Richtinggevend debat: Het ontbreekt het college aan visie om problemen aan te pakken

Onderstaand de tekst van de bijdrage van fractievoorzitter Serge Hollander


Het ontbreekt het college aan visie om problemen aan te pakken


Een avond waar de landelijke politiek heel nadrukkelijk samen met de plaatselijke politiek schreeuwt om aandacht. Vanavond staat het perspectief voor Leeuwarden ter discussie onderdeel daarvan zijn de rijksbudgetten maar het zou kwalijk zijn als het alleen maar over het bestuursakkoord gaat en niet gekeken wordt naar het beleid van het college.


Het college geeft inmiddels een jaar lang vorm aan Leeuwarden. Het afgesloten jaar eindigde in € 1 miljoen negatief. De Algemene Reserve duikt in 2012 ruim 8 miljoen onder de minimale omvang(van 16,5 miljoen), Leeuwarden was daarnaast het eerste kwartaal van dit jaar koploper met een groei van 13 procent bijstandsgerechtigden en de veiligheid laat sterk te wensen over. De informatiebrief ademt niettemin sterk het gevoel uit van een college dat vasthoudt aan het geschreven collegeakkoord en met de vinger wijst naar het Rijk. Problemen worden soms onderkent maar het ontbreekt vooral aan visie om deze problemen aan te pakken.


Het is schokkend om te constateren dat de tekorten op de WMO, ondanks de aangenomen veranderagenda, bij het college niet lijden tot meer structurele ingrepen op bijvoorbeeld indicatiestelling of voorzieningen niveau laat staan dat er iets terecht komt van de uitvoering van de WMO binnen de rijksbudgetten. Het gemak waarmee een tekort van 3,4 miljoen wordt geaccepteerd is bijna beschamend. Voor de helderheid: dit is geen gevolg van kabinetsbeleid, maar ontstaan onder de verantwoording van het huidige en vorige college.


De VVD fractie had graag dit nieuwe college een compliment willen geven maar daarvoor zijn de resultaten gewoonweg te slecht. Wellicht dat het college schroomt om in te grijpen of hoopt het college nog op betere tijden of meevallende bezuinigen? Misschien heeft het college geluk. Om ons heen heeft het bedrijfsleven het zwaar maar is er ook zicht op betere tijden. Het bruto binnenlands product groeide de afgelopen drie jaar nog niet zo hard als tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. De bedrijven en instellingen die hiervan echter het beste profiteren zijn de bedrijven die kritisch naar zichzelf durven te kijken en indien nodig zware beslissingen durven te nemen. Bezuinigingen kunnen immers ook leiden tot creatieve oplossingen en ruimte bieden om kritisch te kijken naar in het verleden gemaakte keuzes. Deze insteek mist de VVD in de informatiebrief. Het college leunt achterover en wacht met het nemen van besluiten tot de midterm review in begin 2012 zonder actief te kiezen.


Hard optreden tegen iedereen die onze stad onveilig maakt


De binnenstad van Leeuwarden scoort helaas nog steeds negatief op het gebied van veiligheid. Dit tast de glans van de parel die onze binnenstad is ernstig aan en leidt er toe dat mensen zich niet meer veilig voelen. De VVD vindt het de hoogste tijd om hard op te treden tegen iedereen die onze stad onveilig maakt. Wij dienen daarom een voorstel in om met een plan te komen om de veiligheid van de binnenstad te vergroten. De VVD stelt voor in 2012, 2013 en 2014 een bedrag van € 150.000,- in te zetten voor het vergroten van de veiligheid in de binnenstad en dit bedrag te dekken uit het versnellen van de taakstelling bedrijfsvoering.


De VVD staat voor een financieel solide beleid en heeft daarom er moeite mee dat het college er in het collegeprogramma voor heeft gekozen om de lagere algemene uitkering pas in 2014 in te plannen. De algemene reserve lijkt hierdoor fictief groot. Daarom stelde de VVD ook al in haar tegenbegroting voor om de bezuiniging alvast gefaseerd naar voren te halen, aangezien dit een realistischer beeld geeft. Inmiddels geeft het college al aan dat ze de door haar geprognotiseerde Algemene Reserve niet haalt. Het is tijd om in te grijpen en niet te wachten.


De VVD wil extern onderzoek naar risico’s grondexploitaties


Het college onderschrijft in de informatiebrief dat de financiële risico’s toenemen en dat de afdracht van de grondexploitaties aan het SIOF een zorg zijn. De VNG constateerde eind vorig jaar dat grondbedrijven zich geen nieuwe tegenvallers kunnen permitteren. Gezien de (verborgen) risico’s die de financiële positie van de gemeente loopt door deze grondexploitatie is het juist nu verstandig om een goed beeld van de risico´s te hebben. De VVD fractie komt daarom met het intensiveringsvoorstel om incidenteel 50.000 euro uit te geven aan een gedegen extern onderzoek naar de risico´s van de verschillende grondexploitaties. Wij stellen voor om de kosten van dit onderzoek te dekken uit het versnellen van de taakstelling bedrijfsvoering.


Aantrekken van bedrijven en faciliteren van zittende ondernemers belangrijkste wapen tegen groei bijstandsgerechtigden


Wij willen daarnaast het college nogmaals wijzen op het belang van het behoud en het vergroten van de werkgelegenheid. Hierbij is een uitstekende samenwerking tussen bijvoorbeeld het werkplein, de afdeling economische zaken, de afdeling vergunningen maar ook bestuurders en andere beïnvloeders een absolute voorwaarde. Het is hierbij niet noodzakelijk om veel geld te besteden. Het begint met de juiste grondhouding. Niet voor niks constateerde wethouder Zweers van Smallingerland dat het aantrekken van bedrijven en het van dienst zijn van zittende ondernemers het belangrijkste wapen is tegen de groei van het aantal bijstandsgerechtigden.


Bestuursakkoord


De VVD fractie complimenteert de onderhandelaar Florijn die er 800 miljoen euro aan verzachtende maatregelen heeft uitgesleept. Ook de deal om over twee jaar een onafhankelijke evaluatie af te spreken is een verstandig besluit. Consequenties zijn vaak nog moeilijk te overzien en deze evaluatie biedt een breekijzer naar royalere compensatie als die nodig mocht blijken. Het VNG bestuur is helder in haar advies dat het niet tekenen van het bestuursakkoord per saldo niet in het belang van de gemeenten is. Toch gaan er stemmen op om Nee tegen dit akkoord te zeggen en wil wethouder Florijn het bestuursakkoord niet omarmen.


Bezuinigen is het maken van moeilijke en pijnlijke keuzes. Maar we kunnen het maken van keuzes niet langer voor ons uitschuiven. De staatschuld bedroeg in 2011, 400 miljard en loopt per dag op met 66 miljoen! De rente bedraagt 12 miljard per jaar en we geven meer geld aan rente uit dan aan basisonderwijs.


Op dit moment ontvangen 1,4 miljoen mensen een uitkering waarvan 500.000 deels kunnen werken. De wet Werken naar Vermogen streeft er naar om meer mensen uit een uitkering te krijgen en mee te laten doen aan het arbeidsproces. Door de invoering van de Wet werk en bijstand is de instroom in de bijstand met 20 % is verlaagd en nam de uitstroom naar werk toe van 10 % in 2004 naar 47 % in 2009. In Nederland werken relatief veel mensen in de beschutte omgeving van een sw-bedrijf. Uit de beoordeling voor de Wsw blijkt dat de helft van de mensen die daarop een beroep doet, met enige begeleiding ook aan de slag zou kunnen bij een reguliere werkgever. In de praktijk maakt nu slechts vijf procent de definitieve overstap naar een dienstverband bij een reguliere werkgever.


Ook wij kennen de zorg rond de financiële risico’s, maar hebben wel vertrouwen in de overeengekomen evaluatie.


Alles overwegende en gezien het advies dat het VNG bestuur afgeeft maar ook de signalen die ons bereiken dat de regering bij niet tekenen het regeerakkoord uitvoert kon Nee zeggen tegen dit akkoord wel eens betekenen dat je Nee zegt tegen 800 miljoen euro. Het is de vraag wat in dit geval het meest sociale antwoord is.