INTERPELLATIEVERZOEK INFORMATIEVOORZIENING FINANCIELE PROBLEMATIEK STADSSCHOUWBURG

Vandaag hebben de fracties van de VVD, NLP, D66, Christenunie, SP en FNP een interpellatiedebat aangevraagd voor de gemeenteraad van maandag 27 september a.s. over de informatievoorziening financiële problematiek van de stadsschouwburg.

Het bestuur van de Stadsschouwburg Leeuwarden heeft op 10 maart 2010 een brief aan het college van B&W gestuurd over de financiële problematiek van Stichting Cultureel Centrum De Harmonie. De brief waarmee de gemeenteraad uiteindelijk is geïnformeerd over situatie is gedateerd op 12 april 2010, maar pas toegezonden op 21 september 2010. Er is al op 25 mei 2010 een collegebesluit genomen voor het afdekken van de exploitatietekorten van Stadsschouwburg De Harmonie door het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter grootte van 998.045,-- euro. Dit collegebesluit heeft de gemeenteraad voor het eerst bereikt door middel van de lijst van uitzettingen en inkrimpingen die als bijlage bij de programmabegroting is gevoegd en is pas op 21 september 2010 nader bekend en onderbouwd in een besluitenlijst van het college door middel van een 0-besluit. En vervolgens door de ontvangst op 21 september 2010 van de brief gedateerd 12 april 2010 als eerder vernoemd.

Vragen aan het College van B&W over de informatievoorziening met betrekking tot de financiële problematiek bij de Stadsschouwburg De Harmonie:
 
Vraag 1: Waarom is de raad is door het college van B&W pas op 21 september 2010 geïnformeerd, terwijl de problematiek al in maart 2010 duidelijk was? Waarom heeft het college van B&W de raad niet eerder geïnformeerd?
 
Vraag 2: Wat zijn volgens het college van B&W de afspraken met de raad over actief, tijdig en volledig informeren van de gemeenteraad? Vindt het college dat de informatievoorziening in dit geval is gegaan conform de afspraken met de raad? Zo ja/nee, waarom?
 
Vraag 3: Is het correct dat vertegenwoordigers van de coalitiepartijen wel geïnformeerd zijn door een of meerdere wethouders? Zo ja, hoe kijkt u hier tegen aan?
 
Vraag 4: Waarom heeft het college van B&W ervoor gekozen om besluitvorming over de extra bijdrage van bijna 1 miljoen euro voor Stadsschouwburg De Harmonie te laten verlopen via en weggestopt in de bijlage uitzettingen en inkrimpingen bij de programmabegroting 2011? Waarom heeft het college dit niet (eerder) separaat voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming, dit is immers geen normale uitzetting van de begroting?
 
Vraag 5: Waarom is in de controle op de jaarstukken en begrotingen van de afgelopen jaren niet geconstateerd dat de financiële positie van de Stichting Cultureel Centrum De Harmonie zodanig verslechterde dat een nader toezicht wenselijk/noodzakelijk was?
 
Vraag 6: Waarom is voor de exploitatietekorten van de stichting, als die bekend waren bij het college van B&W, in het verleden niet voorgesteld aan de gemeenteraad om een voorziening in te stellen? Waarom is de mogelijke claim van de stichting op de gemeente niet opgenomen als risico in de daarvoor in aanmerking komende stukken?