VVD BEZORGD OVER INVOERING OMGEVINGSVERGUNNING EN LAGERE LEGESINKOMSTEN

VVD-raadslid Wyb Feddema heeft vandaag in de commissie vragen gesteld over de invoering van de WABO (omgevingsvergunning) in Leeuwarden. 1 Oktober 2010 is de deadline voor de WABO, de vraag is of gemeenten aan de voorwaarden van documentaire informatievoorziening kunnen voldoen.Nee, is het antwoord als je de jongste WABO-Leidraad-DIV leest. De gewraakte passage uit de Leidraad is die waarin de richtlijnen van Het Nationaal Archief uit 2009 worden overgenomen. Richtlijnen die bijten met de meest recente archiefregelingen van de archiefwet (april 2010).

In de richtlijnen van het Nationaal Archief staat te lezen dat bestanden die worden opgeslagen voor afdrukbare of duurzame kwaliteit niet een compressie mogen zijn (dwz aangepast of verkleind). Hierover voeren de specialisten al jaren discussie waarin het Nationaal Archief een radicale stellingname inneemt.
 
De nieuwe archiefwet laat meer ruimte open en schrijft voor dat bestanden wel degelijk mogen worden aangepast, 'voor zover daarbij niet zodanig verlies van informatie optreedt, dat niet langer aan de bij deze regeling gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden kan worden voldaan.'
 
Dat lijkt nu voor de WABO niet te gelden. Marginaal?Is dit nu echt een groot probleem? Wel als je het bekijkt vanuit het oogpunt van beheer. Er zal een enorm beroep gedaan moeten worden op de (digitale) geheugencapaciteit. Iedere gemeente heeft veel meer opslagruimte nodig op haar servers. Ruimte die er nu niet is. Het directe gevolg is dat databases en netwerken sterk zullen vertragen. Mailprogramma's zullen de grote bestanden niet aankunnen en scanners zullen veel meer tijd nodig hebben. De gemeentelijke netwerken zijn hier nu eenvoudigweg niet op ingericht. Dat betekent dat de organisatie voor aanzienlijke kosten komt te staan, zeker als er wordt besloten om systemen aan te schaffen en te ontwikkelen die deze grote bestanden aan kunnen. Vast staat dat dit niet voor de WABO-deadline in orde zal zijn.
 
Meest eenvoudige oplossing? Pas de leidraad aan zodat die in lijn komt te liggen met de afspraken in de archiefwet van april 2010. Anders gaat namelijk nauwelijks een gemeente aan de eisen voor invoering op 1 oktober voldoen.
 
Naar aanleiding van bovenstaande inleiding:
 
Vraag 1: Is Leeuwarden klaar voor de invoering van de WABO per 1 oktober 2010 in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot bovenstaand geschetste inleiding.
 
Vraag 2:
Leges inkomsten
Wat zijn de gevolgen voor de legesinkomsten van de gemeente Leeuwarden (en dus voor de begroting van de gemeente) omdat er in het kader van de WABO veel meer zaken vergunningvrij worden en dit mogelijk minder inkomsten voor de gemeente oplevert. Hoe gaat het college dat opvangen?
 
Volgens het college is de gemeente Leeuwarden er helemaal klaar voor en volledig WABO-proof. Met de lagere inkomsten uit leges voor de WABO is nog geen rekening gehouden door het college.