Aanpassing beleid coffeeshops: Slecht plan op een slecht moment

Afgelopen zaterdag maakte de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, in de Leeuwarder Courant bekend het voornemen te hebben het coffeeshopbeleid in Leeuwarden drastisch aan te gaan passen. De vestigingsmogelijkheden (gebieden waarin coffeeshops zich mogen bevinden) worden fors verruimd en het afstandscriterium (geen coffeeshops binnen 250 meter van een school) wordt eveneens aangepast. Naar beneden (100 meter), wel te verstaan. De VVD fractie heeft met grote zorg kennis genomen van deze wijzigingen.

De VVD vindt het uitermate ongewenst om een dergelijke verregaande wijziging van dit beleid aan te kondigen nog geen 4 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Over dit onderwerp wordt in de gemeenteraad zeer verschillend gedacht. Het is dus zeker geen onderwerp om aan het eind van deze collegeperiode nog even door de gemeenteraad te ‘rommelen’. Bovendien worden er op dit moment onderhandelingen gevoerd voor een nieuw kabinet. Het valt niet uit te sluiten dat partijen ook over dit onderwerp afspraken gaan maken en nieuwe wetgeving aankondigen. Wachten op een nieuwe gemeenteraad en een nieuw regeerakkoord is wat ons betreft niet meer dan logisch.

Leeuwarden investeert veel geld om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Alleen al in het Stationsgebied worden miljoenen geïnvesteerd om de toegang van de stad te verbeteren. Het lijkt ons een heel slecht plan om dan vervolgens het gebied open te stellen voor de vestiging van coffeeshops. Ook het Vliet, een drukke doorgaande route, wordt opengesteld voor de vestiging van coffeeshops. Voor een deel wordt de overlast(!) gebruikt als argument voor deze wijzigingen: uit de omgeving van de coffeeshops komen klachten over het autoverkeer van de klanten. En dus moet er meer gespreid worden. Dat is de wereld op z’n kop. Ga dan eerst maar eens streng handhaven op dat autoverkeer en andere overlast, voordat je dit soort maatregelen aankondigt. De VVD fractie vindt dat overlast bestreden moet worden, niet verplaatst.

We doen veel moeite om de binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden. Het lijkt te lukken om nieuwe instellingen naar het centrum van de stad te krijgen, zoals onderwijsinstellingen. In plaats van blij te zijn met het succes en te zoeken naar een werkbare manier om het bestaande gedoogbeleid te handhaven, moet nu ineens het afstandscriterium aangepast.

De VVD loopt niet weg voor het bestaande gedoogbeleid. Maar het is en blijft ‘gedoogbeleid’. En zonder verdere wettelijk basis is er geen enkele reden om het bestaande beleid in Leeuwarden zo drastisch te gaan versoepelen.

We zijn dus tegen het voornemen om dit onderwerp in het najaar te gaan behandelen en zullen aandringen op uitstel. We zullen de burgemeester vragen een toelichting te geven aan de gemeenteraad met uitleg over zijn plannen en het moment waarop dit aan de orde komt.

 

Harry Bevers
Vice fractievoorzitter