VVD stelt vragen over besluit boetes terug te betalen

Het college van B&W in Leeuwarden heeft besloten om opgelegde bestuurlijk boetes na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met terugwerkende krancht te gaan herbeoordelen en terug te betalen. Het betreft hier boetes die zijn opgelegd op basis van onterecht betaalde uitkeringen.

De VVD Fractie stelt vragen over dit besluit, de rol van de raad en de kosten die dit met zich mee brengt. Ook wil de VVD weten waarom het advies van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, niet wordt opgevolgd

Lees hier de vragen >>> (PDF)

Uit de brief van Minister Asscher van Soicale Zaken en Werkgelegenheid van 30 april j.l:

Eerder opgelegde boetes
"Er is geen juridische verplichting om eerder opgelegde boetes waar geen rechts-middel meer tegen open staat (bezwaar of beroep) opnieuw te beoordelen. In de brief van 9 februari jl. is aangegeven dat uw Kamer geïnformeerd wordt over het herzien van de boetes die zijn opgelegd in de periode tussen de inwerkingtreding van de Fraudewet op 1 januari 2013 en de uitspraak van de CRvB op 24 novem-ber 2014. Boetes die vóór 24 november zijn opgelegd en waar nog een rechts-middel tegen open staat zullen door de uitvoeringsorganisaties worden herzien op basis van de uitspraak van de CRvB. Het kabinet heeft besloten om de uitvoe-ringsorganisaties te verzoeken om onherroepelijke boetebesluiten nu niet te her-zien. Het herbeoordelen van rechtens onaantastbare boetes zou een precedent scheppen dat gevolgen kan hebben, ook buiten het stelsel van de sociale zeker-heid. Daarnaast is het herbeoordelen erg kostbaar."

Lees hier de hele brief >>>