Jaarstukken 2010: VVD roept college op open en eerlijk te zijn

In 2010 voor het eerst in de rode cijfers


Het college komt na positieve cijfers in 2008 en 2009 dit jaar in de rode cijfers terecht. Het college wijdt dit aan een nieuwe systematiek van reserveren maar dit is onjuist. Vorig jaar werd een positief resultaat van 14 miljoen behaald en werd niettemin 7 miljoen gereserveerd. Daarnaast valt op dat het college heel gemakkelijk gelden blijft reserveren voor projecten die afgesloten zouden moeten worden.


In de commissie reageerde het college regelmatig stekelig op de vragen die de raadsleden stelden. De raad moet vooral vertrouwen hebben dan komt het wel goed. De VVD neemt haar controlerende rol zeer serieus.


College schat mogelijkheid om geld te innen van bijstandsdebiteuren te rooskleurig in


In de commissie stelden wij vragen bij het besluit van het college om € 1,9 miljoen te laten vrijvallen vanuit de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. Het college stelde dat in de begeleidingscommissie de accountant hier verder over ondervraagd kon worden. De accountant merkte deze voorzieningen in haar concept bevindingen aan als onzekerheid en noemde zelfs een bedrag van € 1.000.000. Wij vinden het storend dat in het uiteindelijke rapport (na overleg met de gemeente) alsnog dit bedrag uit het rapport van bevindingen is geschrapt en genuanceerd. Mede omdat de accountant in opdracht van de gemeenteraad werkt en niet voor het college. Wij vragen ons dan ook af wat nog meer wordt weggeschreven en genuanceerd. De VVD diende samen met de FNP en de Verenigd Links een amendement en een motie in. Met als doel om de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren uit voorzorg te verhogen. Helaas is dit amendement niet aangenomen. De motie waarin de VVD vroeg om voorafgaande aan de programmabegroting 2012 te komen met een adequate werkwijze voor de (voorziening) dubieuze bijstandsdebiteuren werd wel aangenomen.


Wij hebben het afgelopen jaar meerdere keren het college gevraagd open en eerlijk te communiceren. Het college reageerde in de commissie geprikkeld op de door de VVD fractie gestelde vragen of het college haar bezuiniging op de kosten van b & w door het bezuinigen op 1 wethouder gerealiseerd heeft. Het schrappen van 1 wethouder zou jaarlijks een bezuiniging opleveren van € 100.000,- maar uiteindelijk is er slechts € 51.000,- bezuinigd. Daarbij zijn de kosten van bestuurlijke assistenten van de wethouders/college nog niet meegenomen. De VVD vindt het onverstandig om dan nog te spreken over een besparing op politiek bestuur. De onderbouwing die het college aanlevert naar aanleiding van onze vragen in de commissie zijn ook een stuk minder helder dan in de commissie werd aangegeven. Wees daar dan ook eerlijk over. Als u ons vraagt om vertrouwen te hebben dan moet u ons ook betrekken en het eerlijke verhaal vertellen.