RES - naar een duurzame energie

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Leeuwarden ingestemd met het startdocument Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân en daarmee met de participatie van de gemeente Leeuwarden in dit traject. De afgelopen periode hebben de Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip samen met de netbeheerders,  bedrijven en andere organisaties gewerkt aan een ‘concept-RES’ voor Fryslân. Hierin staat de eerste aanzet over hoe de Friese overheden aan de doelstellingen vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord willen bijdragen; het ‘Friese Bod’, voor wat betreft energiebesparing, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame elektriciteit. Het concept-RES wordt vóór 1 juni door de regiegroep RES aangeboden aan het nationale 
programma RES. 


Aan elke regio in Nederland wordt gevraagd om daarin aan te geven;
a) hoeveel grootschalig duurzame elektriciteit er op land opgewekt wordt in 2030, als bijdrage aan de landelijke totale doelstelling van 35 Twh;
b) wat de regionale mogelijkheden zijn voor de duurzame warmte voor de 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.

Na de zomer gaat Leeuwarden haar eigen plannen maken en werken aan een uitvoeringsprogramma. De VVD Leeuwarden zet in op een aantal lijnen
 
1. Niet uitsluiten van welke opwek dan ook
2. Regio opwek hoeft niet per se in de regio (eigen gemeente) maar mag ook op grotere schaal elders (regio, nationaal, internationaal) vormgegeven worden
3.Opwek ook op een goede wijze integreren in de omgeving
4. Niet alleen kijken naar meer opwek maar ook naar het balanceren van het netwerk, peakshaving/ opslag door oa. aanleg van slimmere netwerken en beter gedimensioneerde netwerken 

De definitieve vervanger van onze gasbel lijken we nog niet gevonden te hebben en dus willen wij nu nog niet kiezen voor één bepaalde energiebron. Wij willen dat ondernemers en onderzoekers alle ruimte krijgen om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd willen wij de verschillende bestaande energiebronnen combineren en bestaande subsidies meer richten op innovatie. Centraal energie leveren aan delen van ons land is wat ons betreft bespreekbaar, waardoor niet alle delen van ons land belast worden met deze taak. Maar we willen ook dat initiatieven van bewoners optimaal worden gefaciliteerd.