Te gast – Leeuwarder Courant: Zet het veenweidegebied niet op slot

In de loop van volgend jaar zal de Omgevingswet van kracht worden. Deze wet heeft als doel om meer ruimte te geven voor initiatieven. Ruimte voor maatwerk. Minder regels. Gemakkelijker voor inwoners. En snellere en betere besluitvorming. In de geest van deze wet werkt de gemeente Leeuwarden aan een omgevingsplan voor het zuidelijk buitengebied van de gemeente. Om de eerste reacties te peilen kwam er een zogenaamd pre-omgevingsplan. De reacties (gebundeld in de bouwstenen voor het buitengebied) waren niet mals. Onrust, onzekerheid en onduidelijkheid is wat de boventoon voert. En we kunnen dit ons goed voorstellen. De toekomst van het boerenbedrijf – overgegaan van generatie op generatie – staat op het spel. Zo ver mogen we het niet laten komen.  

Als gemeentelijke VVD en CDA fractie hebben we serieuze twijfels of dit pre-omgevingsplan wel helemaal in de geest van omgevingswet is. In plaats van minder regels, komen er soms juist meer en/of strengere regels. In tegenstelling tot nu zijn bijvoorbeeld geitenhouderijen straks niet meer toegestaan. Maar onze grootste kritiek spitst zich toe op het veenweidegebied. Binnen het pre-omgevingsplan wordt gewerkt met vier gebiedstypen: dorp, natuur, agrarisch en veenweide. Wij zien, net als de tientallen agrariërs in het gebied, de strengere regels voor het gebiedstype veenweide t.o.v. gebiedstype agrarisch niet zitten. Onze kritiek is drieledig: geen extra regels bovenop de provinciale regels; voorkom willekeurig gekozen grenzen tussen agrarisch en veenweide; betrek de experts (lees: de agrariërs) uit het gebied.

De provincie Fryslân is samen met Wetterskip Fryslân nauw in overleg met de agrariërs over het provinciale Veenweideprogramma. Dit programma biedt voldoende passende maatregelen voor het gebied. De gemeente moet bovenop deze provinciale regels voor het veenweidegebied de gepassioneerde en hardwerkende agrariërs in dit gebied niet lastig vallen met strengere en beklemmende regels.

Bovendien zijn de geografische grenzen tussen veenweide en agrarisch willekeurig getrokken. Onze werkbezoeken aan agrariërs in het gebied bevestigen dat. Geef agrariërs de ruimte om te ondernemen. Voorkom willekeurig getrokken grenzen, en pas dezelfde regels als voor het gebiedstype agrarisch toe. Ze behoud je een gelijk speelveld voor iedere boer.

Tot slot zijn de agrariërs overvallen met de plannen voor het gebied. Er is onvoldoende ruimte gegeven voor inspraak. Hierdoor voelen de agrariërs zich niet gehoord. We roepen de gemeente dan ook op: ga uit van de faciliterende geest van de omgevingswet en ga met de agrariërs in gesprek: “wat heb je nodig om goed te ondernemen en wat kunnen we als gemeente hierin betekenen?”

Het onderwerp is voor het zomerreces van de raadsagenda afgehaald, omdat sommige raadsfracties zich overvallen voelden door het tempo en de reacties. Met een nieuw politiek seizoen in het verschiet staat het stuk – volledig ongewijzigd – opnieuw op de raadsagenda. Voor ons is het stuk onvoldoende. Wat ons betreft is de oplossing simpel: schrap het gebiedstype veenweide en laat  voor dit gebied dezelfde regels gelden als in het gebiedstype agrarisch. Dit schept voor eens en voor altijd rust en duidelijkheid.

Geu Luik – Fractie VVD Leeuwarden

Fokelien van der Meulen – Fractie CDA Leeuwarden