Schriftelijke vragen heiwerkschade woningen omgeving Europaplein

Sietze Bouma heeft namens de VVD fractie vragen aan het college gesteld over de schade aan woningen in de opmgeving van het Europaplein.

Geacht College,

Van eigenaren van woningen rondom het Europaplein kregen wij de signalen dat er schade in/aan hun woningen is ontstaan als gevolg van de heiwerkzaamheden voor de verbouw van het Europaplein afgelopen winter. Uit de omliggende straten zouden de trillingen die het heiwerk met zich meebracht veel scheuren hebben veroorzaakt, o.a. uit de Bilderdijkstraat kwamen meldingen van ten minste 4 eigenaren. Hun ervaring was dat bij begin van de heiwerkzaamheden begin december 2016 direct sprake was van zware trillingen. Zwaarder dan bij de bouw van de Leeuwarder ijshal destijds.
De bewoners hebben naar hun zeggen e.e.a. direct gemeld bij de aannemer en gemeente.
Een uitvoerder heeft aan een bewoner bevestigd dat er inderdaad sprake was van schade aan de betreffende woning. Om bij dit soort gevallen eventuele schade naderhand goed te kunnen vaststellen worden er veelal gebruikt gemaakt van vooropnames, foto's. van de panden in de buurt van de bouwplaats voor start van de werkzaamheden. Die kunnen later van pas komen bij schadegevallen. Je hebt dan een prima o-meting.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD fractie de volgende vragen:

 • Volgens de bewoners van de Bilderdijkstraat heeft er voor hun panden geen vooropname plaatsgevonden. Zo nee, waarom niet?
 • Indien er wel vooropnames zijn gemaakt van welke panden / straten is dat wel het geval geweest? En zo ja op basis waarvan zijn die opnames uitsluitend en alleen beperkt voor dat betrokken gebied van de vooropnames?
 • Hoeveel meldingen van schade heeft de gemeente ontvangen van bewoners uit de directe omgeving? En heeft de aannemer bij de gemeente ook meldingen gedaan van bij hun bekende schade en/of indirecte gemelde schademeldingen van bewoners?
 • Is er aan de hand van die bekende en gemelde schadegevallen al tot afspraken met de bewoners voor schadeloosstelling of reparatie gekomen? Zo nee, waarom niet en om welke reden niet?
 • Is de schade van deze bewoners voor rekening van de aannemer en diens verzekering en/of komt er ook schade voor rekening van de gemeente? En zo, ja waarom?

Na meldingen door bewoners van schade begin januari 2017 werd door de gemeente toegezegd dat er trilling meters geplaatst zouden worden. Op 9 januari wordt het heiwerk hervat en later die dag worden alsnog de trilling meters geplaatst. In de loop van januari worden er foto's gemaakt, bijna 1 maand na melding van de eerste schade na start van het heiwerk begin december 2016.

 • Waarom is er niet eerder pro actief gehandeld ter voorkoming van schade?
 • Mogen de bewoners rekenen op een coulante afhandeling van schade ? Ook al is het door ontbreken van vooropnames en te laat plaatsen van de trilling meters en maken van foto's achteraf van ontstane schade, "de bewijslast" formeel van hun kant wellicht lastig maar wel duidelijk in relatie met de heiwerkzaamheden.
 • Hoeveel claims zijn door bewoners rechtstreeks bij de aannemer en/of de gemeente tot op heden ingediend? En hoe groot is deze totale schade in euro's?
 • Hoeveel aansprakelijkstellingen zijn er via advocaten ingediend? En voor welke bedragen? En uit welke straten zijn er claims ingediend? Ook van één van de flats aan het Europaplein kwam een schademelding, welke door een advocaat bij de gemeente zou zijn ingediend, kunt u dat bevestigen?

In de nieuwsbrief van januari 2017 wordt gesteld dat er voor de start wel vooropnames zijn gemaakt en door het monitoren en plaatsen van scheur,- en trilling meters kon worden geconstateerd dat er geen geldende normen voor trillingen zijn overschreden en bestaande scheuren in panden rondom het plein niet groter zijn geworden!

Uit het relaas van enkele bewoners met hun schades ontstaat een ander beeld.

 • Bent u het met de VVD eens dat er in deze nieuwsbrief een te rooskleurig beeld wordt geschetst en de betrokken bewoners daarmee minder vertrouwen in de gemeente hebben? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe zal de gemeente dat geschonden vertrouwen weer herstellen?
 • Uit de wijk komen ook klachten over de slechte communicatie; hoe is die communicatie met de wijk verlopen en wat gaat het college doen om die mogelijk te verbeteren?

Wij verwachten dat u deze vragen binnen de gestelde termijn kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,Sietze Bouma.