Grote zorg over financiele situatie Caparis: VVD-fracties willen onderzoek naar aanvullende maatregelen

De VVD fracties van de acht deelnemende gemeenten hebben grote zorg over de financiële situatie van Caparis. Over het eerste half jaar 2010 is een negatief resultaat behaald van € 305.000, terwijl een positief resultaat van € 126.000, was beraamd. Dit is het resultaat exclusief de gemaakte transitie kosten t/m het tweede kwartaal 2010 ad. € 398.000.

De VVD fracties hebben hun zorg uitgesproken richting wethouder Marco Florijn, de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân door middel van een brief. In deze brief vragen de VVD-fracties om een tussentijdse evaluatie door Bureau Langendijk, het bureau wat eerder onderzoek gedaan heeft naar het Transitieplan.

Onderdeel van het Transitieplan was onder meer de omvorming van Caparis naar een mensontwikkelingsbedrijf met een gezond bedrijfsresultaat zonder financiële steun van de deelnemende gemeenten vanaf 2013. In de tussentijdse evaluatie dient bekeken te worden wat de huidige stand van zaken is van het Transitieplan en welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de doelstellingen zoals die zijn afgesproken te halen, ook gezien de kortingen die worden opgelegd door het rijk.

Een goed gerund en goed lopend bedrijf Caparis is van cruciaal belang om de sociale doelen van de sociale werkvoorziening te kunnen blijven waarmaken, volgens de VVD
Naar mening van de 8 VVD fracties kan door het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie zowel voor de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân als voor de werknemers van Caparis een hoop onduidelijkheid worden weggenomen.

Brief aan voorzitter GR Werkvoorziening Fryslân Marco Florijn>>>