Op hoop van zegen...

(Spreektekst Serge Hollander bij behandeling coalitieakkoord 17 janauri 2018)

Vandaag bespreken we het coalitieakkoord. De bespreking van een dergelijk akkoord in de Raad lijkt een beetje op de tv serie de Dragons’ den. Het plan wordt gepresenteerd, de dragons' vertellen of ze er vertrouwen in hebben en bereid zijn om er in te investeren.

Alvorens ik tot ons oordeel kom, eerst een winstwaarschuwing. Meestal maak ik een grap in mijn bijdrage, deze keer ben ik echter droevig gestemd. Daar horen geen grappen en grollen bij.

De waarschuwingen voorafgaand aan het coalitieakkoord waren ook niet om te lachten en nog nooit zo duidelijk. In- en extern werd er geroepen dat het tijd werd voor stevige financiële beslissingen. Hierbij is het terugdringen van het tekort op het sociale domein topprioriteit. Wanneer niet wordt ingegrepen dreigt de provincie onze gemeente financieel onder curatele te stellen.

Het wreekt zich dat u met de college credit card de afgelopen jaren steevast te veel geld uit heeft gegeven. De bomen groeide tot in de hemel en u loste uw problemen ten aanzien van de achterblijvende werkgelegenheid en de tekorten op het sociale domein niet op. Problemen verdwijnen echter niet opeens en ook anderen lossen de problemen niet opeens voor u op. Nou ja… of je heet de PvdA of het CDA. Dan maak je gewoon de andere partijen verantwoordelijk voor de sociale en de werkgelegenheid portefeuille en de puinhopen die je in vorige colleges achterliet, ondanks dat je zelf tijdens de verkiezingen beloofde er te zullen zijn voor de zwakkeren in de samenleving.

Ach, dat is ook politiek en we kunnen dan ook de PvdA en het CDA feliciteren met de uitkomsten van dit akkoord.

Maar terug naar het akkoord:
U stelt dat u met ingang van deze periode kiest voor een nieuwe manier van besturen. Transparant, flexibel en resultaatgericht. Hoe vaak ik het akkoord ook lees het wordt niet duidelijk wat u precies gaat doen, hoe u nu het jaarlijkse probleem van 20 tot 30 miljoen op het sociale domein oplost en hoe u de incidentele problemen van nog eens 30 miljoen oplost. Op vragen vanuit onze fractie (ten aanzien van het financiële resultaat van uw nieuwe beleid) kwam geen antwoord en slechts een uur voorafgaand aan deze behandeling was er pas iemand beschikbaar die financiële uitleg kon geven. Dat is weinig hoopgevend, leidt niet tot vertrouwen maar eerder tot wantrouwen en valt slecht te rijmen met uw uitgestoken hand en de oproep om samen tot oplossingen te komen.

Wat wel duidelijk is geworden is dat u uw hypotheekadviseur weer op hebt gebeld om nog maar eens wat miljoenen te belenen. Hoe het CDA dit nog steeds uitlegt als financieel degelijk is ons een raadsel.

Leegstand in de stad, u investeert niet meer maar verwacht van het autoluw maken van het gouverneursplein wonderen. Want alleen deze maatregel noemt u bij het op peil houden van de kwaliteit van de openbare ruimte en omgeving. Terwijl het leegstandpercentage in Leeuwarden nog steeds ruim boven het landelijke gemiddelde ligt.

Het platteland, de landbouw en veeteelt komen er bekaaid af. Het is vooral een stadsakkoord. Maar we kunnen lezen dat u nog met een visie komt, wellicht waren de 2 afgelopen maanden te kort om ook iets te verwachten.

Het werkgelegenheidsprobleem in Leeuwarden is nog steeds erg groot. 2 keer zo veel mensen met een bijstandsuitkering dan landelijk gemiddelde. Het is dan ook interessant om te lezen wat u doet om de economie te stimuleren….In ieder geval niet meer lokaal inkopen bij ondernemers, nog beter faciliteren of overbodige regels schrappen. En dan te bedenken dat de banenontwikkeling in Leeuwarden in 2016-2017 een schamele 0,3 procent bedroeg. Smallingerland scoorde maar liefst 10 keer beter.

Uw akkoord leidt tot veel vragen, hierbij slechts een kleine selectie:

  • U stelt dat u het gebruik van openbaar vervoer gaat ondersteunen. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt?
  • Kunt u aangeven hoe de Himmelwike zwerfafval op dagelijkse basis voorkomt en opruimt?
  • U gaf recent aan dat u bij Omrin niet stuurt op prijs. Hiervoor betalen onze inwoners de rekening. Kunt u uitleggen waarom u de verhoging van de afvalstoffenheffing doorvoert?
  • We kunnen lezen dat u snijdt in de eigen gemeentelijke organisatie, zonder te snijden in de gemeentelijke taken. Wel geeft u aan dat u de gemeente wil promoten als aantrekkelijke werkgever. Wat gaat u precies doen?
  • Als u het resultaat van uw bezuiniging tegenvalt zult u er niet aan ontkomen om op andere plekken binnen de begroting te bezuinigen. Waar gaat u dan op bezuinigen?
  • Als u moet kiezen tussen uw inzet op de circulaire economie of het borgen van de legacy van de culturele hoofdstad, waar kiest dit college dan voor?
  • Hoe borgt u de legacy van de culturele hoofdstad voor de periode 2020-2028?
  • U stelt dat u de verkokering wil doorbreken, kunt u de voorbeelden in uw akkoord aangeven?
  • Op welke wijze gaat u over tot het doelmatiger besteden van uw budget? Hoe gaat u dat controleren?

Bij dit akkoord hadden we de volgende verwachtingen:

Een duidelijk programma, een kordate oplossing voor de financiële problemen, een oplossing van de groep gerelateerde drugshandelproblemen, een begroting die van onderop is opgebouwd, een kerntaken discussie, kwaliteit van de zorg centraal, de ondernemer centraal en oog voor de legacy. Daarbij niet alleen oog voor stad maar ook voor platteland en landbouw. Ik denk dat we naïef waren.

Resumerend. Als u vraagt of wij bij u in de boot zouden stappen op basis van dit akkoord dan is het antwoord ruimhartig nee. Ik moet u wat dat betreft complimenteren ten aanzien van uw keuze voor D66. De VVD heeft geen vertrouwen in dit coalitieakkoord en verwacht dat u stuurloos dobbert richting de ijsschots die art 12 heet. Hiervan zijn onze inwoners en ondernemers uiteindelijk de dupe, want zij zullen vroeg of laat de rekening voor dit beleid gepresenteerd krijgen.