Vitaliteit voetbaclubs: efficiencyslag nodig

VVD-raadslid Harry Bevers kan zich grotendeels vinden in de uitgebreide rapportage over de Leeuwarder Voetbalclubs. De conclusie is helder en duidelijk: Op termijn is er ruimte voor zo’n 8 vitale voetbalclubs. Het is aan de individuele verenigingen, in samenwerking met de KNVB en de gemeente om te bepalen wat dit voor de toekomst betekent.

Het college wil hiervoor een werkgroep Voetbal in het leven roepen. Dat lijkt de VVD een goed plan, mits doel en planning goed zijn uitgewerkt of liever gezegd: Beperkt. De VVD verwacht concrete voorstellen vanuit deze werkgroep om de constateringen en aanbevelingen uit dit rapport uit te voeren.
Gaat deze werkgroep ook knelpunten in de accommodaties aanleveren als input voor de door het college toegezegde knelpunten notitie (over alle accommodaties) voor de basissporten in Leeuwarden? De VVD-fractie wil voorkomen dat er verschillende inventarisatie trajecten gaan lopen.
De VVD fractie vindt dat de werkgroep haar bevindingen moet voorzien van duidelijke groei en krimp scenario’s op basis van historische ledengroei en demografische ontwikkelingen. Scenario’s voor de komende 5 (?) jaar lijken ons wenselijk. Vooral ook omdat het rapport constateert dat er voldoende theoretische capaciteit aan velden in de stad ligt, zeker als het aantal clubs is ingekrompen. Kan het college toezeggen dat dergelijke analyses worden uitgevoerd?
Het lijkt de VVD dat alle knelpunten in de basissporten in Leeuwarden in één keer behandeld moeten worden, zeker omdat de middelen zeer beperkt zijn, of ontbreken. De knelpuntennotitie is daar het juiste moment voor.
Wat de VVD betreft moeten de mogelijkheden van meer flexibiliteit in het gebruik van bestaande accommodaties eerst uitputtend zijn benut, voordat nieuwe plannen gemaakt worden.
Tenslotte nog opmerking over de volgorde waarin zaken nu verlopen. Zoals de VVD nu heeft begrepen komt er in het voorjaar een knelpuntennotie, vervolgens de kaderbrief en dan in de loop van het jaar een nieuwe sportnota.

Is deze volgorde niet vreemd? Dient knelpunten notitie en sportnota niet één integraal stuk te zijn? Anders worden in de kaderbrief straks een aantal oplossingen gekozen en is de sportnota dan niet meer dan de welbekende mosterd na de maaltijd?