Vragen over fouten in bestemmingsplan

Naar aanleiding van twee sneue gevallen die bij de VVD fractie Leeuwarden al enige tijd bekend zijn hebben we met de verantwoordelijke dienst Stadsontwikkeling uitvoerig gesproken van “niet bewuste of bedoelde” aanpassingen van een vastgesteld geactualiseerd en conserverend bestemmingsplan. De VVD fractie Leeuwarden noemt het heel voorzichtig verschrijvingfoutjes, het volgende:

De twee verschillende eigenaren van de panden Zuidvliet 620/622 en Oranje Nassaustraat 8 kwamen erachter dat bij respectievelijke verhuur en verkoop, dat de bestemming van genoemde panden bij de conserverende actualisatie van het bestemmingsplan in hun gebied, door een verschrijving en dus onbedoeld waren verandert qua aanduiding van de functie van het feitelijk gebruik.

Zuidvliet was heel duidelijk en al 20 jaar bekend als kantoorpand en had een bestemming van “algemene doeleinden” en werd abusievelijk bestemd tot “alleen wonen”.
Oranje Nassaustraat was altijd “wonen met ondergeschikt werken (bedrijfsruimte)” en werd abusievelijk alleen “bedrijfsruimte”! De eigenaren van de genoemde panden hebben veel gedoe en oponthoud ondervonden inzake de verhuur en verkoop. De maanden durende discussie en gesprekken, briefwisseling hierover hebben veel tijd gekost. Onze gemeente wil wel meewerken aan de aanpassingen en het terug bestemmen naar de “oude functies”. Echter de tijd van voorbereiden en de ter inzage liggende periode tot afronding is zeker 20 weken. Wij, maar ook de gedupeerden beseffen, waar gewerkt wordt kunnen ook “onbedoelde” vergissingen worden gemaakt, dus die “verloren” tijd is voor de genoemde eigenaren te begrijpen. De schoen wringt vooral op de te in rekening gebrachte kosten van leges voor deze herstelacties. Deze kosten zijn rond de 2000,00 euro. En dit komt naar redelijkheid en billijkheid vreemd over en onzes inziens onterecht en ongewenst. Wij vinden vanuit de simpele logica van gemaakte vergissingen herstellen, het heel vanzelfsprekend en vanuit coulance dat dit kosten zijn, die voor rekening zouden moeten komen van de gemeente. Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze twee beschreven kwesties?

2. Is het college het met de VVD fractie Leeuwarden eens dat “een verschrijving”, die absoluut niet de gemeentelijke bedoeling is geweest, hersteld moet worden op kosten van de gemeente? Zo ja/nee, waarom?

3. Is het college bereidt om deze legeskosten niet in rekening te brengen en/of te crediteren? Zo ja/nee, waarom?

4. Is het college bereidt om in de mogelijk toekomstige gevallen (er zijn volgens de dienst nu slechts deze 2 genoemde zaken bekend) deze te maken kosten van “herstel” voor haar rekening te nemen? Zo ja/nee, waarom?

5. Is het college bereidt om het hele traject van toekomstige actualisatie van bestemmingsplannen, de communicatie en de aanpak der dingen, zoals o.a. hoe melding te maken van alle informatie in een beknopte notitie te vervatten om het ter bespreking te brengen in de commissie Stadsontwikkeling? Zo ja/nee, waarom?

Wij verwachten binnen de gestelde termijn antwoord van u te krijgen,

Met een vriendelijke groet,

Namens de VVD fractie Leeuwarden

Wyb Feddema