Goed scheiden loont?! - Vaste tarieven bij de afvalbak

Voor het eind van het jaar moest de raad de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2023 vaststellen. Na uitstel van een jaar zijn dit voor het eerst tarieven met een variabele component waarbij je betaalt voor de hoeveelheid afval die je weggooit. In 2020 heeft de raad al besloten over te gaan tot de invoering van deze zogeheten Diftar tarieven. De VVD stemde destijds tegen de invoering van Diftar omdat er nogal wat open eindjes zaten aan de plannen. En eigenlijk is dat nog steeds het geval. We verwachten bijvoorbeeld een toename van de hoeveelheid zwerfafval en zien daar nog geen overtuigende aanpak voor. Maar aangezien het besluit om Diftar in te voeren al is genomen en de raad nog steeds in meerderheid hier achter staat had het opnieuw voeren van die discussie wat ons betreft weinig zin.  Toch konden een aantal partijen die verleiding niet weerstaan, zo diende Forum voor Democratie een amendement in om alsnog voor vaste tarieven te kiezen. Wij hebben ons vooral gericht op de voorgestelde tarieven zelf, daar viel ook voldoende op aan te merken.

 

Lees meer...

Motie Noodfonds MKB

Onze economische groei, welvaart en welzijn hebben we in belangrijke mate te danken aan hardwerkende ondernemers. Van innovatieve start- ups tot familiebedrijven. Ons ijzersterke mkb: zonder ondernemers is de overheid nergens. Het geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst verdiend worden, door ondernemers.
 
Lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelgebieden in onze stad en dorpen. En laten we ons wel goed realiseren; De overheid kan geen banen ‘maken’; daar zorgen vooral de ondernemers voor.
 

Lees meer...

Meldt een vermoeden...wordt vervolgd

Een jaar geleden bevatte onze nieuwsbrief een bijdrage met dezelfde titel. De “meld een vermoeden” app stond deze week weer op de agenda na een informerende brief van de burgemeester over de laatste stand van zaken. Om even het geheugen op te frissen: er loopt al langere tijd een pilot in Leeuwarden waarbij een beperkt aantal ambtenaren vermoedens van ondermijning kan melden via de app.  In de publiciteit hierover in 2021 werd de app direct gebombardeerd tot klik-app. Dit zorgde destijds, in combinatie met het voornemen om de app ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren, voor de nodige discussie in de raad. Hierna is toegezegd dat er een ethische toetsing plaats zou vinden, de raad een plan van aanpak zou ontvangen en zou worden betrokken bij de vervolgstappen.
 

Lees meer...

VVD Leeuwarden tegen komst ROL/AZC - Meerderheid Raad stemt voor

De kogel is door de kerk. Na een lange periode van onzekerheid voor de omwonenden heeft de raad in meerderheid gestemd voor een Regionale Opvanglocatie (ROL) op de plek van het voormalige TUIN! aan de Troelstraweg. Dit betekent dat het college verder gaat met de planvorming voor de ROL en op termijn weer terugkomt bij de raad voor besluitvorming in de planologische procedure. De VVD stemde tegen om de volgende redenen:

Lees meer...

Cultuur; Wat is eigenlijk nog de legacy 2018?

Cultuur; Wat is eigenlijk nog de legacy 2018?

Festivals die onze stad verlaten , musea die in programmering en openingstijden moeten snijden. Scholen die hierdoor niet meer langs musea kunnen. Instellingen die door de coronagelden nu nog wat ruimer in hun jasje zitten, maar de vraag is voor hoe lang.

De energielasten zijn ook voor onze culturele instellingen extreem gestegen. En dan hebben we het voor het gemak maar niet over de personeelskosten die extreem zullen stijgen. Fijn die inflatiecorrecties, maar iemand moet het betalen.

Bij de VVD rijst de vraag wat het ambitie van dit college is. Tijdens de campagne vlogen de structurele miljoenen je om de oren. De Pvda wilde 5 miljoen structureel en GL zelfs nog meer. Hoe treurig is het dan dat het we moeten doen met net iets meer dan 5 ton extra voor cultuur. De rest van het geld  is gewoon achterstallig onderhoud. We zijn wel blij dat het college eindelijk uitvoering geeft aan de voorstellen die de VVD bij de MTR heeft gedaan. Zoals bijvoorbeeld het structureel financieren van dbieb.

Maar, we verhogen de ambitie niet. We verkleinen alleen het enorme gat van 11 naar 10 miljoen euro.  Wil je nou die culture hoofdstad met allure en internationale exposure zijn. Of willen we terug naar die provinciehoofdstad met musea dat alleen in het weekend open is, bezoekers uit Friesland trekt en vooral inzet om de amateurs in de wijken.

Je kan niet verwachten dat musea blockbusters gaan binnen halen, om het moment dat er onvoldoende geld is om op reguliere basis je museum te openen. Je kan niet altijd wachten op wat de Provincie doet. Want op dit moment is er niets zo grillig al het cultuurbeleid van de provincie.

Leeuwarden is de afgelopen jaren, mede dankzij LF2018, aantrekkelijker geworden om te wonen, als plek waar bedrijven zich willen vestigen en als plek waar mensen naar toe gaan om dingen te beleven. De culturele sector is een belangrijke economische pijler die zorgt voor een aanzienlijke bijdrage aan economische groei en voor directe en indirecte banengroei, ook in relatie tot het binnen- en buitenlands toerisme.

Heb ambitie en kies voor de meerwaarde van cultuur. Cultuur verbindt. Leeuwarden heeft veel jonge makers, opleidingen en mooie culturele instellingen. Maar investeer ook in het fundament en zorg voor behoud. Op deze wijze is er straks niet veel meer over van de legacy LF2018.

Lees meer...

Het einde van de festivals in de Groene ster?!

Welcome to the Village, Psy-fi en Promised Land verlaten Leeuwarden 

Festivals, waarmee we ons kunnen onderscheiden, zowel nationaal als internationaal, spelen een belangrijke rol, ook om de levendigheid en aantrekkelijkheid van Leeuwarden te vergroten. Festivals bepalen mede de levendigheid, dragen bij aan het culturele klimaat, sfeer en aantrekkingskracht van Leeuwarden voor (toekomstige) bewoners en (startende) ondernemers en zorgen ervoor dat bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) naar Leeuwarden komen. De festivals dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen  voor economische spin-off.
 
Leeuwarden is de afgelopen jaren, mede dankzij LF2018, aantrekkelijker geworden om te wonen, als plek waar bedrijven zich willen vestigen en als plek waar mensen naar toe gaan om dingen te beleven.  De festivals hebben hier zeker aan bij gedragen en zijn ook onlosmakelijk verbonden aan de legacy van 2018.

De VVD fractie is diep bedroefd en vol treurnis, hoe het heeft kunnen gebeuren dat 3 prominente festivals Leeuwarden hebben verlaten. De VVD fractie heeft daarom met andere partijen ook aangedrongen op een spoeddebat dat afgelopen woensdag heeft plaats gevonden.

De ambitie van de VVD is helder: Leeuwarden als “festivalhoofdstad van het Noorden”. De Groene Ster is wat de VVD betreft een recreatiegebied waar zeker ook festivals thuishoren. Dus wat de VVD betreft: Doen wat nodig is!

Bij de VVD rijst de vraag wat de ambitie van dit college is. Wil het college wel festivals in Leeuwarden.  Is er een gebrek aan intrinsieke motivatie. Is het nou onbekwaamheid of wil het college niet beter. Vanaf 2014 vinden er al festivals plaats in de Groene Ster. Promised land en Welcome to the village zijn er al vanaf het eerste uur bij.

Al meer dan 8 jaar, 8 jaar is het college onderweg om op een fatsoenlijke wijze festivals doorgang te laten vinden. Leaning by doing. Hardleers. Onwelwillend of juridisch niet capabel. Kiest u zelf maar welk label u er aan wilt hangen.
 
Worden schieten tekort om deze jarenlange gang van zaken te beschrijven. Bezwaren, rechtszaken, festivals die geen doorgang vinden, fouten, vertraging en ga zo maar door. Het festivalbeleid Leeuwarden word gespeeld als ‘catenaccio’. Alles gericht op de verdediging, maar de aanval voor lijfsbehoud van festivals wordt niet gezocht.

Een belangrijk onderdeel voor het blijven van festivals is een nieuw bestemmingsplan. Die moet het makkelijker maken om festivals te organiseren en rechterlijke procedures - zoals de laatste jaren het geval was - te voorkomen. Maar het bestemmingsplan loopt al jaren vertraging op. Naar verwachting wordt het volgend jaar zomer aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna is de kans groot dat er een bezwaar op komt van onder andere de stichting Groene Ster Duurzaam. Dat zou betekenen dat de zaak voor de Raad van State komt, wat zomaar een jaar extra in beslag kan nemen.
 
Wat moeten we nog doen om het college in de benen te krijgen om festivals in de Groene Ster te kunnen houden?
Ondertussen weten we dat festivals waarschijnlijk meer willen dan het nieuwe bestemmingsplan biedt, wachten we nog de uitslag van 2 beroepszaken en is de verwachting dat de gang naar de Raad van State gevonden gaat worden.

'Zwart scenario"
In het meest optimistisch scenario’s zouden we in 2025 weer festivals kunnen hebben in de groene ster. De VVD is minder optimistisch, de festivals zijn de stad uit gejaagd en komen zo niet meer terug.

Marcel Visser - Woordvoerder

Lees meer...

Begrotingsbehandeling 2023: Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen

Begrotingsbehandeling 2023: Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen

Waarbij het lijkt dat het Leeuwarden financieel voor de wind gaat, geeft de wereld om ons een heen een andere aanblik. We worden dagelijks geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Hebben een groot tekort aan woningen. Zien de te grote vraag voor de opvang van asielzoekers en een grote uitdaging op het gebied van stikstof.

Als ik met mijn honden door onze mooie gemeente wandel maak ik me meer dan ooit zorgen. We zien en voelen de onzekerheid van onze inwoners. De bestaanszekerheid van veel inwoners staan onder druk door een hoge inflatie, stijgende kosten en energielasten die voor veel mensen meer dan verdubbeld zijn. We zien inwoners met een kleedjes op de bank omdat ze kiezen om de kachel uit te laten, omdat ze anders te weinig geld hebben om rond te komen.

Als je door het winkelhart van Leeuwarden loopt zie je al meer dan 20 panden te huur staan. Spreken we ondernemers die zich zorgen maken over hun toekomst. Naast de gestegen energieprijzen worden ondernemers ook geconfronteerd met de uitdaging om aan voldoende personeel te komen. Hebben ze te maken met stijgende inkoop- en loonkosten en zijn ze nog druk bezig de betalingsachterstanden die ontstaan zijn door corona weg te werken.  We zien bakkers hun lichten doven omdat er op dit moment geen droog brood meer te verdienen valt.

Lees meer...

Regionale Opvanglocatie in Leeuwarden

Regionale Opvanglocatie in Leeuwarden

Op 27 juni werd de raad, evenals de omwonenden, geïnformeerd over het voornemen van het college om een Regionale Opvanglocatie (ROL) te vestigen op het terrein van het tuincentrum TUIN! De zoektocht naar een locatie voor een dergelijk asielzoekerscentrum loopt al sinds december 2020 toen de gemeente haar medewerking heeft toegezegd aan het verzoek van het COA om de mogelijkheden van een ROL in Leeuwarden te onderzoeken. De VVD fractie sprak zich destijds al uit tegen de vestiging van een ROL in Leeuwarden. Uitgangspunt van een dergelijke opvanglocatie is namelijk dat daar asielzoekers worden geplaatst met een grote kans op een status. Door ze te vestigen in de regio waar ze in toekomst komen te wonen en werken zou de integratie versneld kunnen worden. Maar Leeuwarden heeft een tekort aan beschikbare woningen en meer dan 5000 mensen in de bijstand. Daarmee is Leeuwarden dus geen logische keuze voor de vestiging van een ROL. De VVD stond destijds redelijk alleen in de raad met deze bedenkingen dus de zoektocht naar een locatie werd gestart. Met na ruim 1,5 jaar de locatie TUIN! als resultaat.

Het plan is om op die locatie 45 woningen te bouwen en daar 450 asielzoekers te vestigen. Daarnaast komen er volgens het plan nog 27 woningen voor "andere doelgroepen/huurders". Een directe oplossing voor de huidige opvangcrisis is het alvast niet want voordat de procedures zijn afgerond en de bouw is gestart zijn we, zelfs met de voorgenomen versnelde procedure, al 1,5 jaar verder. En is het maar de vraag of een dergelijke versnelde procedure op zijn plaats is.

Tijdens de rommelig verlopen informatiebijeenkomst van de gemeente voor omwonenden werden door de aanwezigen serieuze zorgen geuit. Is de omgeving geschikt voor oorlogsvluchtelingen gezien het lawaai vanaf de vliegbasis? Valt er sowieso te bouwen binnen de normen voor geluidsoverlast? Hoe voorkom je onderlinge spanningen als je 10 asielzoekers per woning vestigt? Hoe kan de veiligheid in de omgeving worden gewaarborgd? We vertrokken na de informatiebijeenkomst met meer nieuwe vragen in plaats van met antwoorden op de vragen die we al hadden.

Terwijl het eerste debat over de plannen al gepland stond voor twee dagen later. Voor ons een reden om te vragen om het debat uit te stellen tot na het reces. De belanghebbenden verdienen een uiterst zorgvuldige besluitvorming en moeten bij iedere stap goed worden betrokken. Het debat is inderdaad uitgesteld en nog dezelfde week waren we aanwezig bij een bezoek aan de geplande locatie om de situatie ter plekke te bekijken met een aantal omwonenden. Na de zomervakantie wordt het traject vervolgd.

Petra van der Sloot - Woordvoerder

Lees meer...

 Motie aanpak straatintimidatie

Motie aanpak straatintimidatie

Zonder veiligheid geen vrijheid! 
De afgelopen maand hebben we in de raad een tweetal bijeenkomsten gehad over straatintimidatie. In de eerste bijeenkomst konden we de ervaringsverhalen horen, in de tweede bijeenkomst werden we bijgepraat over de verschillende manieren om straatintimidatie aan te pakken.

De VVD accepteert niet dat mensen op straat (seksueel) geïntimideerd worden. Leeuwarden moet een gemeente zijn die niet alleen veilig ís, maar waar eenieder zich ook veilig voelt en daar hoort straatintimidatie niet bij.
Straatintimidatie is overal om ons heen. Ook in Leeuwarden. Naroepen, nafluiten, intimideren of simpel weg een onveilig gevoel op straat. 
 
We zijn er van overtuigd dat de gemeente Leeuwarden veiliger kan en moet worden.  Dit vraagt een brede aanpak en daarom dienden wij als VVD, samen met de CU en het CDA, een motie in die het college opdraagt om met relevante partners in onze gemeente een brede aanpak op te stellen om straatintimidatie in de gemeente Leeuwarden tegen te gaan. In deze aanpak naast repressie ook in te zetten op preventie en bewustwording.

Onze motie is aangenomen!

Marcel Visser - Woordvoerder

Lees meer...