Herindeling, college is veel te laat met cruciale financiele informatie

De herindeling biedt prachtige kansen voor Leeuwarden. De VVD fractie verwelkomt dan ook graag de nieuwe inwoners van Leeuwarden met open armen. Er wordt nog wel eens gesuggereerd dat de VVD fractie kritisch is ten aanzien van de herindeling met Boarnsterhim. Laat het duidelijk zijn, wij zien heel duidelijk de voordelen van deze herindeling. We zijn niet kritisch op de inwoners van Boarnsterhim of wijzen met de vinger, wij zijn alleen kritisch ten opzichte van het proces van deze herindeling. Bij een herindeling loopt de gemeente grote financiële risico’s; daar moeten de oude en nieuwe inwoners van Leeuwarden niet de dupe van worden.

De voorlichtingsbijeenkomst van 14 juni jl. laat duidelijk zien dat er in Boarnsterhim hard wordt gewerkt om weer financieel solide te worden. Het streven is er op gericht om de gemeente Boarnsterhim voor de datum van herindeling 'schoon' op te leveren. De VVD is blij met de toezegging vanuit het college dat de fusie geen negatieve gevolgen voor de nieuwe begroting en daarmee de huidige en toekomstige inwoners van Leeuwarden heeft.

De VVD vindt echter wel dat er nog steeds grote financiële risico’s aan deze herindeling kleven. Om deze inzichtelijk te maken en te voorkomen heeft de VVD gevraagd naar een onderzoek waar de begrotingen van Leeuwarden en Boarnsterhim naast elkaar worden gelegd en waarbij wordt gekeken naar afschrijvingsmethodieken, boekhoudkundige verschillen, beleidsverschillen etc. Elke gemeente is immers anders en elke gemeente besteed ook op een andere manier haar geld. Een herindelingsscan maakt dit in 1 oogopslag duidelijk. En maakt meteen duidelijk of er op korte of op langere termijn financiële problemen zullen ontstaan.

Het college zegde bij de behandeling in de Raad van maart toe om de begrotingen naast elkaar te leggen en in elkaar te schuiven om zo een goed beeld te krijgen van de financiële consequenties van de mogelijke herindeling. Het college zou deze cijfers nog voor de zomer aan de Raad presenteren, zodat tijdig en op basis van de goede informatie een besluit kon worden genomen over de herindeling. Groot is dan ook onze verbazing en teleurstelling dat deze gegevens nog steeds niet voorhanden zijn of op tijd komen . Inmiddels wordt binnen de beide gemeentes al 2 jaar gewerkt aan het voorbereiden van deze herindeling. Wat ligt nu meer voor de hand dan op een gedegen wijze de begrotingen van beide gemeentes naast elkaar te leggen, te kijken naar welke boekhoudkundige methodes worden gebruikt, of deze overeenkomen of juist verschillen en wat hiervan de consequenties zijn. Het college zegde toe om de gegevens alsnog zo snel mogelijk te verstrekken.