BEGROTING 2011: MILJOENENTEKORTEN VLIEGEN LEEUWARDEN OM DE OREN

In algemene zin komt de begroting op hoofdlijnen overeen met het collegeprogramma uit april 2010, volgens VVD-raadslid Aukje de Vries. Vraag is welke afwijkingen er zijn ten opzichte van het collegeprogramma? En als dat niet het geval is, is de vraag natuurlijk of er niks verandert is in de periode tussen april en nu? Er is inmiddels wel een Miljoenennota 2011 en een regeerakkoord, kan het college toezeggen daar voor de begrotingsbehandeling in de raad een raming van de gevolgen voor Leeuwarden te geven? Algemene indruk van de begroting is: boterzacht.  College rekent op 12 miljoen euro (stelpost) minder aan algemene uitkering in 2014? Is er pas een tekort vanuit het Rijk te verwachten in 2014? Hoe zit het in de periode daar tussenin? En is dit ook realistisch? In de tussentijd geven we wel vet veel incidenteel geld uit! Dat is nou wat ze klassiek potverteren noemen. Geld dat je mogelijk niet hebt, wel uitgeven!  In de laatste tijd vliegen de miljoenentekorten ons om de oren. Caparis/WSW, De Harmonie, de WWB (3 miljoen), de WMO (4 miljoen). Zijn alle ontwikkelingen en tegenvallers meegenomen? Voor de WWB (wet werk en bijstand) is er recent een extra tekort gemeld van 3 miljoen in 2010? Is dit structureel? Hoe is dit meegenomen in de begroting? Voor de WMO (wet maatschappelijke ontwikkeling) is er in het collegeprogramma een tekort voorzien van 1,2 miljoen. Nu wordt aangekondigd dat het tekort al oploopt tot 2 miljoen euro (pagina 13). Maar er zijn ook signalen dat het wel 4 miljoen euro kan worden. Er wordt voor de WMO maar incidenteel rekening gehouden met een tekort van 1,2 miljoen in 2011. Hoe gaat het college dit oplossen? College zegt dat ze bijvoorbeeld de WMO binnen de beschikbare budgetten vanuit het Rijk wil gaan uitvoeren, maar doet dit simpelweg niet! In 2011 doet het college er 1,2 miljoen bij!

 
 
Lokale lasten: college geeft aan dat deze gelijk blijven of dalen. Maar de rioolrechten stijgen fors. Het beeld wordt bijgekleurd voor het totaal aan lasten, doordat er wordt geanticipeerd op een verlaging van de afvalstoffenheffing door het gereed komen van de REC in Harlingen per mei 2011. Vraag is of dit realistisch is?! Kan het college een garantie geven? Bovendien is het zo dat anders de Leeuwarders gewoon dalende lokale lasten zouden hebben! Daarnaast is de afvalstoffenheffing zo laag door een eenmalige onttrekking aan de voorziening reinigingsheffingen, dit houdt in dat het tarief in 2012 naar verwachting weer met 8% zal stijgen (pagina 143). Stelt het college het allemaal niet een beetje te mooi voor? meer >>>