VVD fractie stelt vragen over motie houtrook

De VVD-fractie in Leeuwarden heeft schrifelijke vragen aan het College gesteld naar aanleiding van een motie aanpak houtrook. De motie kan bij uitwerking van dit beleid voor de inwoners van Leeuwarden tot grote gevolgen leiden.

Geacht College,

Gelezen dat tijdens het voorjaarscongres van de VNG het College van Leeuwarden, in samenwerking met het College van Amersfoort, een motie aanpak houtrook zal indienen. 

Constaterende dat, de gemeenteraad het College geen opdracht gegeven voor deze motie, dit geen bestaan beleid is en dit onderwerp eveneens niet met de gemeenteraad is besproken. 

1) Klopt het dat u van plan bent deze motie in te dienen?
2) Namens wie dient u deze motie in?
3) Heeft u onderzoek gedaan wat de consequenties zijn van de aanpassingen van het bouwbesluit? Zo ja, op welke wijze?
4) Leidt de aanpassing van het bouwbesluit tot hogere bouwkosten en grotere regeldrift voor de aanvragers van de vergunning?
5) U stelt voor om alle bestaande kachels in de gemeenten versneld te vervangen en/of te voorzien van een filter/katalysator. Weet u over hoeveel houtkachels het gaat? Bent u bereid om de kosten van deze aanpassingen te vergoeden? Zo ja, hoe denkt u dat te betalen? Kunt u aangeven wat dit de eigenaren van een oude houtkachel gaat kosten?

Wij verwachten dat u deze vragen op korte termijn kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie, Sietze Bouma