Meer geluk dan wijsheid

Op 24 juni 2020 behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken 2019. Fractievoorzitter Marcel Visser sprak tijdens de Algemene Beschouwingen over "geluk en wijsheid":

Ik had mijn eerste bijdrage als fractievoorzitter toch anders voorgesteld. We zijn bij elkaar in een halfvolle raadzaal, in een wereld die nog steeds op zijn kop staat. We zoeken naar verbinding terwijl afstand het devies is.

We zien grote onzekerheden als het gaat om onze gezondheid en de zorg, de toename van het aantal mensen dat hun baan verliest, de culturele infrastructuur – een belangrijke ader van Leeuwarden – die wankelt, ondernemers waarbij het water aan de lippen staat of zelfs hun deuren moeten sluiten. We missen de stroom aan toeristen en proeven de hoop van de toeristische sector op nog een goed hoogseizoen.

Toch kijken we vandaag terug of het College haar werk goed heeft gedaan in 2019. Tegelijkertijd beseffen we ook dat deze resultaten uit het verleden, geen garanties meer bieden voor het heden.

Als we de jaarstukken lezen lijken beleidskeuzes van het College af en toe gestoeld op het principe, op hoop van zegen. Het overschot dat het College ineens presenteert lijkt ook meer geluk dan wijsheid. De “gevonden” miljoenen kwamen als een duveltje uit een doosje. Misschien moeten we vaker van accountant wisselen.

Het college lijkt dol op visies, praatstukken en contouren maar wanneer het concreet moet worden, volgt de vertraging. Als je de grondstoffenambitie wilt waar te maken had het afvalbeleid er al moeten zijn. De sociale basis, het anker van de WMO, is ook nog meer niets dan een visie en vraagt nu echt om een uitwerking, een erfgoednotitie die er nog niet is en ga zo maar door. We zijn wel blij dat we na lang wachten eindelijk kunnen spreken over de nieuwe volkshuisvestingsvisie. Maar het tempo mag dus omhoog.

Meten = Weten

Op veel beleidsthema’s lijkt de effectiviteit van het beleid bepaald te worden door de hoeveelheid geld dat er aan wordt uitgeven. Wat de VVD betreft meten we nog steeds niet genoeg op basis van cijfers en feiten om te bepalen hoe effectief of hoe doelmatig een beleidsvoornemen was. Het lijkt meer geluk dan wijsheid.

Het circulaire kwartier, de aanpak langdurige werklozen, de resultaten van het team statushouders of het armoedebeleid. Zo maar wat voorbeelden waarbij het onduidelijk is wat het feitelijke resultaat is. Wat heeft het nu echt opgeleverd. Kijk nou eens naar het armoedebeleid; 63 regelingen en Leeuwarden staat nog steeds in het verkeerde rijtje. Misschien kun je met minder uitgeven en gerichter inzetten juist wel meer bereiken.

Kortom wat de VVD betreft is het belangrijk om van tevoren bij beleidsthema’s de parameters goed vast te stellen om het gewenste effect van het te voeren beleid, ook op de middel en lange termijn, te bepalen. Want meten is weten en je hebt dan de gelegenheid om gericht bij te sturen. En zo creëren we met wijsheid, meer geluk.

Onze zorgen om de zorg!

2019 was het jaar met de hervormingen op het sociaal domein om de grote tekorten te beteugelen. Het proces en de aanpak op de WMO door het College om te komen tot de hervormingen verdient niet de schoonheidsprijs. De tekorten hadden veel eerder beteugeld moeten en kunnen zijn. De uitwerking geeft nu nog steeds te veel onduidelijk en vragen, en de gewenste besparingen blijven uit. Zowel voor de WMO als voor Jeugd zal nu echt moet blijken of de ingezette koers door het College wel het gewenste effect heeft.

We zijn kritisch maar proberen ook bij te dragen aan oplossingen. We zijn als VVD natuurlijk teleurgesteld dat ons initiatief, samen met de PvdA, om een social impactbond te introduceren gesneuveld is. Juist in tijden van financiële tekorten vraagt het een open blik om ook eens te kijken naar andere oplossingen, buiten de gebaande paden om op een innovatieve wijze maatschappelijke problemen op te lossen. Ik daag u uit om ook eens met deze blik te kijken richting de MTR en de begroting.

Er zijn ook lichtpunten

De Vlietzone krijgt eindelijk de aandacht die het verdient en als VVD zijn we blij dat het College met onze moties voortvarend aan de slag is gegaan om gezamenlijk de problemen in de wijk op te lossen.

Er zijn veel woningen bijgebouwd. Het kan altijd meer en wat de VVD betreft blijven we hier ook vol op in zetten. En dan niet nog meer sociale huur, maar meer koopwoningen in verschillende segmenten gericht op diverse levensstijlen. En als we het toch over bouwen hebben; er was eindelijk het startschot voor de ontwikkeling van het WTC/Cambuurgebied en we hopen de eerste contouren dit jaar te zien.

We zien een positief economisch programma dat o.a. inzet op innovatie, ook door launching customer te zijn. Als VVD zijn we blij dat het College de handschoen heeft opgepakt door hiermee ook uitvoering te geven aan onze motie Innofest. Als VVD zijn we ook blij dat het College de ambitie heeft om technologie en data beter te benutten. Wij roepen hier al jaren toe op en zien ook dat sturing en gebruik van data kan bijdragen om efficiënter en effectiever om te gaan met de toch al beperkte financiële middelen. Maar wat de VVD betreft mag de ambitie wel groter. Er is geld want van de beschikbare 500.000 euro heeft het College maar 115.000 euro besteed.

Geen moties maar integrale afweging en keuzes bij de Mid Term Review (MTR) in september‼️

Ik ben er mijn bijdrage mee begonnen: resultaten uit het verleden bieden geen zekerheid voor het heden, laat staan voor de toekomst.

Als VVD dienen we dan nu ook geen moties in.

De huidige financiële positie, de effecten door Corona, de onduidelijkheid over de hoogte van de compensatie vanuit het Rijk en de onzekerheid over het halen van de bezuinigen op de zorg, vraagt wat de VVD betreft een integrale aanpak en afweging binnen de beperkte financiële ruimte. Dit willen wij doen bij de MTR en de begroting. Het daagt ons uit meer te kijken naar de kwaliteit en effectiviteit. Meer geld uitgeven is niet altijd de oplossing. Incidentele dekkingen vragen nu eindelijk eens om het maken van structurele keuzes.

Het verplicht ons na te denken over hoe we nu maar ook in de toekomst willen wonen, werken en recreëren binnen onze gemeente.