VVD: 1 jaarplan voor veiligheid en politie

Jaarlijks verschijnt er een politiejaarplan en een veiligheidsjaarplan. Dit maakt het onoverzichtelijk volgens VVD-raadslid Aukje de Vries. Het is zaak deze twee in elkaar te schuiven en 1 jaarplan te maken. Nu is er teveel versnippering. Ook intern binnen de gemeente. Deels pakt veiligheidszaken het op, deels welzijn. De VVD is verder bezorgd over de financien in relatie tot de veiligheid. Vanaf 2012 zullen de middelen in het kader van het Grote Steden Beleid voor veiligheid komen te vervallen. De VVD wil als dit noodzakelijk is, oplossen door zelf middelen vrij te maken in de begroting. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Bij de behandeling van de begroting 2011 is door een amendement van de VVD hier een eerste aanzet voor gegeven. De door de raad aangegeven prioriteiten zijn wat de VVD betreft goed verwerkt in het veilgiheidsjaarplan.