Marcel Visser: 'Geen blanco cheques voor decentralisaties.'

Reeds in 2012 heeft de raad kaders vastgesteld waarbinnen de decentralisaties voor de zorg dienen te worden uitgevoerd. Een van de kaders is dat de decentralisaties worden uitgevoerd binnen het geheel van de budgettaire kaders op het sociaal domein. Met de voorstellen voor 'Programmabudget 3D's' en 'Doorontwikkeling Amaryllis' wordt nu verzocht om in te stemmen met het beschikbaar stellen van €2.950.000,- uit het voorlopige rekeningresultaat van 2013.

De VVD kan niet in stemmen met de voorstellen en de gevraagde financiering. De VVD fractie heeft middels een eerdere motie eerder al aangegeven dat het behaalde (voorlopige) rekeningresultaat dient terug te vloeien naar de algemene middelen. Daarnaast dienen de uitgaven voor de decentralisaties te worden uitgevoerd binnen de eerder vastgestelde budgettaire kaders. Ook zijn de voorstellen niet degelijk onderbouwd.

Wanneer er achteraf tekorten blijken te zijn, kan er middels een degelijk onderbouwd verzoek kritisch worden gekeken naar dekking uit de reserves. Op voorhand wordt echter geen blanco cheque verstrekt en zodoende is de VVD dan ook tegen het voorstel.