Het geluid van de F35

GroenLinks heeft in mei de klachten rondom de Luchtmachtbasis geagendeerd, in combinatie met berichten dat de geluidsoverlast een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de omwonenden. Vooraf was al een motie buiten de orde aangekondigd.

Vanzelfsprekend moet klachten en gezondheidsrisico’s serieus genomen worden. De VVD deed een aantal serieuze suggesties om daar onderzoek naar te doen. Zo gaven we aan dat het aansluiten of gebruik maken van al bestaande langlopende bevolkingsonderzoeken (zoals bijvoorbeeld LifeLines) misschien mogelijkheden geeft voor monitoring van gezondheidsaspecten.

Maar de concept motie was zodanig van toon en opzet dat dit tot een stevige confrontatie tussen VVD (“…een zeldzaam vooringenomen, suggestieve en inhoudsloze motie…”) en GroenLinks leidde. Voor argumenten en aanleiding was erg selectief gewinkeld naar oordeel van de VVD.

Een militair vliegveld in de zeer directe nabijheid van bewoond gebied vraagt een balans tussen het militaire en strategische belang van deze luchtmachtbasis en het belang van de direct omwonenden. Daarnaast betekent de aanwezigheid van de vliegbasis een groot economisch belang voor Leeuwarden en haar omgeving. En na de stationering van de F16 is met de nieuwe F35 een nieuw tijdperk in gegaan. En dat betekent ook nieuwe afstemming met de omgeving. De VVD heeft er alle vertrouwen in dat de klachten serieus genomen worden en dat het Ministerie van Defensie er alles aan doet om overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar daar is bij een nieuw vliegtuig wel wat tijd voor nodig.

In de besluitvormende vergadering lag er gelukkig een veel genuanceerdere motie voor. Desondanks stemde de VVD tegen: de suggesties uit het debat waren door de wethouder overgenomen en was er, gezien ons uitgesproken vertrouwen, wat ons betreft geen noodzaak voor deze motie.