...

Opiniestuk Friesch Dagblad: investeer in een bruisende binnenstad

Opiniestuk Friesch Dagblad: investeer in een bruisende binnenstad

Investeer in een bruisende binnenstad van Leeuwarden. Behoud wat goed gaat, maar wat beter kan, moet beter! Investeer in onze ondernemers, evenementen, in cultuur, de makers, extra groen en beleving. We moeten samen durven dromen en werken aan een bruisende binnenstad.
 
Benieuwd naar onze visie op de binnenstad? Lees ons opiniestuk hier!
 
Bruisende binnenstad

Lees meer...

VVD Ljouwert komt (fanselssprekkend) mei Frysktalich ferkiezingsprogramma

De VVD Ljouwert lansearret har ferkiezingsprogramma yn it Frysk! Dit op de Dei fan de Memmetaal, de dei dy’t yn it ramt stiet fan de taal dytst meikrigen hast fan jim mem. Dat fielt foar ús as fanselssprekkend; de gemeente Ljouwert is mear as allinnich de stêd, en mear as allinnich it Nederlânsk. It Frysk spilet ek in grutte rol yn ús gemeente, en sa ek yn ús partij.   

Hjoed (21-02-2022) is it ynternasjonale Dei fan de memmetaal! Meartaligens is in grutte rykdom en dat is wichtich om by stil te stean. Net allinich hjoed, mar it hiele jier troch. Yn de gemeente Ljouwert prate we njonken it Nederlânsk ek Frysk en Liwwadders. De Fryske taal is in fanselssprekkend ûnderdiel fan ús  kultuur. Dy meartalichheid heart by ús, en kom ta útering yn bygelyks ús rol as City of Literature. It is by meartaligens ek net allinich mar de kulturele rykdom dy’t telt: út tal fan ûndersiken docht dúdlik bliken dat meartalige bern oer it generaal in soad profyt hawwe fan har meartaligheid. En dat foardiel moatte we koesterje. Troch (streek-)talen aktyf te brûken hâlde wy de talen yn stân. Wy binne grutsk op ús talen! Dêrom komt de VVD Ljouwert op de Dei fan de memmetaal mei in Frysk ferkiezingsprogramma.  

It folsleine Fryske ferkiezingsprogramma fan de VVD Ljouwert is hjir te lêzen. 

Lees meer...