Stedenbouwkundig plan de Hem 

Op de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer kwam het stedenbouwkundig plan de Hem aan de orde.  Een groen en onbebouwd stuk land aan de rand van Goutum. De Hem  maakt deel uit van de Zuidlanden en de ontwikkeling en uitvoering daarvan is in 2003 in fasen begonnen. Het gedeelte de Hem is in 2020 worden aangekocht van een inmiddels failliet verklaarde projectontwikkelaar. In de Hem zullen  ca. 400 woningen worden gebouwd.

De VVD heeft  de realisatie van de Zuidlanden vanaf het begin gesteund. Woningbouw is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad en aangezien de woningnood momenteel erg groot is lag ontwikkeling van de Hem ook voor de hand. Er is nog steeds grote behoefte aan  nieuwbouwwoningen en deze  zorgen ook voor doorstroming op de krappe woningmarkt van Leeuwarden . Vanzelfsprekend hebben we ook aandacht voor de groene bufferzone tussen de Hem en de Wirdumervaart; het weidevogel gebied waar diverse vogels leven en broeden. De VVD is van mening dat deze groen bufferzone zo optimaal mogelijk moet worden ingericht en worden beheerd. Een motie van GroenLinks hebben we mede ingediend om dit te realiseren. Deze motie werd met brede steun aangenomen. Het college van B&W zal met de betrokken beheerders en vrijwilligers van dit gebied een inrichtingsplan opstellen en dat wordt dan in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen.