Hoge risico's verbonden partijen beperken

VVD-raadslid Serge Hollander is blij dat het college naar aanleiding van de adviezen van de Rekenkamer probeert om een goede inschatting te maken van de risico’s van de verbonden partijen. Naar onze mening is het van groot belang om de risico’s die de gemeente loopt beter inzichtelijk te maken. Daarnaast vragen wij ons af wat u met deze gegevens gaat doen. Van de 11 verbonden partijen bestaat een kleine 75 % uit partijen met een hoog risico. Bent u van plan om het aantal verbonden partijen terug te brengen en om de groep met een hoog risico te verlagen? U bent toch met mij eens dat 75 % wel heel erg hoog is? Het voorstel zegt hier niks over. Constateren alleen is wat ons betreft echt onvoldoende! Daarnaast wil de VVD graag weten hoe het college de taakstelling op gemeenschappelijke regelingen wil gaan halen.

Caparis:De afspraak is dat in de gemeenschappelijke regeling en het bedrijf niet dezelfde persoon hoort te zitten. Dit is bij Caparis wel het geval. Geen verstandige keuze volgens de VVD fractie. Wij vragen ons af waarom dit niet wordt aangepast en waarom hier geen melding van wordt gemaakt. Caparis is immers niet zonder risico’s; de te korten lopen op, de doelstellingen worden niet gehaald, en er komen nog landelijke bezuinigingen aan die voor Caparis oplopen tot zo’n 3 miljoen euro, daarnaast bestaat de kans, stelt u ook zelf, dat er bij Caparis sprake is van staatsteun. De wethouder zegt tijdens de commissiebehandeling toe om begin 2011 uit de AvA te stappen als aandeelhouder en zich te laten vervangen.

 
3p plus:
Geen sprake van good governance en volgens u zijn partijen voldoende solvable en liquide. Dit vinden wij een risicovolle uitspraak. Zoals u ook weet heeft de bouwsector het zwaar te verduren. Het is heel goed mogelijk dat partijen die op moment van schrijven solvable en liquide waren dit inmiddels niet meer zijn. Hoe denkt u dit te tackelen? Dit in combinatie met de slechte good governance score rechtvaardigd geen lage risico score,
 
Milieu Advies Dienst
Portefeuillehouder milieu in zowel DB als AB. U geeft zelf al aan dat dit een politiek risico vormt. Wel een erg groot risico als u al stelt dat de kwaliteit van het DB te wensen overlaat. Waarom kiest u toch hiervoor?
 
Pagina 7 bij aanbeveling 1 staat “ook het besef binnen het management dat een goede aansturing van en toezicht op de verbonden partijen van cruciaal belang is, is onmiskenbaar aanwezig.” De VVD zet daar wel grote vraagtekens bij, zie het voorbeeld van De Harmonie (1 miljoen tekort in de afgelopen jaren opgebouwd). Hoe rijmt u dit met elkaar?