MOTIE VAN AFKEURING OVER FINANCIELE PROBLEMATIEK STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE

In de gemeenteraad is vandaag door de VVD, NLP, D66, SP, Christenunie en de FNP een motie van afkeuring ingediend tijdens de interpellatie over de financiële problematiek van Stadsschouwburg De Harmonie. De beantwoording van het college was dusdanig dat de partijen niet anders konden. Het college gaf niet aan het in de toekomst anders te zullen of te willen doen. De motie van afkeuring is niet aangenomen door de gemeenteraad, de collegepartijen steunden de motie niet

Tekst interpellatie informatievoorziening financiële problematiek Harmonie   
 
Voorzitter, de afgelopen week werd de raad geconfronteerd met een fors tekort van 1 miljoen euro bij Stadsschouwburg De Harmonie. Over de inhoudelijke aspecten praten we nu nog niet, daar komen we later nog wel over te spreken met het college. Het interpellatiedebat van vandaag dat is aangevraagd door NLP, D66, Christenunie, SP, FNP en VVD gaat over de informatievoorziening van het college aan de raad. De gemeenteraad kan niet goed functioneren als het college haar niet actief, direct, tijdig en volledig informeert.
 
Uit de informatie van het college van B&W van 21 september jl. aan de gemeenteraad blijkt, dat het bestuur van de Stadsschouwburg Leeuwarden op 10 maart 2010 een brief aan het college van B&W heeft gestuurd over de financiële problematiek van Stichting Cultureel Centrum De Harmonie.
 
De brief waarmee de gemeenteraad uiteindelijk is geïnformeerd over situatie is gedateerd op 12 april 2010, maar deze is pas toegezonden op 21 september 2010.
 
Er is al op 25 mei 2010 een collegebesluit genomen voor het afdekken van de exploitatietekorten van Stadsschouwburg De Harmonie door het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter grootte van 998.045,-- euro. Dit collegebesluit heeft de gemeenteraad voor het eerst bereikt door middel van de lijst van uitzettingen en inkrimpingen die als bijlage bij de programmabegroting 2011 is gevoegd. Het collegebesluit is pas op 21 september 2010 nader bekend geworden in de besluitenlijst van het college door middel van een 0-besluit. En vervolgens onderbouwd in de eerder genoemde brief gedateerd 12 april 2010, maar ontvangen op op 21 september 2010. Ruim een half jaar heeft de raad van het verzoek van De Harmonie dus niet geweten! Dat is niet een bestuurscultuur die wij willen. Het doet terug denken aan de jaren 80 en 90 die toen leiden tot diverse crises en imagoschade.
 
De VVD heeft het afgelopen weekend ook nog eens gekeken naar een paar zaken. Uit het Big Six rapport en uit de jaarstukken van de gemeente had de gemeenteraad alleen zicht op de jaren 2007 en 2008 van de Harmonie. In de jaarstukken 2008 en 2009 van de gemeente wordt in de paragraaf verbonden partijen weergegeven dat de relatief beperkte tekorten in 2007 en 2008 nog netjes worden afgedekt ten laste van het eigen vermogen van de Harmonie.
 
De VVD is ook nog even in de subsidies gedoken. Naar wij hebben begrepen wordt het allemaal afgehandeld door het college. Ook al staat in de statuten nog wat anders. Opvallend is verder dat de subsidie 2009 pas op 22 juni 2009 wordt toegekend, bijna halverwege het jaar. En met betrekking tot de subsidie voor 2010 is er op 28 oktober 2009 en 2 december 2009 al een bestuurlijk overleg geweest met de Harmonie over de begroting. Die begroting is op 12 november 2009 ingediend. Een begroting met een toen al bekend tekort van meer dan 275.000 euro!
 
En áls de 1 miljoen euro volgens het college zo’n gewone financiële uitzetting was, én als het zo’n gewoon besluit zou zijn geweest. Dan had het college het besluit toch ook gewoon op 25 mei jl. naar buiten kunnen brengen?!
 
NLP, SP, D66, Christenunie, FNP en VVD hebben de volgende vragen aan het College van B&W over de informatievoorziening met betrekking tot de financiële problematiek bij de Stadsschouwburg De Harmonie:
 
Vraag 1: Waarom is de raad is door het college van B&W pas op 21 september 2010 geïnformeerd, terwijl de problematiek al in maart 2010 duidelijk was? Waarom heeft het college van B&W de raad niet eerder geïnformeerd?
 
Vraag 2: Wat zijn volgens het college van B&W de afspraken met de raad over actief, tijdig en volledig informeren van de gemeenteraad? Vindt het college dat de informatievoorziening in dit geval is gegaan conform de afspraken met de raad? Zo ja/nee, waarom?
 
Vraag 3: Is het correct dat vertegenwoordigers van de coalitiepartijen wel geïnformeerd zijn door een of meerdere wethouders? Zo ja, hoe kijkt u hier tegen aan?
 
Vraag 4: Waarom heeft het college van B&W ervoor gekozen om besluitvorming over de extra bijdrage van bijna 1 miljoen euro voor Stadsschouwburg De Harmonie te laten verlopen via en weggestopt in de bijlage uitzettingen en inkrimpingen bij de programmabegroting 2011? Waarom heeft het college dit niet (eerder) separaat voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming, dit is immers geen normale uitzetting van de begroting?
 
Vraag 5: Waarom is in de controle op de jaarstukken en begrotingen van de afgelopen jaren niet geconstateerd dat de financiële positie van de Stichting Cultureel Centrum De Harmonie zodanig verslechterde dat een nader toezicht wenselijk/noodzakelijk was?
 
Vraag 6: Waarom is voor de exploitatietekorten van de stichting, als die bekend waren bij het college van B&W, in het verleden niet voorgesteld aan de gemeenteraad om een voorziening in te stellen? Waarom is de mogelijke claim van de stichting op de gemeente niet opgenomen als risico in de daarvoor in aanmerking komende stukken?
 
 

.