Ook kinderen buiten aandachtswijken kunnen steuntje in de rug gebruiken

VVD Leeuwarden is een sterk voorstander van kwalitatief goed onderwijs, en ziet het liefst de ontwikkelingskansen voor kinderen zo groot mogelijk voor heel Leeuwarden. Het college kiest voor de kinderen in de 10 aandachtswijken van Leeuwarden, terwijl er nog veel andere kinderen –preventief- een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De VVD mist in de doelstelling van de Brede Scholen het betrekken van de kinderopvang bij de scholen (Motie van Aartsen-Bos). Organisaties hoeven niet per se in 1 gebouw gehuisvest te worden. Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, sport en zorg op wijkniveau is wel zeer van belang.
De kwaliteit van onderwijs vormt voor de VVD Leeuwarden de basis voor alle basisschoolleerlingen. Per 1 jan 2012 komt daar verplicht een Zorg Advies Team per school bij. Hoe stuurt de gemeente Leeuwarden op 1 kind, 1 plan? Wordt er nu niet meer over leerlingen gepraat dan met leerlingen/ouders/verzorgers?
Inmiddels zijn de uitgegeven bedragen verantwoord en moeten we nieuwe kansen grijpen. Budgetten voor:
- combinatiefunctionarissen sport en cultuur (cognitief/sociaal-emotineel)
- onderwijsachterstanden en taalstimulering (onderwijsachterstanden)
moeten effectief en efficiënt ingezet worden met zo min mogelijk extra bureaucratie.
Op preventie inzetten bij andere wijken zoals: Camminghaburen (E 7.000,- volgens het schoolhoofd) en Adlan plus de Potmarge school is volgens college alleen mogelijk met E 105.000,- extra middelen. Volgens de VVD fractie is het zonde van de geringe middelen om onderzoek te doen naar een keurmerk. De wethouder geeft zelf aan dat ze niet zit te wachten op nog meer bureaucratie. De inspectie is voldoende.
De VVD wil geen extra middelen voor coördinatie, maar alleen voor activiteiten. Na de start moeten scholen verder zelf het initiatief blijven nemen. Uiteindelijk is het geen primaire gemeentelijke taak om brede scholen in de lucht te houden, maar een eigen verantwoordelijkheid van de school. Overkoepelende organen als Proloog, PCBO en Bisschop Muller Stichting zouden wat de VVD betreft ook een coördinerende rol hierin moeten nemen in Leeuwarden! 
Tenslotte vroeg de VVD-fractie weer om een heldere notitie over Voor- en Vroegschoolse Educatie (inzet GOA-gelden). Deze middelen worden volgens het financieel overzicht ingezet voor coördinatoren en combinatiefunctionarissen. De VVD vraagt om de effectiviteit van deze middelen, die voor achterstanden zijn.