Commissie Welzijn: het kind staat voorop ongeacht waar haar/zijn wieg staat

De commissie welzijn van afgelopen woensdag 11 mei stond geheel in het teken van Jeugd en Onderwijs.


Bij de bespreking van de Kadernotitie Achterstandenbeleid benadrukte de VVD nog weer eens de gelijk startpositie van kinderen met een achterstand en de toegankelijkheid vanuit alle wijken in Leeuwarden, niet alleen de achterstandswijken. Ook een visie over de rol en de verantwoordelijkheid van de ouders ontbrak in het stuk. Samen met andere fracties vroeg de VVD naar een goede meting van resultaten en effectiviteit. De middelen zijn schaars en moeten verantwoord ingezet worden.


De Kadernotitie harmonisatie Kinderopvang, Peuterspeelzalen en VVE is een uitwerking van eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid, met een bezuiniging van € 500.000,00 als uitgangspunt. In de eerste fase is nu een bezuiniging van € 300.000,00 gerealiseerd, zonder op kwaliteit in te leveren. Ook de uitvoerende organisaties steunen deze operatie, hoewel er wel een aantal locaties gesloten moet worden. De VVD fractie steunt dit beleid. Het college zegde op vragen van de VVD fractie toe dat er een uitgebreid communicatieplan zal worden voorbereid om ouders en andere betrokken vroegtijdig te informeren.


VVD vraagt om visie op huisvesting van scholen


Bij de rapportage over de huisvesting van scholen werd 1 ding zeer duidelijk: Het geld is op en er zijn geen middelen om tot nieuwe initiatieven te komen. De VVD vindt het belangrijk dat het college met een visie komt op de huisvesting van scholen: Wat te doen met leegstand, wat moet er herontwikkeld worden, wat zijn de financiële risico’s etc. Het college zegde toe in de Nota Scholen Onder Dak II aan te zullen geven welke stappen en ontwikkelingen in de toekomst worden gedaan.


Tenslotte werd in de commissie het initiatiefvoorstel van de SP over de jeugdzorg besproken. ‘De Jeugdzorg wordt beter’ gaat in op de komende decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. De SP vraagt om een aantal onderzoeken, waarvan het college in een reactie aangaf deze vragen in het lopende onderzoek mee te nemen. Dat is wat ons betreft een mooi resultaat van dit voorstel. De VVD fractie zal het formele voorstel echter niet steunen: het aan het voorstel gekoppelde besluit gaat uit van een aantal veronderstellingen over bezuinigingstaakstelling, werkdruk, etc. Daar is de VVD fractie het niet mee eens, nog los van het feit dat daar concreet nog steeds niet van bekend is ‘hoe en wat’ dit voor Leeuwarden gaat betekenen.


Vanzelfsprekend zijn we het wel eens met de visie dat het kind voorop moet staan, en dat niet een organisatie of onnodige bureaucratische regelgeving het uitgangspunt voor hulpverlening moet zijn.