Schriftelijke vragen Lokale inkoop

Op 13 juni 2016 heeft de Raad van Leeuwarden unaniem de motie lokale stimulans aangenomen.
De motie riep het College op om minimaal 50% van de totale inkoopwaarde – daarbij de uitgaven op Dienst Welzijn buiten beschouwen te laten – in te kopen bij lokale ondernemers.

Als hulpmiddel om dit percentage te halen is in dezelfde motie, in combinatie met schriftelijke vragen d.d. 1 mei 2016, voorgesteld om gebruik te maken van een Lokale inkoopdatabase of een ander voor de ondernemer laagdrempelig instrument.

De VVD fractie vindt dit belangrijk omdat ondernemers immers niet altijd bekend zijn bij de gemeente of onbekend is hoe zij hun interesse voor opdrachten bij de gemeente kenbaar kunnen maken. Daarnaast is instellen van lokale inkoopdatabase een goede manier om bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) geschikte lokale ondernemers te vinden.

Op 28 juni 2016 heeft het College bij beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD fractie aangegeven dat het College de Lokale Database ook daadwerkelijk gaat instellen (vóór 1 januari 2017) o.a. ter ondersteuning om het genoemde percentage van 50% te halen.

De VVD fractie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen.

 1. 1. Kan het College een update geven wanneer de Lokale inkoop database “live” gaat?
 2. Op welke wijze zijn ondernemers betrokken bij de totstandkoming van de Database. Indien ondernemers niet zijn betrokken wat is daar dan hier de reden voor?

  De gemeente Leeuwarden heeft nu al een jaar – na het aannemen van de motie – kunnen toewerken aan het verhogen percentage van lokale inkoop naar 50% en inbedding binnen de ambtelijke organisatie.

 3. Heeft het College de motie Lokale stimulans opgenomen in haar Inkoop- en Aanbestedingsbeleid? Zo nee, waarom niet?
 4. Indien de motie Lokale Stimulans niet is opgenomen in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid; Op welke wijze is de motie Lokale Stimulans wel bekend gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie? Indien geen bekendheid aan de motie is gegeven, wat is hier de reden voor?
 5. Maakt het College naast de voorgestelde Inkoopdatabase nog gebruik van andere instrumenten op het percentage van 50% te realiseren. Zo nee, waarom niet?

  De Gemeente Leeuwarden heeft het proces van inkoop- en aanbesteding georganiseerd volgens het regie- en coördinatiemodel. De daadwerkelijk Inkopen en aanbestedingen vinden dus voornamelijk decentraal – dus in de organisatie zelf – plaats.

 6. Kan het College aangeven op welke wijze zij de borging en de uitvoering van de motie Lokale Stimulans en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeentelijk organisatie heeft geborgd.
 7. Op welke wijze vindt er, voordat een offerteuitvraag/aanbesteding daadwerkelijk wordt verstuurd aan een ondernemer(s), een controle plaats of deze uitvraag voldoet aan de met de Raad afgesproken spelregels? Indien geen controle plaats vindt, wat is hier dan de reden voor en hoe borgt het College de toepassing van de spelregels dan wel?

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande termijnen kunt beantwoorden.
Namens de VVD Fractie,
Met vriendelijk groet,
Marcel Visser