MEER ACCENT OP WERK NODIG IN PARTICIPATIEVERORDENING

Met de nieuwe participatieverordening vindt er een verschuiving plaats van de bevoegdheid/zeggenschap van de raad naar het college B&W met een algemene verordening en door het college vastgestelde beleidsregels. Het komt er dus erg op aan wat er in artikel 2.1 staat, want dat is de opdracht aan het college. Bij de behandeling van de participatievisie in 2008 heeft de VVD ook al aangegeven dat er allereerst gekeken moet worden naar werk, en pas als dat niet of gedeeltelijk niet kan, dan komt participatie in beeld. Dat mensen naar vermogen moeten meedoen, is geen issue! Dit komt wat de VVD betreft niet duidelijk naar voren in de opdracht aan het college. De VVD wil dat dit in de opdracht aangepast wordt. Kan het college dat toezeggen?

VVD heeft begrepen dat de participatieverordening  de re-integratieverordening WWB, WWIK en WIJ vervangt. Er staat nergens dat die ingetrokken worden. Waarom gebeurt dat niet? Bij de verordening wet inburgering gebeurt dat namelijk wel.
In de participatieverordening staat dat het college Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) een eigen bijdrage kan vragen voor ondersteuning.  De VVD vindt het niet handig om dit voor partners van mensen met een uitkering te doen. We gaan er vanuit dat het college dit dan ook niet doet.
De VVD maakt zich verder nog steeds zorgen over het aantal ontheffingen van de sollicitatieplicht. Het aantal is weliswaar gedaald van 41% naar 37%, maar dat is nog steeds te hoog. Hoe gaat het college het aantal ontheffingen verlagen?
 
 
De Verordening Wet Inburgering voor Leeuwarden lijkt volgens de VVD een redelijke standaard verordening. De inhoud wijkt niet wezenlijk af van de verordeningen in andere gemeenten. Ook de systematiek van heffing en premie ten hoogte van de eigen bijdrage wijkt in die zin niet af.
De VVD heeft geen hooggespannen verwachtingen ten aanzien van het aantal van de vrijwillige inburgeraars dat mogelijk gaat deelnemen. Uit recent onderzoek en publicatie in Binnenlands Bestuur blijkt dat “een flink deel van de immigranten in Nederland nooit vrijwillig, zonder overheidsdwang, (zal) gaan inburgeren.”
De premie regeling is wellicht een aardig gebaar naar deze groep, maar het zal deze mensen, die van zichzelf zelf vinden dat ze geen inburgeringscursus nodig hebben, niet echt in beweging krijgen.