Noodopvang Vluchtelingen in WTC

Afgelopen woensdag heeft het college de gemeenteraad laten weten dat er vanaf oktober tot januari noodopvang voor vluchtelingen zal plaatsvinden in een van de hallen van het WTC complex. Het COA heeft om deze opvang verzocht, en Leeuwarden heeft hier gehoor aan gegeven.

We zien en horen dagelijks verhalen van de mensen op de vlucht zijn voor de vreselijke gevolgen van een oorlog of de afschuwelijke bedreiging van een totalitaire regime. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid en vrijheid. Vanzelfsprekend voelen we de verantwoordelijkheid om deze mensen goed op te vangen zodat ze in afwachting van alles wat komt een veilige en beschutte plek hebben om te verblijven.

De VVD fractie steunt het besluit. Voor ons wordt aan 2 belangrijke voorwaarden voldaan, namelijk een tijdelijke karakter van de opvang (maximaal 3 maanden) en de omvang van de groep mensen is niet te groot voor Leeuwarden. 600 plaatsen voldoet aan die voorwaarde.

In de brief geeft het college ook aan dat mogelijke risico’s worden bekeken. Met de extra inzet van wijkagenten en ambtenaren komt het college tegemoet eventuele gevoelens van onveiligheid die wellicht bestaan. Ook dat getuigt van realiteitszin.

Tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen donderdag, 24 september, was er sprake van draagvlak en begrip bij de bewoners uit de omgeving van het WTC. Maar ook bleek dat dit draagvlak niet vanzelfsprekend is en niet onvoorwaardelijk. Het is dus zaak dat het bestaande draagvlak behouden wordt en dat er oog is voor, en te luisteren naar, mogelijke andere geluiden. Dat betekent heldere communicatie, “afspraak is afspraak” en daadkrachtig optreden bij incidenten.

Deze noodopvang is nodig omdat, naast de grote instroom aan vluchtelingen, er grote aantallen statushouders in AZC’s verblijven die eigenlijk naar reguliere huisvesting zouden moeten doorstromen. Het is dus niet zozeer een probleem van de capaciteit, als wel van de beschikbaarheid. Het probleem rond de huisvesting van statushouders bespreekt we de gemeenteraad op 5 oktober. n.a.v. de brief van het college eerder dit jaar. Inmiddels heeft het college van Gedeputeerde Staten, bij monde van gedeputeerde Kielstra (VVD) een extra bedrag van ruim 700.000 euro beschikbaar gesteld voor eventuele extra investeringen. We er van uit dat de wethouder de raad over deze nieuwe ontwikkeling en de actuele stand van zaken zal informeren.

Met deze maatregel in Leeuwarden lossen we de vluchtelingenproblematiek in Nederland, laat staan in Europa, niet op. Wel nemen we de verantwoordelijkheid voor ons aandeel in het oplossen van het tekort aan noodopvang locaties waar we in Nederland tegen aan lopen. In de afweging van medemenselijk handelen en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze hele gemeente vindt de VVD dat het college een verstandige balans heeft gevonden van plaats, omvang en tijdsduur van deze noodopvang.  

(Bijdrage Harry Bevers, woordvoerder Integratie, tijdens debat in de gemeentraad van 28 september 2015)