Begroting 2011: VVD wil (financiele) problemen direct aanpakken

De afgelopen maanden waren politiek gezien toch wel historisch. De VVD is de grootste partij in Nederland, er is voor het eerst sinds 1913 een liberale premier en er is een minderheids-kabinet. Dat alles brengt echter ook verplichtingen met zich mee voor de VVD. Het lijntje naar het Kabinet vanuit het college via de politieke lijn is wel erg smal geworden.

Ook al zijn we in Leeuwarden oppositiepartij, wij zijn er voor de stad, voor de gemeente. De VVD zal zich blijven inzetten als het gaat om lobby richting het Rijk. Wij denken dat het belangrijk is dat waar mogelijk samen wordt opgetrokken. Het zou wel goed zijn dat het college daar, in tegenstelling tot nu, actief gebruik van maakt. Het is nu altijd eigen initiatief vanuit de VVD.
Het vorige Kabinet ging bij de start in het voorjaar van 2007 eerst 100 dagen het land in. Dit Kabinet doet dat anders en toont daadkracht en snelheid. Voorbeelden te over in de afgelopen week.
De VVD is daar blij mee, en hoopt dat dit goede voorbeeld navolging krijgt in Leeuwarden. Problemen niet vooruitschuiven, maar direct aanpakken en oplossen. Dat is bikkelhard nodig. Het zijn financieel barre tijden en het einde is echt nog niet in zicht.
De miljoenentekorten vliegen ons om de oren. Voor het eerst sinds jaren voorspelt de nieuwbakken wethouder financiën een negatief begrotings-resultaat. Waarom is dit zo omgeslagen?
Bij de WMO worden tekorten voorspelt van 3 tot 4 miljoen euro, bij de WWB bijna 4 miljoen [en daarmee zijn we bijna weer terug op het oude niveau van 2006], bij de WSW ruim 1 miljoen. Volgens de VVD moeten we die problemen niet vooruit schuiven, maar aanpakken. De VVD vraagt het college dan ook om uiterlijk in het 1e kwartaal van 2011 te komen met een concrete aanpak en maatregelen om de tekorten voor de WWB en WSW terug te brengen en op te lossen.
Voor de WMO is het college recent met enkele scenario’s gekomen. Maar de financiële onderbouwing daarvan is nog zwak. Het oplossen van de problemen wordt ook uitgesmeerd tot 2014. In 2009 is al voor het eerst gesproken over oplossingen! Waarom nu pas een vervolgstap? De tekorten zijn inmiddels verdrievoudigd. En er is een volledig jaar verloren gegaan! Wat de VVD betreft direct doorpakken.
Ook als het gaat om het grondbedrijf en vastgoed wil de VVD dat het college met voorstellen komt. De ellende van de bouwcrisis is nog niet in zicht. Er wordt nu al afgeboekt op het gemeentelijk vastgoed. Er is recent een VNG-onderzoek uitgelekt, waaruit blijkt dat de afname van de grondopbrengsten voor gemeenten wel 3 miljard euro kan worden. De VVD verwacht dan ook op korte termijn voorstellen van het college hoe de vraag (niet het aanbod) gestimuleerd kan worden en hoe de komende jaren omgegaan moet worden met deze problematiek.
Het zal niemand verbazen dat de VVD Leeuwarden andere keuzes maakt dan het college en met sommige voorstellen niet zal kunnen instemmen. Dat werd al duidelijk bij de behandeling van het collegeprogramma. De VVD heeft om dat duidelijk te maken ook een eigen tegenbegroting gemaakt. De voorstellen hieruit zijn verwerkt in een groot aantal amendementen en één verzamelvoorstel.
Verbazingwekkend was overigens de reactie van de collegepartijen op het feit dat de algemene reserve in de VVD-tegenbegroting zo laag zou worden. Als de VVD net als het college alle tegenvallers van het Rijk pas in 2014 had gepland en net als het college geen storting in het investeringsfonds zou doen, dan zou de algemene reserve ook fictief, ja, fictief hoog zijn. Wat? De reserve zou er bij de VVD dan zelfs iets beter voor staan. Waarom doet de VVD dit dan niet? 1. Je moet de kop niet in het zand steken en onrealistische zaken opnemen 2. Je moet willen blijven investeren in de economie.
Denkt het college echt dat de 12 miljoen euro aan tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk pas in 2014 komt? Durft het college dat met droge ogen te beweren? Waarom is het dan pas opgenomen? Is dat solide financieel beleid?
LOKALE LASTEN
Het college stelt in deze begroting voor om de lokale lasten met in totaal meer dan 2 miljoen euro te verhogen door 1 miljoen rioolrechten en 1 miljoen parkeertarieven! Terwijl men met droge ogen beweert dat de lasten niet omhoog gaan. Daarnaast worden ook de sporttarieven verhoogd en een roerende zaak belasting ingevoerd. Dat is voor de VVD niet acceptabel! Het feit dat het college in de laatste zelf al niet meer geloofd is opmerkelijk. De opbrengsten blijken lager, de uitvoeringskosten hoger en de risico’s groter. Had daar eerder over nagedacht! Maar niet getreurd het college weet hoe ze het geld toch weer binnen kan halen. De VVD wil de lokale lasten niet verhogen. Dat is zeker in deze moeilijke economische tijden belangrijk en goed voor iedereen. De VVD dient een AMENDEMENT in om de roerende zaak belasting niet in te voeren (ondersteunt door Verenigd Links en FNP). De NLP zal mede namens de VVD voorstellen indienen om de rioolrechten en sporttarieven niet te verhogen.
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Het verhogen van de parkeertarieven is ook nog eens slecht voor de economie en de werkgelegenheid. In een VERZAMELAMENDEMENT stelt de VVD voor om deze lastenverzwaring niet door te laten gaan. De VVD dient samen met D66 en CDA een MOTIE in om te gaan kijken naar tariefsdifferentatie bij parkeertarieven. Werk is topprioriteit voor de VVD. Stadsmarketing vindt de VVD van essentieel belang voor de toekomstige ontwikkeling en groei van de stad. Vooral voor de economie. Er moet meer regie en focus komen, zeker nu het geld minder wordt. VVD dient mede namens PvdA en CDA daarvoor een MOTIE in.
Het toerisme moet gestimuleerd worden in Leeuwarden. Dat levert banen op. Het kan dan niet zo zijn dat de mooiste jachthaven een fatsoenlijke basisvoorziening voor draadloos internet mist. Daarom dient de VVD mede namens CDA daarvoor een AMENDEMENT in, ondersteund door PvdA en FNP.
De VVD wil blijven investeren in de economie, ook in tijden van bezuinigingen. Het investeringsfonds heeft nog onvoldoende middelen om de ambities waar te maken. Het CDA dient daarom straks mede namens ons een MOTIE in.
CULTUUR
Dit college kiest voor culturele kaalslag voor de gewone Leeuwarder door op cultuureducatie ruim 1 miljoen te bezuinigen. Een bezuiniging die niet realistisch is als je cultuureducatie tenminste serieus neemt. De kwartiermaker heeft al aangegeven dat het feitelijk niet kan. Het gaat dan niet aan om te zeggen, dat lossen we dan later wel weer op. Nu aanpakken!
Qua cultuur moet de basis op orde zijn en er moet voldoende te beleven zijn in de stad. Wat de VVD betreft hoort daar meer geld voor cultuureducatie bij en zal daarvoor mede namens D66 een AMENDEMENT indienen. En dan kom ik ook bij het interview van de cultureel kwartiermaker in de Leeuwarder Courant. De VVD zit niet te wachten op politieke, vooringenomen uitspraken van iemand die is ingehuurd voor een opdracht. Het is niet handig, niet verstandig, zeker niet gelet op het moeilijke proces waarin deze persoon een cruciale rol vervult. Waarom heeft het college in vredesnaam toestemming gegeven voor zo’n politiek getint interview en profilering van de kwartiermaker? Het schaadt het proces en het draagvlak.
De VVD vindt dat de cultureel kwartiermaker zich hiermee heeft gediskwalificeerd en vraagt zich af of hij het onderzoek nog wel kan uitvoeren. Wat vindt het college? Heeft de kwartiermaker nog wel draagvlak?
Bij de basis hoort wat de VVD betreft ook de Harmonie bij, zoals opgenomen in het verzamelamendement van de VVD. Evenals een goede lokale omroep in de gemeente. Het college geeft aan dat ze bereid is om onder heldere voorwaarden de samenwerking tussen Mercurius en Stenden te ondersteunen. De VVD gaat er vanuit dat het om de zogenaamde bruidsschat gaat. Hoe hoog is het bedrag? Waar betaalt het college dat uit? Overigens moeten er niet ónmogelijke voorwaarden worden gesteld.
In vervolg op een amendement uit 2008 wil de VVD mede namens PvdA en CDA een AMENDEMENT indienen voor een extra evenementenbudget in 2011. Leeuwarden is een evenementenstad bij uitstek en moet dat blijven!
De PvdA heeft net namens de VVD een tweetal moties (energiescan en cultureel vastgoed) ingediend over het cultureel vastgoed. De NLP zal nog een AMENDEMENT indienen over het aftelfeest mede namens de VVD. Net als de PvdA wil de VVD het aftelfeest en winterfeest liever structureel regelen.
VEILIGHEID
Vanuit het Rijk krijgt Leeuwarden minder geld voor veiligheidsprojecten. Eerder is door de raad uitgesproken dat het budget op niveau moet blijven. De VVD vindt veiligheid een kerntaak van de gemeente. En daarom wil de VVD via een AMENDEMENT extra middelen vrij maken.
In het verleden hebben CDA en VVD zich ingezet voor verkeersveiligheid rondom scholen. Dit wordt nu verbreed. Het CDA zal daarom namens de VVD daarover straks een AMENDEMENT indienen.
ONDERHOUD
De VVD is blij met het feit dat het college eindelijk tot inzicht komt en gericht en selectief onkruid wil gaan spuiten. We zijn heel blij dat de Groenlinks wethouder met dit voorstel komt. Heeft Groenlinks na de cultuur ook haar ziel en zaligheid wat groen en milieu betreft verkocht voor deelname in het college? Is dit nu hoe een langharige hippie met idealen verandert in een regent? Of stapt Groenlinks uit het college als dit doorgaat? De VVD had wel liever gezien dat de nieuwe werkwijze had geleid tot een kwaliteitsverbetering. En daarom dient de VVD daarvoor een AMENDEMENT in.
TOT SLOT
De dierenambulance heeft, mede door de crisis, financiële problemen. Het is sappelen om met de gemeentelijke bijdrage uit de voeten te kunnen. De VVD draagt deze instelling een warm hart toe en wil daarom de helpende hand reiken. En dient, mede namens Christenunie en Verenigd Links, een AMENDEMENT in.

Verder zal het CDA een AMENDEMENT mede namens de VVD indienen voor minder investeren in de stadshal en het zakgeldproject.