De Bootsmaweg

Verklaring van Geen Bedenkingen – Bootsmaweg 6

Op een braakliggend perceel aan de Bootsmaweg 6 te Leeuwarden (parallel aan de Troelstraweg) is er het plan om een autogarage met inpandige woning en kapsalon te bouwen. Omdat dit niet past in het huidige bestemmingsplan, is er een VVGB nodig van de gemeenteraad. Als fractie waren we kritisch over het voorliggende plan. Enerzijds was er veel kritiek van de ruim 40 omwonenden en twee omliggende bedrijven, anderzijds hadden we zelf ook inhoudelijke bezwaren. 

De relatie met de omgeving zette de ondernemer op scherp, door alvast een groot reclamebord te plaatsen en diverse bomen te kappen zonder vergunning, nog voordat de raad een VVGB had afgegeven. In onze ogen voorbarig en onnodig op dat moment.  

Impact op de omgeving
De impact op de omgeving is groot. Het aantal verkeersbewegingen stijgt, waardoor de veiligheid voor de fietsers op de fietssnelweg naar Stiens in het geding komt. Daarnaast zijn in het verleden soortgelijke plannen voor naastgelegen percelen afgewezen door het college, o.b.v. argumenten die nu worden gebruikt om te pleiten voor dit plan. Daarnaast wordt het perceel niet aangesloten op het riool, terwijl dat volgens de landelijke richtlijnen wel zou moeten. Het college is van mening dat er pragmatisch met dergelijke richtlijnen omgegaan moet worden, maar het gevaar bestaat dat pragmatisme wordt verward met willekeur. Tot slot vonden wij dat de initiatiefnemer onvoldoende alternatieve locaties heeft onderzocht. 

Als raad hebben we de nobele taak om een afweging te maken tussen het algemeen belang en het individueel belang. De VVD plaatste in dit geval het algemeen belang – lees: de ruim 40 omwonenden en overige zienswijzeindieners – boven het individueel belang. Daarom hebben we tegen het afgeven van een VVGB gestemd. Een raadsmeerderheid heeft echter voor het afgeven van een VVGB gestemd.