De apotheose; onze moties n.a.v. de MTR behandeling

Veiligheid, wonen en onze economische motor. 3 Voor de VVD belangrijke thema’s waar ik bij de behandeling de tussenevaluatie van het coalitieakkoord, de MTR, aandacht voor gevraagd heb. Afgelopen woensdag vormde het sluitstuk met voorstellen ook van onze hand. 

Motie Extra middelen aanpak ondermijning  

Vorig jaar werden we opgeschrikt met een alarmerend rapport over de misdaad in Leeuwarden. De stad en directe omgeving blijken een ‘paradijs’ voor kwaadwillenden. Sociale verloedering ligt op de loer of tekent zich af in een steeds groter deel van de stad, met name op en rondom de Vlietzone en in Oud-Oost. Tegelijkertijd vinden personen uit Bilgaard en de Vrijheidswijk aansluiting bij de drugswereld: als klant en/of als dealer. 

De ontwrichtende werking van ondermijnende criminaliteit op onze samenleving is groot. De urgentie van een effectieve, integrale aanpak van ondermijning is duidelijk en daarvoor moeten we, wat de VVD betreft, onze inzet intensiveren. 

De aanpak van ondermijning is een zaak van de lange adem. Voor 2024 extra incidenteel budget is vrijgemaakt, maar ook daarna is extra budget nodig om een effectieve, integrale ondermijningsaanpak blijvend uit te kunnen voeren.

De VVD fractie diende dan ook een motie in voor aanvullende middelen. De motie waarmee 

€ 450.000,- euro extra wordt ingezet voor de aanpak van ondermijning, kreeg unanieme steun.

Onderschatting is wat de VVD betreft geen keuze. Wij willen dat iedereen in Leeuwarden veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Zonder veiligheid geen vrijheid.

Motie Extra middelen stimuleren innovatie ondernemers  

Als raad hebben we met elkaar de ambitie uitgesproken om Leeuwarden te profileren in Nederland en Europa als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven en talent en als aantrekkelijke gemeente om te bezoeken. (verbinden, verwaarden).

En hoe mooi is dat; Als het goed gaat met de lokale ondernemers, het goed gaat met de gemeente. Zij zijn onze ambassadeurs, de motor van de lokale economie en zij zorgen voor de banen. Zorgen voor reuring op straat en sponsoren bijvoorbeeld onze sportclubs. Voor de gemeente Leeuwarden is een goed functionerende economie van groot belang en de vraagt af en toe een impuls.

De afgelopen jaren zijn door de gemeente op verschillende manieren de bedrijven goed ondersteund zodat daarmee het vestigingsklimaat is versterkt en de innovatiekracht van ondernemers is vergroot. Om bedrijven blijvend te kunnen stimuleren om te innoveren zijn vanaf 2025 aanvullende middelen nodig.

Dit jaar nog stemden 8 raadsfracties, ook de VVD, in met het Beleidskader economische ontwikkeling.  Dit kader kent 3 specifieke doelen; aantrekkelijk vestigingsklimaat. Versterken van de economische structuur en vergroten van de innovatiekracht. 

De motie van de VVD richtte zich op doel 3, niet door de VVD bedacht maar door ons allen vastgesteld. Vergroten innovatiekracht

Het vergroten van de innovatiekracht is van belang om organisaties fit te houden voor de toekomst. Daarnaast speelt niet alleen de overheid, maar juist ondernemers een cruciale rol in de beweging naar een nieuwe samenleving. Er liggen volop kansen om kennis en innovatie beter in te zetten voor uitdagingen van de samenleving rondom de thema’s circulair & duurzaamheid, bodem, voedsel, gezondheid & kwaliteit van leven, digitalisering & technologisering, ondernemerschap & burgerschap en natuurinclusiviteit & biodiversiteit. 

Wat de VVD betreft, is het gerechtvaardigd om de middelen die we hier afgelopen jaren ook voor hadden juist te continueren. Het gaat in dit geval dus niet om extra middelen, maar middelen om een gezamenlijk ambitie waar te maken en te continueren, die nu nog betaald wordt uit de inflatiemiddelen.  

Wanneer partijen vinden dat dit geen kerntaak van de gemeente is of dat de gemeente andere prioriteiten zou moeten hebben, dan adviseren wij partijen om vooraf ook goed na te denken met welke beleidskaders ze instemmen. Want zonder middelen is een beleidskader een lege huls. De inkt van dit beleidskader is nog niet eens droog, we schaven op deze manier al onze ambitie; op het vergroten van de innovatie kracht van ondernemers. 

Een afspraak vraagt verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid vraat daadkracht. 

Resultaat:

Op verzoek van het college is de motie voor de inzet van € 125.000,- aangehouden tot de behandling van de begroting 2025. Als de meicirculaire ruimte geeft, wordt de motie opnieuw in stemming gebracht bij de begroting. Dan zou er een meerderheid in de raad moeten zijn in onze raad. Wordt vervolgt!