Vragen bereikbaarheid binnenstad Leeuwarden en communicatie wegwerkzaamheden

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden: 13 september 2017.

Onderwerp: Bereikbaarheid binnenstad Leeuwarden en communicatie wegwerkzaamheden.

Geacht college,

Als gevolg van de vele wegwerkzaamheden en grote infraprojecten in Leeuwarden staat de bereikbaarheid van de binnenstad onder druk. In combinatie met de vele festivals waarbij deGroeneweg meerdere keren werd afgesloten deden zich meerdere verkeersinfarcten voor en werd het geduld van de lokale automobilisten en bezoekers van buiten geregeld op de proef gesteld.

O.a. de werkzaamheden rondom het Stationsplein, Hoeksterend, Vlietsterbrug / Oosterkade / Tuinen en Blokhuispoort e.o. bezorg(d)en bij menig automobilist afgelopen weken ergernissen, met name door de het ontbreken van tijdige adequate communicatie in combinatie met niet aangekondigde stremmingen zoals vandaag o.a bij de Tweebaksmarkt – Blokhuisplein. Natuurlijk zijn een aantal ingrepen noodzakelijk en leidt dit tot verbeteringen maar er zijn ook projecten waar wij als VVD tegen waren en waarvan we nog steeds de doeltreffendheid betwijfelen zoals de maatregelen voor verbieden linksaf van linksaf naar de Vlietsterbrug komend vanaf de Nieuwekade er een is.

De LC maakte recent melding van veel gevaarlijke manouvers en chaos door die herinrichting in het gebied van de Vlietsterbrug.

Daarom heeft de VVD fractie de volgende vragen :

  1. Hoe is de communicatie in het betreffende binnenstadsgebied voor de verschillende werkzaamheden geregeld ? Is er een communicatieplan opgesteld dor de gemeente en/met aannemers en waar liggen de verschillende verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering en controle ?
  2. Waarom zijn veel werkzaamheden niet in de Huis aan Huis of beter nog op het populaire Liwwadders.nl gepubliceerd en waarom worden er niet alternatieve / omleidingsroutes aangegeven ?
  3. Waarom worden deze omleidingen en stremmingen niet aan navigatie aanbieders aangeboden / doorgegeven ?

De vele festivals trokken ook de nodige bezoekers en bracht verkeersdrukte met zich mee.

o.a. tijdens het ‘Into de Grave’ festival op het Oldehoofsterkerkhof was er sprake van opstoppend verkeer bij de Westerplantage omdat de Groeneweg was afgesloten. Toen daar door automobilisten op werd gereageerd en geïnformeerd richting aanwezige verkeersbrigadiers, kregen ze als antwoord dat ze daarvoor bij de gemeente moeten zijn. Waarna aan kastje naar de muur spel volgde.

4. Is de gemeente verantwoordelijk voor die verkeershinder of de verantwoordelijke festival organisatie ? Zijn er afspraken gemaakt met de organisatoren van deze festivals en hoe en wat is daarin geregeld ? Het kan volgens de VVD niet zo zijn dat de betrokkenen naar elkaar verwijzen en onduidelijk blijft wie waarvoor aansprakelijk is hier en niet op kan worden aangesproken.

Een ander aspect van het de Into the Grave festival , en de nieuwbouw van Het Lan fan Taal op het Oldehoofsterkerkhof is dat er blijvend minder ruimte overbleef voor festivalgangers op dat Oldehoofsterkerkhof en daarvoor als compensatie aan de organisatoren de Groeneweg werd aangeboden, ook voor Cityrock en Leip , waardoor de Groeneweg bijna een hele week was afgesloten voor automobilisten. Ondernemers in de directe omgeving spraken ons hier op aan en melden dat ze 40 % omzetderving hadden door die slechtere bereikbaarheid in die periode. Tresoat en Afuk zagen zich genoodzaakt hun deuren op zaterdag te sluiten.

5. Heeft het college zich de capaciteitsvermindering voor festivals a.g.v. van de nieuwbouw Lan fan Taal op het Oldehoofsterkerkhof gerealiseerd ?

6. Iis er met de ondernemers e.a. gecommuniceerd over de afsluiting van de Groeneweg en is dit eenmalig of is er een kans dat de Groeneweg in de toekomst vaker en langdurig zal worden afgesloten ten gunste van de festivals ?

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande termijn zult beantwoorden.

 

Namens de VVD Fractie,

Sietze Bouma