VVD WIL AANPAK OM GEVOLGEN VERTRAGING GRONDVERKOPEN TE PAREREN: NIETS DOEN IS GEEN OPTIE

Vandaag is de rapportage voortgang hercalculaties van de gemeentelijke grondexploitaties besproken. De resultaatsverwachting laat dit jaar betere cijfers zien dan vorig jaar, te weten 1,4 miljoen extra. Het valt VVD-raadslid Serge Hollander op dat veel grondexploitaties in de vertraging terecht komen, de verkopen achter lopen bij de planning positieve resultaten ontstaan grotendeels door gunstigere aanbestedingen. Het is goed dat dit in de grondexploitaties wordt gesignaleerd maar wat denkt het college hier aan te doen? De VVD fractie zou graag zien dat het college met een integraal plan van aanpak komt met voorstellen hoe deze vertraging tegen te gaan. Deze vertraging heeft niet alleen een belangrijke invloed op het financiële huishoudboekje van de gemeente maar ook op de algemene aantrekkelijkheid van de stad, het vergroten van de werkgelegenheid en verbeteren en vergroten van de woonmogelijkheden. Niets doen is wat dat betreft geen optie! Graag zou de VVD zien dat het college in dit plan van aanpak tevens ingaat op de mogelijkheid om de grondprijzen te verlagen om zo de markt weer op gang te krijgen, door experts wordt voorgesteld om de grondprijzen met 15 % te verlagen.

Bedrijventerreinen
Gronduitgifte zou volgens de behoefteraming van de provincie op ca. 8 ha per jaar moeten liggen dit wordt al jarenlang niet gehaald. Waar ligt dit aan en op welke wijze wil het college hier verbetering in aanbrengen?
 
Zuiderburen
In de bijlage calculaties grondexploitaties 2010  valt op dat de planontwikkelingskosten afnemen naarmate het project langer in ontwikkeling is. Het valt op dat dit bij Zuiderburen niet het geval is. Terwijl dit project op zijn einde loopt. Hoe komt dat? Kan het college garanderen dat er alleen maar kosten op de grondexploitatie worden geboekt die ook daadwerkelijk aan de grondexploitatie zijn besteed? En kan het college dat ook onderbouwen? Waarom worden er kosten van een fietspad in Boarnsterhim ten laste gebracht van de grondexploitatie Zuiderburen? Ten behoeve van de aanleg van een fietspad in de gemeente Boarnsterhim worden kosten geboekt op de grondverwervingen Zuiderburen. Deze kosten horen hier niet thuis!
De bossubsidie is geschrapt in verband met een gewijzigde bosaanleg. Waarom is hiervoor gekozen?