Waarom VVD Leeuwarden de motie 'beweegbare Prins Hendrikbrug' niet steunt

Een beweegbare Prins Hendrikbrug is een sympatiek idee. Immers, de doelstelling is om onder andere meer vaarrecreanten in de binnenstad te krijgen. Toch blijft de VVD-fractie ook realistisch. 

In de raad van afgelopen maandag kwam de motie voor de PH brug aan de orde.

De indieners , PvdA, Pal-GL, FNP, D'66 en VL dragen het college op een € 210.000 kostend voorlopig ontwerpplan te maken voor de beweegbare PH brug en oostelijke vaarroute inclusief aanpassen van de monumentale Wirdumerpoortsbrug en noodzakelijk baggerwerk.

De investering van dit plan voor beweegbare PH brug zijn volgens de schattingen tussen de € 5 en 9 miljoen. En de kosten voor het maken van ontwerp zoals in de motie opgedragen ad. € 210. 000. Voor beide  investeringen / ontwerpkosten zijn geen gelden gereserveerd in de begroting. Dekking voor de ontwerpkosten komt uit een allegaartje van diverse potjes zoals Gebiedsontwikkeling, Onvoorzien en alvast een voorschot van de jaarrekeningsresultaat  2015. ( die jaarrekening is overigens nog niet vastgesteld). De VVD, en ook Burgemeester en wethouders heeft grote moeite met deze manier van financiering. Geld voor de echte uitvoering van deze plannen is er helemaal niet en dat maakt het vreemd dat je nu 2 ton uitgeeft voor een plan waarvan het nog maar de vraag is of dit ooit uitgevoerd wordt. Voor de indieners, waaronder de PvdA, is dit blijkbaar een heel normale gang van zaken. De VVD hecht aan een degelijke financieringen en was tegen. Extra en nieuwe  verhoging van onroerendgoed belasting en weer invoeren van toeristenbelasting is onbespreekbaar voor de VVD.

Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het weer bevaarbaar maken van de vele sloepen routes rondom Leeuwarden  : door die sloepen routes beter te promoten kan er ook een toename van vaarrecreanten in de binnenstad worden gerealiseerd. 

Raadslid Sietze Bouma