VVD vraagt om financiele zekerheid en onderzoek grotere herindeling

De gemeenteraad van Leeuwarden nam op 27 juni jl. een eerste principebesluit over de herindeling met Boarnsterhim. De VVD kreeg daarbij kriebels in de buik. Van opwinding omdat dit een prachtige kans is voor de gemeente Leeuwarden die zo nog mooier wordt en groter groeit. Maar ook kriebels omdat we nog steeds onvoldoende financiële zekerheid over deze herindeling hebben.

De VVD diende daarom samen met VVD, FNP, NLP , D66, SP een motie financiële zekerheid in en vroeg het college daarbij dringend om ruim voor de raadsbehandeling in november 2011 een beter inzicht in de financiële consequenties van de herindeling te verstrekken. Hierbij vraagt de VVD met name om inzicht in beleidsverschillen tussen de beide gemeentes en de financiële consequenties van deze verschillen. Bij duidelijkheid kunnen er gerichte aandachtspunten voor het (financieel) beleid van de nieuw te vormen gemeente worden bepaald en inzicht worden verkregen in de bouwstenen van de nieuw op te stellen begroting. Het college zegde toe om deze informatie zo snel mogelijk aan te leveren.

Daarnaast nam de gemeenteraad een motie aan die de VVD samen met de CDA, NLP, SP en Christen Unie indiende. In deze motie vroegen wij het college van burgemeester & wethouders om zo snel mogelijk te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan tot nadere herindeling met (delen van) een of meerdere buurgemeenten naast Boarnsterhim en daarvoor contact te zoeken met relevante raden of colleges. Een herindeling is een ingrijpend proces voor de betrokken gemeenten, zowel voor de bestuurlijke en ambtelijke diensten, als voor de inwoners van de betrokken gemeenten. De VVD geeft er de voorkeur aan om, indien daar draagvlak voor is, in één keer een omvangrijkere herindeling tot stand te brengen boven meerdere herindelingen in opeenvolgende collegeperioden. Hierbij is het draagvlak en de wens vanuit de andere gemeenten leidend. Buurgemeenten beslissen immers zelf op een eigen gekozen moment over een eventuele herindeling.