Begroting 2021

Begrotingsbijdrage van Marcel Visser het debat op dinsdag 3 november

We behandelen de begroting van dit College voor het jaar 2021. Een beleidsarme begroting die is ingehaald door de werkelijkheid.

Het is een ongekend moeilijke periode voor Nederland en zo ook voor de gemeente Leeuwarden. Op dit moment bevinden wij ons midden in de tweede coronagolf. De horeca heeft hun deuren moeten sluiten, de culturele sector ligt op zijn gat en ondernemers maken zich zorgen wat de eventuele impact van een nieuw lockdown zal zijn, zeker met de feestdagen voor deur. We horen de zorgen van onze inwoners die hun baan dreigen te verliezen. En bijna iedereen kent ondertussen wel iemand die met het virus besmet is of in quarantaine zit. 

Het zijn onzekere tijden en er wordt op dit moment veel van mensen gevraagd. Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Tegelijkertijd moeten wij samen volhouden om straks zo snel mogelijk weer naar normaal te kunnen gaan. Naar een gemeente die volop bloeit en waar straten weer gevuld worden met toeristen. 

Het verplicht ons na te denken over hoe we nu maar ook in de toekomst willen wonen, werken en recreëren binnen onze gemeente.

Werk is wat de VVD betreft de sleutel naar economisch herstel. Het behouden en aantrekken van banen en bedrijven zou de komende jaren de allerhoogste prioriteit moeten hebben. Onze inwoners die door deze crisis hun baan verliezen moeten zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.

Daarnaast zorgt het werk veelal ook voor een beter inkomen. Inwoners zouden dan minder gebruik hoeven maken van minimaregelingen. Het voorstel om in 2021 een stijging van 5% in het gebruik van minimaregelingen te realiseren vindt de VVD een verkeerd signaal. Het streven moet juist zijn om het gebruik zo veel mogelijk te laten dalen: Werk of ander werk is een belangrijker instrument om armoede tegen te gaan.

In 2021 kijken we opnieuw naar het armoede beleid. We dagen het college uit om niet met een dictaat vanuit de coalitie te komen, maar net als bij de vorige Armoedenotitie open in gesprek te gaan, ook met partijen buiten de coalitie. Toen leiden de goede gesprekken tot een voorstel waar ook de VVD voor stemde.

Om bedrijvigheid en banen aan te trekken wil je ook een gemeente zijn waar het prettig wonen is en er voldoende woningaanbod is.  Wat de VVD betreft niet meer sociale huur woningen maar volop inzetten op het bouwen van koopwoningen in alle segmenten. Waar stikstof en PFAS nu nog belemmerd werken, hopen we dat dit zo snel mogelijk landelijk wordt opgelost.

Naast het beheersen van de coronacrisis en de terugkeer naar het normaal, wordt het ook het jaar van groter veranderingen. Het is het jaar van de waarheid voor de transformatie WMO en jeugd. Gaan de nieuwe plannen werken en levert het naast euro’s ook nog steeds goede zorg op. U kent onze twijfels. Zowel voor de WMO als voor Jeugd zal nu echt moet blijken of de ingezette koers door het College wel het gewenste effect heeft.

Voor de VVD is het belangrijk dat je kan leven zoals jij dat wilt. Met veel eigen verantwoordelijkheid, in het vertrouwen dat je doet wat goed is. En waar je een helpende hand krijgt als dat nodig is.

Zo is daar het project Skills in de stad; een kans voor jongeren. Een groep jongeren dreigt namelijk de boot te missen en staan aan de kant zonder startkwalificatie, zonder baan. En dat terwijl er juist veel mensen nodig zijn. In de bouw, de zorg, de horeca, de maakindustrie en andere branches. Die mismatch dupeert jongeren. Deze nieuwe aanpak kijkt niet alleen naar leren en werken, maar ook naar de zorgvraag, wonen en coaching. Alles gericht om jongeren een goede uitgangspositie te geven. Mooi dat Leeuwarden 1 van de 2 pilotsteden is. Het verbaast de VVD dan ook dat het College hierover nergens rept in haar begroting.

Het is ook jaar van het nieuwe afvalbeleid, de invoering van diftar. De vervuiler betaald. Maar waar ook meer moet worden ingezet op handhaving van afvaldumping. 

In 2021 moeten we ook de eerste resultaten gaan zien van de aanpak in de Vlietzone. De motie van VVD en D66 krijgt dan de eerste contouren. Deze aanpak kan als voorbeeld gaan gelden voor andere wijken, want de problematiek zit niet alleen in de Vlietzone. De vlietzone is ook opgenomen in het landelijk programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. Kan de wethouder aangeven wat hier nu de status van is en wanneer kunnen wij als Raad de gevraagde 0-meting kunnen verwachten?

Ik zal komen tot een afronding. Binnenkort komen we zelf nog met het agenda initiatief wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang. Agenderen we op initiatief van D66 het geweld en seksueel misbruik in zorginstellingen, onderzoeken we samen met de PvdA nog wat een vervolg kan zijn op onze Social Impact Bond en het s-team. En werken we samen met o.a. Groenlinks en de PvdA aan een vervolg agendering m.b.t. kwetsbare jongeren die buiten de boot vallen.

Bij de behandeling van de MTR hebben wij al aangegeven dat we het niet met alle voorstellen van het College eens zijn. Helaas hebben onze eigen voorstellen het niet gehaald.

Toch zal de VVD instemmen met deze begroting (in crisistijd). Wij nemen in deze bijzondere tijd de verantwoordelijkheid zoals je die van de VVD, ook op lokaal niveau, kan en mag verwachten.