Impact door VVD-motie Quickscan festivals/evenementen

Impact door VVD-motie Quickscan festivals/evenementen

In juni 2023 diende ik namens de VVD de motie Quickscan festivals in.  Deze motie verzocht o.a. tot het uitvoeren van een Quickscan wat kan bijdragen aan een optimaal en uitnodigend festival- en evenementenklimaat in Leeuwarden. Uitgangspunt is wat goed is blijft goed, maar wat beter kan moet beter.  

Want festivals en evenementen dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen voor economische spin-off. Festivals bepalen mede de levendigheid van onze gemeente, dragen bij aan het culturele klimaat, zorgen voor sfeer en aantrekkingskracht van Leeuwarden voor (toekomstige) bewoners en (startende) ondernemers en zorgen ervoor dat bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) naar Leeuwarden komen. Dus goed voor een toeristische impuls.

Lees meer...

Motie Vlietzone

De balans is zoek in de vlietzone en de grens van het toelaatbare is bereikt! De titel van mijn bijdrage van november 2019 toen er na jaren aandringen op verzoek van de VVD eindelijk een debat over de situatie in de Vlietzone kwam. 

5 jaar later voeren we een weer debat  om weer, alweer, nog steeds en om blijvende aandacht voor de Vlietzone en haar omgeving te vragen. 

Al decennia ( er was al een eerste aanpak in 2010), gaat de Vlietzone gebukt gaat onder heftige overlast. Diverse woninginbraken en diefstallen, intimidatie, bedreigingen, huisvredebreuk,  ruzies en huiselijke twisten, overlast, geschreeuw, openbaar dronkenschap, een schietpartijen en drugsgebruik. Veelvuldig politie ingrijpen, aangebrachte camera’s en nog veel meer.

We zien verloedering van panden, overlast van afval , de toename van commerciële verhuur en overlast door de combinatie en aanwezigheid van ambulante zorg en wonen. Het is een complexe problematiek die dus verder gaat dan alleen de zorg of de zorgaanbieders.

Namens de VVD blijf ik me inzetten voor deze wijk. Vanuit de drive en motivatie dat kinderen waar dan ook onbezorgd moeten opgroeien in een veilige en leefbare omgeving en niet in een omgeving waar deze vormen van overlast tot norm lijken te behoren. Dat je fijn kan wonen in een wijk waar overlast tot een minimum wordt beperkt, waar we steng handhaven en de politie niet alleen in de auto door de wijk rijdt. Waar wonen, zorg en veiligheid hand in hand gaan. 

Lees meer...

Gemeente in de fout met veertarief pont de Burd

Gemeente in de fout met veertarief pont de Burd

Met dank aan oplettende bewoners van de Burd in Grou heb ik het initiatief genomen om de aanpassing van de Verordening veergelden te agenderen. Wat is het geval? 

Al sinds 2000 wordt op de veergelden een te hoog btw-percentage gehanteerd: een hoog tarief i.p.v. een laag tarief. Pas nadat vorig jaar omwonenden aan de bel trokken en bezwaar indienden bij de ambtelijke dienst werd door de ambtelijke dienst de wet- en regelgeving erbij gepakt waar duidelijk in staat dat vervoer per veerpond valt onder het lage btw-tarief. Daarom kwam er begin dit jaar een eerste wijziging van de verordening richting onze raad, maar helaas was deze wijziging maar heel beperkt: alleen abonnementhouders werden tegemoetgekomen met een lager btw-tarief. Losse kaartjes zouden worden belast met 21%. Dat is heel gek, want als lokale overheid kunnen we niet zelf ons btw-percentages gaan kiezen.

Lees meer...

Stijgende kosten jeugdzorg

Afgelopen week voerden wij het debat over de stijgende kosten binnen de jeugdzorg: in 2022 10 miljoen tekort, in 2023 11 miljoen te kort. In de ogen van de VVD is de opdracht helder: zorgen voor betaalbare zorg, dat aansluit bij de zorgbehoefte van kinderen, met als uitgangspunt dat ingezet wordt op preventie, normalisering en geen zwaardere zorg dan nodig. Dit alles binnen het financiële kader dat we hiervoor met elkaar afspreken. Een kader waarop de wethouder stuurt en regie heeft.

Lees meer...

Overlooplocatie WTC

Overlooplocatie WTC

Onlangs is, net als eind vorig jaar, in het WTC een noodopvang voor asielzoekers geopend.  Deze dient als tijdelijke overlooplocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit terwijl de raad zich in mei 2022 al duidelijk uitsprak tegen langdurige opvang in het WTC, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen.

En weer heeft het college nu ja gezegd tegen het COA voor het openen van opvang in het WTC. In de praktijk kan er in de voorgestelde situatie sprake zijn van opvang van dertig dagen. Wat de VVD fractie betreft is er dan sprake van langdurige opvang. Een paar dagen in een dergelijke grote hal is in uiterste noodgevallen nog te overzien, maar een maand? De geschetste maatregelen zoals het plaatsen van 4 persoons hokjes en meer activiteitenruimtes nemen onze bezwaren onvoldoende weg. En dan is ook nog eens niet uitgesloten dat er kinderen worden ondergebracht. Voldoende aanleiding voor de fractie om een debat aan te vragen.

Lees meer...

Deelname programma veilige steden

Deelname programma veilige steden

Zonder veiligheid geen vrijheid! 

De VVD accepteert niet dat mensen op straat (seksueel) geïntimideerd worden. Leeuwarden moet een gemeente zijn die niet alleen veilig ís, maar waar eenieder zich ook veilig voelt en daar hoort straatintimidatie niet bij.
Straatintimidatie is overal om ons heen. Ook in Leeuwarden. Naroepen, nafluiten, intimideren of simpel weg een onveilig gevoel op straat. 
 
We zijn er van overtuigd dat de gemeente Leeuwarden veiliger kan en moet worden.  

VVD, CU en CDA namen in 2022 het initiatief om straatintimidatie aan te pakken in Leeuwarden. Inmiddels ligt er op ons verzoek een Brede Aanpak. Is er een taskforce & nu heeft Leeuwarden de handtekening gezet voor deelname aan het Programma Veilige Steden. Dit programma brengt extra financiële middelen met zich mee voor veiligheid in de openbare ruimte.

Aan de slag voor een veiliger Leeuwarden voor iedereen!

Lees meer...

Een Déjàvu – Het cambuurstadion en weer een lening

Een Déjàvu – Het cambuurstadion en weer een lening

De VVD heeft zich altijd uitgesproken voor de ambitie die noodzakelijk is om de omgeving WTC goed te ontwikkelen en om Cambuur een plaats te geven op weg naar de Eredivisie. Zonder ambitie kom je niet vooruit. Dat geldt voor de sport, de gemeente en de politiek. 

Op 17 juli 2017 nam de gemeenteraad de beslissing over de ontwikkeling van het WTC Gebied en de realisatie van het nieuwe Cambuur stadion. Een nieuw, functioneel stadiongebied, dat gebruik maakt van bestaande elementen als WTC expo met haar beurzen, het WTC hotel met haar congressen, casino en sport (ijshal), insteekt op de mogelijkheden van geothermie en toevoegingen pleegt in de vorm van leisure, horeca, retail en onderwijs. 

Een mooie integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling zal een positieve invloed hebben op toerisme, economie en werkgelegenheid.

Na het laatste besluit dat de gemeenteraad in 2021 nam leek de laatste horde te zijn genomen voor het nieuwe stadion van Cambuur, waar club en supporters zo enorm naar uitkijken. Als VVD kijken we nog steeds uit naar het eerste fluitsignaal voor de aftrap van de eerste wedstrijd in het nieuwe Cambuurstadion. 

Lees meer...

Geu in Pointer op NPO Radio 1 over vliegbasis en komst AZC

Geu in Pointer op NPO Radio 1 over vliegbasis en komst AZC

Het tv- en radioprogramma Pointer had in de afgelopen maand een pop-up locatie aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden. Hun onderzoeksredactie heeft in samenwerking met de regionale media (Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant) onderzoek gedaan naar lokale zaken. Denk hierbij aan het woningtekort, overlast in de Vlietzone, ervaren overlast van de vliegbasis en de komst van het AZC. Deze maand werd afgesloten met een live radio-uitzending op locatie in Marsum. Naast de commandant van de vliegbasis, een topambtenaar van het ministerie van defensie en wethouder Hein de Haan (PvdA), was Geu live aanwezig in de uitzending. Geu ging in debat met de wethouder over de uitbreiding van de vliegbasis en de komst van het AZC. Namens de VVD heeft Geu een warm pleidooi gehouden voor de eventuele uitbreiding van de vliegbasis: in een tijd van geopolitieke spanningen is een sterke defensie bittere noodzaak. Goede faciliteiten en voldoende oefenruimte is dan essentieel, ook als dat mogelijk meer overlast met zich meebrengt. De vliegbasis is een grote werkgever in Leeuwarden, daar mogen we trots op zijn en moeten we koesteren. Ook over de komst van een AZC waren we duidelijk. In Fryslân doen we al meer dan wat de spreidingswet van ons verlangd. De druk op de voorzieningen (onderwijs, zorg en veiligheid) is al erg hoog en de communicatie met de buurt laat te wensen over. Kortom: liever een uitbreiding van de vliegbasis dan de komst van een AZC. 

Benieuwd naar de uitzending? https://pointer.kro-ncrv.nl/pointer-pop-up-azc-in-de-herrie

Lees meer...

Urgentieverordening: welke urgentiegroepen krijgen als eerst een woning?

Met de komst van de wet versterking regie op de huisvesting is een urgentieverordening een verplicht instrument voor gemeenten. In deze urgentieverordening worden afspraken gemaakt met corporaties op welke wijze woningen worden toegewezen aan door de wet bepaalde urgentiegroepen (denk hierbij aan chronisch zieken, uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, etc.). Leeuwarden trekt hierbij op samen met de andere gemeenten in Fryslân. Het proces om te komen tot deze urgentieverordening bestaat uit twee delen: 1. Het opstellen van een uitgangspuntennotitie voor de urgentieverordening, die door de afzonderlijke colleges van B&W worden vastgesteld. 2. Het opstellen van de verordening zelf. 

Als VVD hebben we ons altijd hard gemaakt om als raad de uitgangspuntennotitie vast te stellen. Daarom kwamen we in oktober vorig jaar al met een motie om deze kaders vast te laten stellen door de raad. Een meerderheid van de raad heeft helaas anders beslist, waardoor we als raad pas richting konden geven nadat de uitgangspuntennotitie door de Friese colleges van B&W waren vastgesteld. In onze optiek sta je daarmee als raad 2-0 achter. In plaats van aan de voorkant te sturen, kunnen we nu alleen nog maar aan de achterkant repareren. En zo verantwoordelijk als wij zijn, maken we daar vanzelfsprekend gebruik van. Daarom hebben we in de afgelopen maand een debat gevoerd over de uitgangspuntennotitie, en hebben we daar als VVD een drietal conceptmoties besproken: 

Lees meer...