De noodopvang

Onlangs heeft het college besloten in te stemmen een verzoek van het COA om een deel van het WTC Expo in Leeuwarden in te richten als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor maximaal 600 asielzoekers voor een periode van een half jaar. Deze periode kan maximaal twee keer met drie maanden worden verlengd. Als raad werden we uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst voor omwonenden en omliggende bedrijven. De opkomst voor deze bijeenkomst was zeer beperkt maar of je daaruit nou kunt concluderen dat iedereen in Leeuwarden het allemaal prima vindt? 

Aangezien het een collegebevoegdheid is werd het niet aan de raad voorgelegd om over te stemmen maar in de afgelopen raadsvergadering kregen we wel de gelegenheid om onze wensen en bedenkingen te uiten. Toen de vestiging van noodopvang begin 2020 ook aan de orde was waren we onder meer kritisch over het feit dat een dergelijk ingrijpend besluit niet ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd, ook al is het een collegebevoegdheid. Verder hadden we destijds vraagtekens bij de keuze voor Leeuwarden aangezien in Friesland naar verhouding al een groot aantal asielzoekers wordt opgevangen. Deze bedenkingen zijn op zich niet gewijzigd maar de omstandigheden wel. De grote extra toestroom van asielzoekers, mede veroorzaakt door de crisis in Afghanistan, maakt het noodzakelijk om als gemeente verantwoordelijkheid te nemen. De VVD loopt hier niet voor weg en we hebben dan ook in de vergadering onze steun uitgesproken voor deze tijdelijke opvang. 

Dit betekent overigens niet dat we daarmee ook voorstander zijn van de vestiging van permanente opvang in onze gemeente. Met betrekking tot die permanente opvang hebben wij gevraagd om een toezegging dat deze er niet komt zolang de noodopvang geopend is. Verder hebben we ook gevraagd om een toezegging dat de noodopvang maximaal een jaar open blijft. Beide punten zijn toegezegd door de burgemeester. Aangezien een deel van het capaciteitsprobleem in de AZC's wordt veroorzaakt door beperkte uitstroom van statushouders naar een woning hebben we ook gevraagd om meer inzicht in hoe ver de gemeente is met het onderzoeken van alternatieven voor woonruimte voor statushouders, zoals bijvoorbeeld containerwoningen. Het antwoord hierop wekte helaas niet de indruk dat er snelle oplossingen op dit vlak zijn te verwachten.