Debat Jaarstukken 2016 en Voorjaarsbrief

Spreektekst fractievoorzitter Serge Hollander bij het debat over de Jaarstukken 2016 en de Voorjaarsbrief

We behandelen in deze samenstelling vandaag de laatste jaarstukken van dit college. Sommige raadsleden gaan ons helaas verlaten, kandidaat raadsleden kloppen op de deur van het stadhuis. De verkiezingen zijn aanstaande. Een spannende periode breekt aan.

Tijdens de voorbereiding had ik moeite bij het bepalen van de toon van mijn bijdrage. Want hoe ga je om met deze jaarstukken zo vlak voor de verkiezingen? Probeer je op de valreep al punten uit je nieuwe programma binnen te slepen? Probeer je het college nog tot verantwoording te roepen of beschouw je dat als verspilde moeite.

Uiteindelijk sloeg de weegschaal uit naar het laatste. Wellicht een hard oordeel maar ik zal u uitleggen hoe dat zit.

Ik ben wellicht niet een standaard politicus. Ik vind namelijk als fractievoorzitter van een oppositiepartij niet dat het college alles fout doet. Dat is ook niet waar. U doet veel goed en mede dankzij dit college en betrokken raadsleden is onze gemeente de afgelopen 20 jaar steeds mooier geworden. Daar hebben we allemaal ons steentje aan bij gedragen en daar kunnen we gezamenlijk trots op zijn.

Maar voorzitter we zijn er nog lang niet. In onze gemeente hebben twee keer zo veel mensen een uitkering dan het landelijke gemiddelde, onze werkgelegenheidsgroei loopt achter en we slagen er niet in om de veiligheid in onze gemeente substantieel te verbeteren.

We hebben deze raadsperiode 3 grote financiële opgaven, te weten: De Culturele Hoofdstad, de transformatie van het sociale domein, en de werkgelegenheidsaanpak. Ik vind het pijnlijk om te constateren hoe we met deze onderwerpen omgaan.

LF2018

De culturele hoofdstad kost meer geld dan gedacht en de organisatie loopt stroef. Verantwoordelijken trokken te laat aan de bel en verschuilden zich te lang achter de mooie statements van communicatiedeskundigen. Terwijl Leeuwarden en Fryslan zich juist zorgen maken over de communicatie en de betrokkenheid van de Mienskip. Het is nu tijd om op zeer korte termijn te handelen. Elkaar de hand te geven en samen schouder aan schouder ons in te zetten voor een succesvolle culturele hoofdstad en de legacy. En met legacy bedoel ik niet alleen terugkijken op alle mooie evenementen in 2018 maar vooral ook een duurzame transformatie van onze mienskip. Of zoals het bidbook stelt “transforming our local society is urgent. Leeuwarden-Ljouwert is one of the poorest areas in the Netherlands. Young people are prone to moving away”.

Uitkeringen

“De werkloosheid in Leeuwarden was onverminderd groot en de invloed van de gemeente beperkt. De bijstandsuitkeringen in Leeuwarden bleven in 2016 stijgen”. Het lijkt wel of het college een passief beleid voert op het sociaal domein. Ondanks een herhaaldelijk verzoek van de Raad vindt geen discussie plaats over Zorg in Natura en PGB, wil het niet onderzoeken waarom de sociale aanpak in Leeuwarden zo veel duurder en toch onsuccesvol is dan in andere gemeenten. Het college schrijft de mensen in een uitkering voorgoed af en bestempeld ze als structureel. Aan de andere kant vluchten collega raadsleden in een exotisch experiment als het basisinkomen. Een tonnen kostend, niet representatief onderzoek welke niet leidt tot werk . Een vlucht in een experiment waardoor iedereen weer rustig kan gaan slapen en niet verder hoeft te kijken naar het echte probleem. Wat gaat er in ons beleid fout, waarom slagen wij er al decennia niet in om mensen uit de uitkering te krijgen? Waarom is er geen bereidheid om samen te werken aan dit levensgrote probleem dat Leeuwarden heeft? Ik blijf hier namens de VVD de uitgestoken hand voor uitsteken. We zijn benieuwd naar de voorstellen die het college op korte termijn aan de Raad gaat voorleggen om grip op de financiën te krijgen, maar bovenal om lucht te creëren om ruimte te hebben om te investeren en innoveren.

Veiligheid

Leeuwarden heeft inmiddels 4 wijken die nu al een aantal jaren matig tot slecht scoren op veiligheid. Dat zijn er wat ons betreft 4 te veel! Daarnaast moeten de aanpak van drugshandel, de aanpak van openlijk geweld en het voorkomen van de aantasting van de openbare orde verbeterd worden in Leeuwarden. VZ dit signaal is niet nieuw. De VVD heeft in het verleden extra geld ter beschikking gesteld, was mede initiatiefnemer van het voorstel om te komen tot de aanpak groepsgerelateerde drugshandel en heeft met regelmaat ideeën tot verbetering geopperd en schriftelijke vragen gesteld.

Het heeft ons dan ook ernstig verbaasd en teleurgesteld dat juist deze raadsbrede aangenomen aanpak wacht op geld en dus nog steeds niet wordt uitgevoerd.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid, de belofte van dit college, loopt achter. Er is de afgelopen periode hard gewerkt en de VVD heeft samen met dit college veel verandert en verbeterd. Er komt meer ruimte voor ondernemers, we schaffen regels af, geven de straat weer terug aan de ondernemers en stimuleren lokale inkoop. Dit draagt bij aan een beter ondernemersklimaat, maar de gemeentelijke organisatie moet qua cultuur nog verbeteren. Het wordt tijd dat ondernemen weer leuk wordt in Leeuwarden en ondernemers zich kunnen concentreren op het ondernemen ipv de rompslomp. Tevreden ondernemers zijn de beste garantie op de groei van de werkgelegenheid.

Verwarring Voorzitter, deze jaarstukken brengen mij in verwarring. Over en weer delen partijen elkaar in moties en voorstellen luxe cadeaus uit, nemen daarbij een hypotheek op de toekomst en lijken daarbij de grote thema’s over te slaan. Door hier niet aan mee te werken kiest de VVD wellicht de moeilijke weg maar wij geloven er in dat je eerst de basis op orde moet brengen voordat je het geld van de inwoners van Leeuwarden uitgeeft aan zoete dingen. Voor ons is de basis een baan, ruimte voor ondernemen en veiligheid.

Afrondend

Voorzitter we hebben gemerkt, ongeacht wat we ook zeggen, dat dit college er niet in slaagt om ondernemersvriendelijker te worden en de afbouw van de uitkeringen te bewerkstelligen.

Wellicht is dit de reden dat slechts 12% van onze inwoners vindt dat onze gemeente goed wordt bestuurd. Het is aan onze inwoners om te beoordelen of dit college een voldoende haalt. We hebben er voor gekozen om geen eigen moties in te dienen omdat wij niet over ons graf heen willen regeren. Wel dienen wij samen met de motie tot compensatie van het stijgen van OZB tarieven in Littenseradeel en Leeuwarden in en ondersteunen wij van harte de oproep om te onderzoeken hoe deze tarieven omlaag kunnen, daarnaast dien wij de moties monumentenlijst en verbetering ontsluiting de centrale mee in. Ten aanzien van de andere moties zullen wij nog een afweging maken aan de hand van het debat en fractieoverleg.

Onze motie voor 2018 en verder vindt u op onze website. We noemen het ons verkiezingsprogramma.