Jaarrekening Welzijn: te grote tekorten op WMO en WWB

College noemt, volgens VVD-raadslid Karen Vasbinder, de omvorming Cultuureducatie al een succes, waarin kennelijk alleen Parnas, HCL en BV Cultuur meegenomen gaan worden. De VVD-fractie is benieuwd naar de totale culturele planvorming: vastgoed, financiën en personeelskosten van Harmonie en Poppodium erbij! Dat er kansen zijn voor de creatieve economie is al vaker door de VVD genoemd, maar vergeet vooral de gaming industry en hogescholen niet.

Inzake Stichting Cultureel Centrum de Harmonie leest de VVD fractie dat er maximaal € 998.000,- aan impuls in het eigen vermogen van de Harmonie vloeit. Hoe wordt er verder invulling gegeven aan de financiële gezondheid? Bij niets doen ontstaat een tekort van € 3 ton.De VVD-fractie is verbaasd dat er minder is geïnvesteerd in het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en er kennelijk geld over is bij bestrijding Voortijdig Schoolverlaten. Hoe groot wordt de tegenvaller op openbaar basisonderwijs straks en wanneer komt het college daar dan mee voor de dag? Ook de uitvoering van de wet OKE (Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderopvang) is vertraagd, waardoor het Jongerenwerk in gevaar komt volgens de VVD!

Leeuwarden heeft qua AWBZ nog compensatiemiddelen van € 616.000 in 2010 ontvangen. Kennelijk is dat extra geld naar tussenvoorzieningen ouderen en teams gegaan. Inmiddels lopen de tekorten op de huishoudelijke hulp op tot € 1,8 miljoen! Bij de raamovereenkomsten is een gemiddelde prijs HH1 en HH2 gehanteerd waardoor een ingecalculeerde overschrijding is ontstaan. En nu blijken de herindicaties opeens ook mee te tellen als nieuwe cliënten! Bovendien rijzen de uitvoeringskosten nog steeds de pan uit: ruim € 2,3 miljoen op de totale lasten van € 16,3 miljoen WMO is 14%.

Het budget Werk en Inkomen is ondanks een afname van het aantal werklozen met  € 1,316 miljoen overschreden. Het nadeel ten opzichte van de Rijksbegroting is zelfs € 4,8 miljoen. De aanpak van de jeugdwerkloosheid en de pilots schuldhulpverlening zullen de aandacht –ook in financiële zin - blijven trekken. De uitstroom naar regulier werk moet wat de VVD betreft toch hoger, nu de babyboomers uitstromen uit het arbeidsproces. De grootste zorg betreft de oplopende jeugdwerkloosheid. Hiervoor wordt € 3,814 miljoen in de reserve budgetoverheveling gebracht voor heel Friesland.