College moet niet allemaal nieuwe belastingen invoeren

De belastingverordeningen, een grote stapel papier die voor een groot deel bepaald hoe de gemeente overkomt op bedrijven en burgers.  

In 2009 vroeg de VVD fractie om vereenvoudiging van de leges- en precarioverordening, hierop heeft het college een aantal onderwerpen geschrapt en een ronde tafelgesprek georganiseerd. Dit laat heeft helaas niet heel veel opgebracht. Nu een vervolgstap zetten! Voorstel om te komen tot een verdere vereenvoudiging, bijvoorbeeld één prijs voor een totaalpakketje aan zaken die vallen onder precario voor de ondernemers.
 
Het college stelt voor om precario voor woonschepen in te voeren, hier waren we bij de Begroting 2011 al tegen (net als de roerende zaak belasting). Er zijn niet echt nieuwe inzichten, en er is ook geen nadere onderbouwing. Hoe zeker is het juridisch? Is het al ingevoerd in andere gemeenten? Is er al jurisprudentie? Precario is bedoeld voor gebruik van gemeentegrond, het gaat in Leeuwarden nu om gebruik van water boven gemeentegrond. De risico’s worden niet aangegeven en zijn ook niet ingeschat. Een stijging van 700 naar 900 euro is een gigantische stijging in één jaar tijd. Dat is in tegenspraak met de uitspraak van het college zelf dat de lokale lasten slechts met inflatie stijgen. Het is ook raar dat er nu zomaar iets wordt ingevoerd, zonder enige normale vorm van inspraak.
 
Er resteert ook nog een financieel gat. Om het gat te dichten in de precario voor woonschepen, wil het college precario op kabels/leidingen invoeren. Eerder heeft de gemeente Leeuwarden daar ook al vanaf gezien. De Tweede Kamer nam een paar uur voor de behandeling van dit punt een motie aan die de vrijstelling precariobelasting op werken van nutsbedrijven regelt.
 
Verder wil de VVD dat de willekeur wordt aangepakt, sommige ondernemers betalen netjes precario, andere niet, blijkbaar wordt daar ook niet voldoende op gehandhaafd! Kan het college toezeggen dat willekeur wordt aangepakt? De wethouder zegt toe dit te onderzoeken.
 
Als het gaat om leges, werken voorbeelden vaak goed om te verduidelijken. Neem nu de leges voor een cafébedrijf in het centrum.
 
Er is onderzoek gedaan naar de legestarieven in Leeuwarden. Als café heb je meestal een drank- en horecawetvergunning, een exploitatievergunning en een terrasvergunning. Deze drie gezamenlijk kosten gemiddeld in Nederland ca. 392 euro in Leeuwarden kosten deze vergunningen gezamenlijk 345,57 + 285,80 =  631 euro! (NB vergunningen zijn wel van onbeperkte duur). Bijna het dubbele. Heeft het college hier een verklaring voor? De VVD weet dat Leeuwarden vaak twee keer zo leuk is maar dat verdwijnt snel als je twee keer zo veel geld vraagt!
 
De VVD vraagt het college ook om de vergunningen tegen het licht te houden en te overwegen of het goedkoper kan. De gemeente dient zo goedkoop en efficiënt mogelijk uitgevoerd worden.
 
In dat kader graag ook aandacht voor de leges voor identificerende documenten. De VVD fractie heeft recent vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch dat vindt de Identiteitskaart gratis verstrekt moet worden. In Leeuwarden wordt het maximale tarief voor legitimatie gehanteerd. Jammer, want hierdoor wordt elke prikkel om goedkoper te produceren geminimaliseerd. Waarom kiest het college hiervoor en wat onderneemt u om zo efficiënt mogelijk te produceren?
 

De VVD was bij  de begroting tegen de motie over tariefsdifferentatie afvalstoffenheffing. De verschuiving en gevolgen waren de VVD te groot en te snel en daar komt bij dat de VVD het ook nog te weinig onderscheidend vindt, alleen maar een- en meerpersoonshuishoudens. De VVD zou daar wat breder en diepgaander over willen discussiëren in de commissie/raad. De VVD stelt dan ook een jaar uitstel voor van de nieuwe tariefsdifferentiatie voor en het komende jaar te gebruiken om te komen tot een redelijke en eerlijke tariefsdifferentiatie en een goede inhoudelijke discussie in de gemeenteraad (in plaats van nu op haren en snaren maar wat te regelen). Achter het principe van een eerlijker verdeling staat de VVD overigens wel. De VVD is voorstander van een tarief per persoon of per aangeboden container, want de vervuiler betaalt.“