COLLEGE WEIGERT OM ZICHT TE GEVEN OP DE OMVANG VAN DE BTW-FOUT EN WIJZIGINGEN IN DE GRONDEXPLOITATIE DE ZUIDLANDEN

Op 30 juni jl. heeft de VVD vervolgvragen gesteld over de BTW-fout en de wijzigingen in de grondexploitatie van De Zuidlanden. De eerdere vragen en antwoorden zorgden niet voor duidelijkheid. Met name de antwoorden betrekking tot de grondexploitatie De Zuidlanden waren en zijn naar het gevoel van de VVD Leeuwarden niet helder en duidelijk. Er zijn wijzigingen, er zijn correcties in de BTW, maar welke het zijn werd in het midden gelaten. De VVD-fractie voelde zich gedwongen om naar aanleiding van de beantwoording aanvullende vragen (meer >>>) te stellen. Vandaag heeft het college van B&W deze vragen beantwoord, maar het college weigert nog steeds om zicht te geven op de omvang (in euro's) van de BTW-fout en wijzigingen in de grondexploitatie De Zuidlanden, terwijl hier nadrukkelijk naar is gevraagd. Wel geeft het college aan dat het naast een correctie in de BTW ging om bijvoorbeeld wijzigingen in het woningbouwprogramma, infrastructuur en een optimalisatie in de fasering van de deelgebieden met het oog op de cash-flow sturing.  Wat betreft de correcties in de BTW is het zo dat in een aantal gevallen bij de verwerking van de grondquote-systematiek is verzuimd om de daarmee berekende grondprijs (inclusief BTW) om te zetten naar een grondprijs exclusief BTW. In de verwerking van de grondquotesystematiek in de grondexploitatie is deze fout hersteld. meer >>>