Begrotingsbehandeling 1 november 2021: met perspectief naar de toekomst

Vandaag spreken we elkaar over de begroting 2022. Terwijl we afwachten wat er morgen bekend wordt gemaakt op de persconferentie van het kabinet. Het zijn dus nog steeds onzekere tijden voor Nederland en zo ook voor de gemeente Leeuwarden. Op dit moment bevinden wij ons midden in alweer de 4e coronagolf. We zijn net weer gewend aan de volle restaurants, de gezellige drukte in de winkelstraten en de vele toeristen die onze gemeente weer bezoeken. Wat is het ook fijn om geen 1,5 meter afstand meer te hoeven houden bij de mensen die je dierbaar zijn. Onzeker is wat de winter gaat brengen en de impact van de coronamaatregelen de aankomende tijd op om ons als samenleving zal hebben.

Maar onze zorgen zijn breder dan alleen Corona en haar impact. We zien steeds meer tegenstelling en minder ruimte voor een open dialoog. Het vertrouwen in de politiek neemt af, polarisatie neemt toe en we lijken meer waarde te hechten aan Facebook wetenschappers dan aan serieuze journalisten.
 
Verandering is goed, zolang we ook oog houden voor anderen. Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. We moeten oog hebben voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes. En juist dit is zo belangrijk bij het willen veranderen in het kader van Andere Overheid.
 
Ben ik dan somber over de toekomst? Zeker niet. Wij zijn als VVD’ers van nature optimistisch, en de komende periode biedt ruimte voor nieuwe uitdagingen, kansen en mogelijkheden. In maart 2022 kunnen de inwoners van deze gemeente kiezen voor nieuwe ambities en perspectief.
 
Het overdrachtsdossier
Het college is klaar. De ambities zijn op,  de problemen worden benoemd en het is nu aan een nieuw College om nieuw beleid te maken. In de kantlijn delen de collegepartijen elkaar nog voor een paar miljoen aan cadeautjes uit, maar verder is de glans er wel vanaf. Mijn fractie zou deze begroting willen samenvatten als een overdrachtsdossier aan een nieuwe college met een looptijd van 1 januari tot en met 16 maart 2022. Waarvan akte.

Als VVD staan we voor een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een plek met een gevoel van ‘thuis’ voor iedereen die in de stad en omringende dorpen woont, werkt of er op bezoek is.  Met oplossingen voor vandaag en perspectief voor de toekomst.

Bouwen, bouwen, bouwen
Als VVD willen we voldoende aanbod van woningen en perspectief om de volgende stap op de huizenmarkt te zetten als je daar aan toe bent. Zonder dat je maanden of jaren moet wachten op een geschikt huis.  Dit vraag ook om oplossingen buiten de gebaande paden. Waarom niet containerwoningen inzetten voor statushouders, als dat ook kan voor studenten. We komen hiervoor ook met een motie.
 
Daarnaast moet je dus ook blijven bouwen en zorgen voor voldoende aanbod van woningen in alle prijsklassen in stad en dorpen.
 
We komen daarom met de motie versnellen doorlooptijden woningbouwprojecten. We willen hiermee het College verzoeken om voorafgaand aan de invoering van de omgevingswet te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de gemiddelde doorlooptijd van woningbouwprojecten te verkorten en hier concrete voorstellen voor te doen.

Naast wonen in onze gemeente wil je er ook kunnen werken en moeten er voldoende banen zijn om het perspectief te hebben na je school of studie ook werkelijk ‘aan de slag’ te gaan.

Mkb-vriendelijkste gemeente
Voldoende werkgelegenheid staat of valt met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De overheid kan geen banen ‘maken’; daar zorgen vooral de bedrijven voor. Wat de VVD betreft leggen we de rode loper uit voor de ondernemer. Zij zijn onze ambassadeurs, de motor van de lokale economie en zij zorgen voor de banen. Dat betekent regels beperken en de ondernemer laten doen waar hij het beste in is: ondernemen.  

Dit college is de ondernemer uit het oog verloren. Het huidige college heeft het voor elkaar gekregen om Leeuwarden van plek 45 te laten dalen naar plek 239 op de ranglijst van MKB vriendelijkste gemeente in 2021! De gemeente Leeuwarden hoort wat de VVD betreft in de top-10 van mkb-vriendelijkste gemeente. Werk aan de winkel dus!

Bij deze begroting komen wij met de motie prestatie gehaald, factuur betaald. Ondernemers hoeven wat de VVD betreft niet langer dan noodzakelijk te wachten op hun geld. De gemeente Leeuwarden betaalt daarom een factuur binnen 14 dagen. En maakt het mogelijk om een e-factuur in te dienen.

Veilig over straat
Voor onze inwoners moet er ook het perspectief zijn dat iedereen kan opgroeien en samenleven in een omgeving die schoon, groen en veilig is. Ook op dit punt is voldoende ruimte voor verbetering. Groot gemak gooi je kak in de bak gaat moeilijk als die bak constant vol zit.  Een veilige leefomgeving moet er ook zijn voor onze ouderen die fatsoenlijk over de stoep willen lopen zonder het risico om te struikelen over de stenen. Vele straten in onze gemeente liggen er zeer beroerd bij.

En wat te denken van de fietsveiligheid. Het College houdt liever vast aan het dogma dat de fietser voorrang moet hebben, terwijl dit niet overal de veiligste oplossing is. Bijvoorbeeld bij de fietsoversteekplaats voor het station op de Stationsweg. In de begroting is 200.000 uitgetrokken om de fietsoversteekplaats aan te passen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Afgelopen maart heeft de gemeente hiervoor 2 varianten gepresenteerd. 1 waarbij fietsers in de voorrang blijven en een 2e waarbij fietsers uit de voorrang gaan. Bij de fietsers in de voorrang is de verwachting dat er meer ongevallen zullen plaats vinden dan bij fietsers uit de voorrang. Toch kiest het college voor de gevaarlijkste variant waarbij de fietsers in de voorrang blijven.

Wij dienen daarom de motie haal fietsers uit de voorrang in om te kiezen voor de variant waarbij de fietsers, voor het station op de Stationsweg, uit de voorrang worden gehaald. Niet om de fietsers te pesten maar omdat dit de veiligste oplossing is, ook voor de fietsers.

Leefbaarheid
Leefbaarheid is het kernbegrip voor onze wijken en dorpen. Soms gaat het in wijken minder goed met die leefbaarheid. We zien de aanpak in de Vlietzone als voorbeeld voor andere wijken waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Het vraagt een proactievere houding van het College om een gerichte wijkaanpak ook toe te passen in andere wijken zoals Bilgaard.

Laagdrempelige zorg
Voor de VVD is het belangrijk dat je kan leven zoals jij dat wilt. Met veel eigen verantwoordelijkheid, in het vertrouwen dat je doet wat goed is. Waar het nodig is helpen we en bieden we goede zorg dichtbij huis. Betaalbaar en voor iedereen laagdrempelig beschikbaar.
Dat betekent een kritische blik richting onze wijk- en dorpskamers: die op elk gewenst moment de toegang naar zorg moet zijn. Als VVD willen we een eenduidig lijn van zorg. En geen onduidelijke knuffelkamers waar je eerst via een vrijwilliger een afspraak moet maken om je verhaal te mogen doen.

De afronding
Naast de aangekondigde moties komen we binnenkort ook samen met D66 met het agenda initiatief om ondernemers perspectief te bieden middels een herzien terrassenbeleid. Werken we samen met Groenlinks, D66 en de PvdA aan een vervolg agendering m.b.t. kwetsbare jongeren die buiten de boot vallen. En komen we als VVD nog met een voorstel om een dekkender netwerk van AEDS in onze gemeente te krijgen.
 
Het lopende jaar lijken we opnieuw in de plus te gaan afsluiten. Wat de VVD betreft zetten we deze op onze spaarrekening en blijven we zorgen voor een verantwoorde en stevige reserve voor ‘mindere’ tijden. Uiteindelijk komt het dan ten goede aan al onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in onze gemeente voor iedereen betaalbaar.
 
Mijn eindconclusie
Leeuwarden is voor mij de plek waarin kansen voor iedereen bestaan en waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Je hebt de keuze om je leven in te richten zoals je wilt. In een samenleving die verdraagzaam is voor jou en waar jij verdraagzaam bent naar de wereld om je heen.
Samen bouwen we aan mooier Leeuwarden met perspectief voor onze inwoners!