Herindeling: college zegt meer inzicht in financiele aspecten toe

Bij de behandeling van de brief van het college van B&W over herindeling en het artikel 12 rapport ontkom je er niet aan om zakelijk en nuchter naar de cijfers te kijken. De begroting van Boarnsterhim sluit met een miljoenen tekort en ook de verschillende jaarschijven van de meerjarenraming vertonen aanmerkelijke tekorten.

De VVD is blij met de opmerking dat er succesvol en hard wordt gewerkt om weer solide te worden en dat het streven erop is gericht om de gemeente voor de datum van herindeling 'schoon' op te leveren. Dit was ook een zeer nadrukkelijke wens van onze gemeenteraad bij de behandeling van de herindeling eind vorig jaar. Onder schoon opleveren verstaat de VVD fractie wel dat er geen lijken meer uit de kast komen en de fusie geen negatieve gevolgen voor de begroting en daarmee de inwoners van Leeuwarden heeft. De rekening mag niet door de inwoners van het oude of het nieuwe Leeuwarden worden betaald. Wordt dit ook bedoeld in het rapport? Wellicht dat het college daar een antwoord op kan geven. Het college zegt toe dat alles gericht is op een schone oplevering.
De gemeente Boarnsterhim beschikt nog niet over beheerplannen die ‘artikel 12-proof’ zijn. Zo blijkt onder andere dat de kwaliteit van de wegen in Boarnsterhim, zowel bij de asfalt- als de elementverhardingen, slechter dan de norm scoort. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Daarnaast wijken de nettolasten van de vastgestelde begroting fors af van de ‘normvergoeding’ die Boarnsterhim ontvangt.
Het is geen geheim dat de VVD fractie altijd zeer kritisch is waar het gaat om de lokale lasten. Volgens het rapport liggen de lokale lasten voor meerpersoonshuishoudens in Boarnsterhim 30 % boven die van vergelijkbare gemeenten. Maar gelukkig is het OZB percentage in Leeuwarden hoger en kan ook daar nog financieel wat goed gemaakt worden. U zult begrijpen dat ik dit cynisch bedoel. In het rapport wordt echter wel voorgesteld om de belastingopbrengst voor het onderdeel OZB voor de jaren 2012 tot en met 2014 met jaarlijks 5% -procent te verhogen.
De OZB maar ook het onderhoud laat nadrukkelijk de koppeling tussen de gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden zien. De VVD was initiatiefnemer voor een motie om te komen tot een herindelingsscan. Een onderzoek waar beide begrotingen naast elkaar worden gelegd, waarbij wordt gekeken naar afschrijvingsmethodieken, boekhoudkundige verschillen, beleidsverschillen etc. Elke gemeente is anders en elke gemeente besteed ook op een andere manier haar geld. Een herindelingsscan maakt dit in 1 oogopzicht duidelijk. Het college liet toen weten dat een herindelingsscan een zelfde soort onderzoek is als een art 12 rapport. Dit rapport had niet treffender duidelijk kunnen maken dat dit niet het geval is.
De herindeling is een rijdende trein. Gedeputeerde Staten komen nog met een advies en rond de zomer zou er door de gemeenteraden formeel tot herindeling moeten worden besloten. De tijd dringt. Hierdoor is het wellicht niet meer verstandig om te kiezen voor een formele herindelingsscan maar het is volgens de VVD onverantwoord om niet op korte termijn de consequenties voor de nieuwe begroting te onderzoeken. Want wat nu als door de herindeling fors op Welzijn gekort moet worden, we moeten constateren dat we niet meer kunnen baggeren en de wegen niet meer kunnen onderhouden?
Inmiddels wordt binnen de beide gemeentes al 2 jaar gewerkt aan het voorbereiden van deze herindeling. Wat ligt nu meer voor de hand dan op een gedegen wijze de begrotingen van beide gemeentes naast elkaar te leggen, te kijken naar welke boekhoudkundige methodes worden gebruikt, of deze overeenkomen of juist verschillen en wat hiervan de consequenties zijn? Het college zou er zelfs nog voor kunnen kiezen om te onderzoeken wat de uitkomst is van de methode Boarnsterhim voor de samengestelde begroting en wat het resultaat is van de methode Leeuwarden. Is het college hiertoe bereid?
Het college zegt toe om de begrotingen naast elkaar te leggen en in elkaar te schuiven om zo een goed beeld te krijgen van de financiële consequenties van de mogelijke herindeling.  Het resultaat zal het college nog voor de zomer aan de Raad presenteren, zodat tijdig en op basis van de goede informatie een besluit kan worden genomen over de herindeling.