VVD-voorstellen alternatieve bezuinigingen WMO en sneller maatregelen

In de laatste maand van dit jaar kan de raad eindelijk een visie geven over de maatregelen die moeten leiden tot bezuinigingen in de WMO. Een visie, want van keuzes is inmiddels door de oplopende tekorten al lang geen sprake meer. De VVD fractie heeft al vaker aangegeven dit veel te laat te vinden. 2010 is inmiddels voorbij, en het concretiseren van de maatregelen zal ook ongetwijfeld in 2011 nog wel weer de nodige tijd gaan kosten.

Het college zegt uit te gaan van het in het collegeakkoord afgesproken principe dat de WMO binnen de budgettaire kaders moet worden uitgevoerd. VVD-raadslid Harry Bevers is het met dat uitgangspunt eens.
Kan de wethouder een verklaring geven voor het feit dat dat er 2,4 miljoen tekort is in 2011, dat er 1 miljoen bezuinigd wordt, zodat een tekort resteert van 1,4 miljoen. Dit is wel een hele bijzondere interpretatie van het begrip “binnen budgettaire kaders”. Waar moet volgens het college het resterende tekort van 1,4 miljoen uit gedekt worden?
In oktober is door de VVD gevraagd om een nauwkeurige berekening van de gevolgen van de verschillende scenario’s. Het college heeft daar onder verstaan dat er bij een bezuiniging van meer dan 50.000 euro sprake is van een “groot financieel effect”. Alsof je het totaal tekort van de gemeente Leeuwarden omschrijft als “veel”. Waarom wordt niet op z’n minst een bandbreedte van de besparing(en) vermeld?
Het feit dat de uitvoeringskosten ruim 10% zijn van het totale bedrag aan bruto kosten neemt het college ook nog steeds voor lief. Waarom vindt het college het acceptabel dat deze kosten zo hoog blijven? Bovendien is bijna een kwart van deze kosten ambtelijk. Zeker met de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl zouden toch juist deze kosten verder moet dalen?
Scenario’s
De uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl worden grotendeels door ons gesteund. We hebben daar bij de behandeling van Amaryllis al het een en ander over gezegd. Gelukkig kiest het college er voor om de landelijke beginselen van Welzijn Nieuwe Stijl en de nieuwe Modelverordening over te nemen, zonder daar nu weer een Leeuwarder variant op te maken. Deze wordt immers landelijk gesteund door patiënten en cliënten organisaties, en kan dus rekenen op breed draagvlak.
Wat de VVD verbaasd is dat het college star blijft vasthouden aan 1 tarief voor Huishoudelijk Hulp. Inmiddels is her en der in het land wel gebleken dat de werkelijk verhouding tussen HH1 en HH2 verschoven is naar ca 80%-20%. Als je dat her berekend aan de hand van de kosten voor Leeuwarden in 2010 kom je al met conservatief rekenen op een besparing van minimaal een half miljoen. Waarom houdt het college zo krampachtig aan de systematiek vast? Is het college bereid om bij de nieuwe aanbesteding van Huishoudelijke Hulp over te gaan tot herinvoering van de gedifferentieerde tarieven? Of is, gezien de besparing, het openbreken van de huidige contracten zelfs rendabel?
Het college stelt voor het aantal uren zorg per cliënt terug te brengen naar 2,5 uur. Kan dit zomaar? Kan dan juist niet de herinvoering van de tariefdifferentiatie en indicering naar HH1 en HH2 een veel hoger resultaat realiseren? De VVD zou daar dan graag de verschillende berekeningen daarbij willen zien.
Er wordt in, onder andere Tilburg en Breda gewerkt met het systeem van de alfa cheque. Daarmee zouden aanzienlijke besparingen kunnen worden bereikt. Is het college bereid deze alternatieve vorm van Huishoudelijk Hulp te onderzoeken en zo mogelijk in Leeuwarden in te voeren?
Een stimulering van het gebruik van PGB in de huishoudelijk hulp kunnen we ondersteunen, mits dit wordt voorzien van een goede voorlichting rond de consequenties (met name de zaken rond het werkgeverschap). Kan het college een heldere en gedegen voorlichting garanderen?
De maatregel om de Pgb vergoeding voor het collectieve vervoer te verlagen naar € 150 zijn zonder meer ingrijpend. De VVD snapt de opmerkingen van de Wmo raad, maar als het college werkelijk van plan is de maatregel pas in 2012 in te voeren, dan beschouwen  we 2011 als gewenningsperiode. Graag een bevestiging daarvan.
Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk. Een mooi uitgangspunt en een mooi streven. Kan het college wel garanderen dat er geen problemen ontstaan rond de rechtmatigheidsvraag?
Het principe van hergebruik vinden we een goede zaak. De VVD fractie snapt dat het primaat op verhuizen veel reacties oproept. Vanzelfsprekend vindt de VVD dat iedereen moet kunnen kiezen waar hij/of zij wil wonen. Naar het idee van de VVD wordt echter niemand verplicht om te verhuizen, er blijft een keuze bestaan om wel of geen gebruik te maken van voorzieningen en het daaraan gekoppelde aanbod. Het college geeft aan dat rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden. Kan het college aangeven welke kaders ze daarvoor gebruikt of gaat gebruiken? Is er elders al ervaring met deze bepaling in de verordening?
Het college wil een inkomenstoets gaan hanteren voor vervoersvoorzieningen. Volgens het college met een groot financieel effect. Kan het college aangeven wat de perceptiekosten zijn voor deze maatregel? En wat is dan het netto rendement van deze maatregel? Hetzelfde geldt voor het verhogen en of in voeren van eigen bijdrages.

Tenslotte, het college is voornemens om slechts een beperkt aantal maatregelen in 2011 in te voeren en de resterende maatregelen in de jaren daarna. De VVD vindt dat maatregelen, zodra dat ook maar enigszins mogelijk is, direct ingevoerd zouden moeten worden, ook al zou dat een tijdelijke aanpassing van de verordening vereisen. De VVD-fractie vindt er lang genoeg is gewacht met ingrijpen