BEGROTING 2011 WELZIJN: MEER TEMPO BIJ AANPASSINGEN WMO EN WWB - BELEID

 
VVD-raadslid Harry Bevers is teleurgesteld in het gebrek aan tempo en ambitie van het college om te komen tot hervormingen in de Wmo in Leeuwarden. Het nieuwe beleid beperkt zich tot het beschikbaar stellen van 1,1 miljoen euro voor het tekort en de ombuigingen worden pas vanaf 2012 vorm gegeven door  eind 2010 een strategie te presenteren hoe deze er uit moeten gaan zien.De visie van het college is samengevat: “Het voornemen om de Wmo voorzieningen te verstrekken binnen de budgettaire kaders”. Volgens ons jaren te laat en nog steeds zonder concrete ingrepen in bijvoorbeeld de uitvoeringskosten en de veel te hoge kosten voor Huishoudelijk Hulp. De VVD vindt het aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk vanuit de bijstand en vanuit en gesubsidieerde naar een reguliere baan nog steeds te laag. Een gesubsidieerde baan is allereerst een middel en geen doel om in te blijven ‘hangen’. Wat is het college van plan te gaan doen aan het vergoten van die uitstroom? meer >>>